Kult i duchowość maryjna w plemionach grupy etnicznej Bantu Afryki Wschodniej

Autor

  • Adam Klag

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2910

Słowa kluczowe:

Maryja, Matka Jezusa, przodek, plemiona Bantu, duchy, wiara

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie duchowości i kultu maryjnego wśród chrześcijan, którzy należą do grupy etnicznej Bantu, zamieszkujących w większości rejony Afryki Wschodniej. Okazuje się, że wiele zwyczajów i tradycji biblijnego narodu wybranego, z którego pochodzili Jezus i Maryja, znajdują do dziś swoje odniesienia i podobieństwa wśród plemion afrykańskich. Warto tu wspomnieć tylko o takich wartościach, jak szacunek do życia, umiłowanie rodziny, ochrona dzieci i starszych, pamięć o dorobku i tradycji przodków czy solidarność międzyludzka, zwłaszcza w obliczu cierpienia. Owe ponadczasowe wartości tworzą w Afryce wspólnotę rodzinną i plemienną, a w duchowym rozumieniu wspólnotę wiary i Kościół Chrystusowy. Chrześcijaństwo zatem z całym bogactwem swoich wartości znalazło dobry grunt pod wzrost i ekspansję. Szacunek dla matki i przodków rodzinnych oraz plemiennych jest jedną z najważniejszych wartości, jakie pielęgnują mieszkańcy Afryki. Stąd wielki szacunek dla Maryi, Matki Jezusa, którą wierzący uważają również za swoją duchową Matkę. Afrykańczycy przyjęli Maryję jako swoją Matkę, która pociesza i daje nadzieję w cierpieniu oraz oręduje u swego Syna, Jezusa.

Bibliografia

Źródła drukowane

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (Biblia Tysiąclecia), wyd. 5, Poznań 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, Rzym 1995.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. nauk. E. Florkowski, J. Groblicki, wyd. 3, Poznań 1986, s. 104–166.

Źródło internetowe

Święto Matki Bożej Królowej Afryki – 30 kwietnia, siostrybiale.org/swieto-krolowej-afryki [dostęp: 29 IV 2017 r.].

Opracowania

Howell H., Leaves from White Father’s Diary, London 1941.

Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, red. S. Karotempler, tłum. R. Dziura, A. Halemba, Warszawa 1997.

Kręcidło J., Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologicznokulturowej, Warszawa 2013.

Lukwata J.M., The First Hundred Years of the Bugandan Church and Her Worship: A Historical and Liturgical Survey of the Means and Methods Used in the Communication and Celebration of Faith in Buganda, in Uganda from 1879 to 1979, Rome 1991.

Meeting the African Religions, ed. by H. Gravrand, Roma 1969.

Mbiti J.S., African Religions and Philosophy, London 1969.

Mrio V., The Handmaid of the Lord: Mariology of Its Doctrinal and African Perspectives, Nairobi 2021.

Nsobya A.T., Nnyoko wuuno, Masaka 1958.

Nyamiti Ch., Studies in African Christian Theology, cz. 2, Jesus Christ, the Ancestor of Humankind: An Essay on African Christology, Nairobi 2006.

Order of Celebration of the Liturgy of Hours and the Eucharist according to the Roman General Calendar, Liturgical Year 2021–2022, Nairobi 2021.

Rabczyński P., Postać św. Józefa w apokryfie „Żywot św. Józefa Cieśli”, w: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2012.

Saunders W., Why do we call Mary, Our Lady of Sorrow?, w: Straight Answers: Answers to 100 Questions about the Catholic Faith, Arlington 2000.

Sumani W.M., Mothers of Faith: Motherhood in the Christian Tradition, New York 2017.

Szyjewski A., Religie Czarnej Afryki, Kraków 2005.

Tusingire F., The Evangelization of Uganda: Challenges and Strategies, Kisubi 2002.

Waswa A., Mirima H. F., Unveiling Witchcraft, Kisubi 2007.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Teologia