Honorackie ujęcie koncepcji wynagradzania jako walki o odzyskanie człowieka

Bożena Brandenburg

Abstrakt


Widoczna sekularyzacja współczesnego świata skłania do odkrycia na nowo honorackiej koncepcji wynagradzania. Jest ona duchową walką chrześcijan o ludzkie dusze, w której najważniejsza jest miłość. Duchowość wynagradzania jest obecna w Kościele od początku jego istnienia. Znajduje swój wyraz w nauczaniu papieży, którzy jednoznacznie podkreślają jej doniosłe znaczenie. Jej wartość wynika ze zjednoczenia z Chrystusem – Odkupicielem człowieka. Bł. Honorat podkreśla odpowiedź miłości na miłość Boga – redamatio. Do takiej postawy prowadzi doświadczenie Bożej miłości i uznanie własnego grzechu. Wyraża się ona w ofiarniczym aspekcie życia, m.in. w szczerej intencji służenia Bogu oraz czynnej miłości Boga i bliźniego. Wzorem takiego życia jest Maryja. Szczególnym wyrazem duchowości wynagradzania jest życie konsekrowane. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, realizując zadanie zlecone przez założyciela, włącza się w nurt duchowości wynagradzającej w ujęciu honorackim. Jako aniołowie opiekuńczy ludzi miast niepokalanki kontynuują franciszkańską misję odbudowy Kościoła.

Słowa kluczowe


chrześcijaństwo; duchowość; bł. Honorat Koźmiński; wynagradzanie; duchowa walka; miłość Boga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Gąsiorowska L., Konferencje, t. 1, ACMN, sygn. C.III, I.1–3.

Gąsiorowska L., Konferencje, t. 2, ACMN, sygn. C.III, I.1–3.

Gąsiorowska L., Konferencje, t. 3a, ACMN, sygn. C.III, I.1–3, rps.

Gąsiorowska L., Kronika i historia Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, z. 1–2, 4, ACMN, sygn. C.III, II.4.

Gąsiorowska L., Przemówienia, seria 2, ACMN, sygn. C.III, IV.7.

Gąsiorowska L., Zapiski z rekolekcji, ACMN, sygn. C.III, IV.7.

Koźmiński H., Konstytucje Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej 1905, ACMN, sygn. A.II, IV.8,9.

Koźmiński H., Ustawy Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej 1894, ACMN, sygn. A.II, IV.8,9.

Źródła drukowane

Benedykt XVI, Spe salvi, Kraków 2007.

Didache, czyli nauka dwunastu Apostołów, tłum. J. Jankowski, Warszawa 1923.

Franciszek, Gaudete et exsultate, Kraków 2018.

Franciszek, Lumen fidei, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Poznań 1979.

Jan Paweł II, Vita consecrata, Poznań 1996.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kowalska M.F., Dzienniczek, Warszawa 2001.

Koźmiński H., Listy okólne, w: Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, t. 5, cz. 2, Warszawa 1983, s. 250–251.

Koźmiński H., O czci wynagradzającej, Warszawa 1902.

Paweł VI, Investigabiles divitias Christi, Rzym 1965.

Pius XI, Miserentissimus Redemptor, Warszawa 2011.

Pius XII, Encyklika Haurietis aquas, Rzym 1955.

Opracowania

Babiński J., Wynagrodzenie w interpretacji filozoficznej, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania, red. M. Połomski, Warszawa 2015, s. 7–17.

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019.

Block W., Idea „serafickości” Franciszka z Asyżu, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, Zakroczym 2010, s. 39–87.

Majeran R., Chóry aniołów w teologii średniowiecznej od Pseudo-Dionizego Areopagity do św. Bonawentury, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, Zakroczym 2010, s. 21–38.

Martínez-Gayol Fernández N., Fernández M.J., Cordovilla A., Millán F., Odwzajemnienie miłości, Kraków 2012.

Matlak G., Duch wynagrodzenia w zgromadzeniach honorackich, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania, red. M. Połomski, Warszawa 2015, s. 189–229.

Misiurek J., Droga do świętości bł. Honorata Koźmińskiego w świetle jego „Notatnika duchowego”, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, red. G. Bartoszewski, M. Chmielewski, H.I. Szumił, Lublin 1999, s. 75–96.

Płonka T., Wynagradzanie w nauczaniu Kościoła, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania, red. M. Połomski, Warszawa 2015, s. 89–146.

Pyrek J., Duch seraficki w rozumieniu bł. Honorata, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, Zakroczym 2010, s. 89–132.

Urbański S., Duchowość wynagrodzenia w mistyce przeżyciowej s. Hilarii Główczyńskiej (1887–1939), w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania, red. M. Połomski, Warszawa 2015, s. 231–253.

Witczyk H., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata, Lublin 2003.


Odwołania typu refback

  • Artykuł nie posiada zewnętrznych odwołań (refback).