Linguaggio religioso e teologico nel pensiero di Tischner

Autor

  • Witold Płaza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2912

Słowa kluczowe:

Tischner, język teologiczny, myśl religijna, doświadczenie religijne, myśl biblijna, Chrześcijaństwo

Abstrakt

Twórczość Tischnera jest w tak wysokim stopniu ujęta w kategoriach religijnych i wyrażona językiem teologicznym, że odbiorca może mieć uzasadnioną trudność ze zdefiniowaniem, czy ma do czynienia z tekstem filozoficznym czy teologicznym. Powstaje zatem fundamentalne zagadnienie: Tischner jest bardziej filozofem czy teologiem? Należy podkreślić, że w jego dziełach prawda niejednokrotnie uwidacznia się natychmiast, w wielu przypadkach pośrednio, a w niektórych kwestiach jest trudna do uchwycenia, w pewnym sensie wymykając się zmysłowym możliwościom poznawczym człowieka. Celem jaki postawił sobie autor tego tekstu jest ukazanie harmonii i współdziałania myśli filozoficznej z teologiczną w twórczości krakowskiego filozofa-teologa i ukazanie, że według niego użycie myśli religijnej i języka teologicznego w dociekaniach filozoficznych jest w pełni uzasadnione.

Tischner, wierny ideałowi poszukiwania prawdy, konstruuje swoją myśl jako doskonały przykład refleksji, której metodologia oparta jest na spirali hermeneutycznej: to zarówno myśl teologiczna jak i rozważania filozoficzne uczestniczą w konkretnym dramacie egzystencjalnym współczesnego człowieka. W odniesieniu do człowieka i tylko do niego, do człowieka przeżywającego dramat swojej autentyczności i właściwego sposobu bycia w odniesieniu do jego najważniejszego Dobra – samego Boga – Tischner analizuje doświadczenie ludzkiej egzystencji, często posługując się biblijną inspiracją i językiem teologicznym, które traktuje jako kolejne światło pomagające myśleć w procesie odkrywania prawdy.

Bibliografia

Fonti stampate

Tischner J., Emmanuel Lévinas, in: J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2005, 166–180.

Tischner J., Fenomenologia i hermeneutyka, in: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, p. 130–144.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2001.

Tischner J., Hermeneutyka. Zagadnienie języka i zagadnienie interpretacji dzieł językowych, “W drodze”, 9 (1980), p. 23–30.

Tischner J., Myślenie religijne, in: J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2005, p. 336–357.

Tischner J., Rozważanie o Kainie i Ablu, czyli: co po nas zostanie?, “W Drodze”, 2 (1985), p. 30–36.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 2001.

Tischner J., Świadectwo heroicznemu myśleniu, in: Myślenie według wartości, Kraków 2005, p. 438–448.

Tischner J., Totalitarne wyzwanie, “Res Publica”, 5 (1989), p. 75–83.

Studi

Bielawski M., Teologiczne manowce Tischnera, “Znak”, 3 (2001), p. 9–24.

Bobko A., Czy człowiek jeszcze istnieje, “Logos i Ethos”, 1 (2001), p. 40–49.

Bobko A., Myślenie religijne a myślenie polityczne, in: Bądź wolność Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2005, p. 31–43.

Chudy W., O silne serce kultury. Polemika syntetyzująca z ks. Józefem Tischnerem, “Znak”, 4 (1982), p. 242–253.

Dyskusja, in: Bądź wolność Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Znak, Kraków 2005, p. 117–132.

Karoń-Ostrowska A., Każdy ma swojego Tischnera?, “Więź”, 5 (2002), p. 42–55.

Kłoczowski J.A., Józef Tischner – strategie ‘myślenia religijnego’, in: Pytając o człowieka, red. Kraków 2001, p. 127–138.

Lévinas E., Totalità e infinito: saggio sull’esteriorità, Milano 1982.

Oko D., Mówić o łasce i naturze, “Logos i Ethos”, 1 (2001), p. 91–92.

Ricouer P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Rosenzweig F., Nowe myślenie. Kilka późniejszych uwag do ‘Gwiazdy zbawienia’, in: Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989, p. 432–455.

Strapko I., Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera, Kraków 2004.

Szary S., Człowiek – podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, Kęty 2005.

Świeżawski S., Jedna tęsknota nas gnała… Przemówienie z okazji wręczenia Nagrody Tischnera, in: Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2001, p. 155–157.

Tarnowski K., Drwięga M., Kłoczowski J.A., Makowski J., Filozofia z wnętrza metafory, “Kontrapunkt”, 10 (2000), p. 12–13.

Tarnowski K., Człowiek w przestrzeni dobra i zła, “Znak”, 9 (1999), p. 130–143.

Tarnowski K., Filozof dojrzałej wiary, “Znak”, 3 (2001), p. 39–55.

Tarnowski K., Książka o sprawach ludzkich, “Znak”, 8–9 (1976), p. 1283–1294.

Tarnowski K., Wiara i myślenie, Kraków 1999.

Tischnerowskie spojrzenia. Głosy uczniów i przyjaciół, “Znak”, 5 (2004), p. 19–44.

Wadowski J., Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław 1999.

Wieczorek K., Rola kategorii ‘spotkania’ w antropologii filozoficznej Tischnera, “Studia Filozoficzne”, 1 (1984), p. 55–68.

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Teologia