Platońska doktryna wojny sprawiedliwej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2913

Słowa kluczowe:

wojna sprawiedliwa, Platon, historia, filozofia

Abstrakt

Chrześcijańska koncepcja wojny sprawiedliwej należy bez wątpienia do znaczących osiągnięć cywilizacji. Owa wypracowana przez św. Augustyna koncepcja opiera się na fundamentach filozofii platońskiej. Za Platonem można podzielić wojny – a w szerszym znaczeniu konflikty i rywalizacje – na wewnętrzne, czyli toczone przez człowieka z samym sobą oraz toczone wśród swoich i przeciwko swoim, a także na zewnętrzne toczone z wrogami. Dąży się w nich do zapanowania wyższego nad niższym, i to przede wszystkim wśród wartości boskich. Czyli ma panować rozum w człowieku, filozof w państwie i mądrość między narodami. Ale rozum rządzi sprawiedliwością i harmonią, a więc pojednaniem, a nie zniszczeniem siły przeciwnej. Tylko w takiej sytuacji ma się do czynienia z człowiekiem sprawiedliwym i sprawiedliwym państwem, a takowe jest usprawiedliwione w przypadku prowadzenia wojen.

Bibliografia

Źródła drukowane

Hezjod, Prace i dnie, tłum. W. Steffen, Warszawa 1952.

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1974.

Platon, Charmides, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 33–84.

Platon, Fedon, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 611–714.

Platon, Gorgiasz, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 333–452.

Platon, Obrona Sokratesa, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 539–584.

Platon, Państwo, w: Platon, Państwo, Prawa, tłum. W. Witwicki, Kęty 1997.

Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1997.

Platon, Uczta, w: Platon, Dialogi, t. 2, tłum. W. Witwicki, Kęty 1997, s. 3–90.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 526–606.

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. T. Kumaniecki, Warszawa 1953.

Opracowania

Barański Ł., Zarys postrzegania wojny na przestrzeni dziejów, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” (2012), nr 3, s. 5–19.

Georgakellos N., Empedocles of Arcagas: His Theory and the Exact Sciences, Newcastle 2019.

Hassner P., Przekraczając trzy tradycje: filozofia wojny i pokoju w perspektywie historycznej, „Res Publica” (1998), s. 49–58, publica.pl/wp-content/uploads/2018/05/Hassner_Przekroczyc-trzy-tradycje_RPN2-31998.pdf [dostęp: 2 XI 2022].

Jaffe S. N., Thucydides on the Outbreak of War: Character and Contest, Oxford 2017.

Monoson S., Socrates in Combat: Trauma and Resilience in Plato’s Political Theory, w: Combat Trauma and the Ancient Greeks, eds. P. Meineck, D. Konstan, New York 2014, s. 131–156.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Od początków do Sokratesa, tłum. I. Zieliński, Lublin 2005.

Reginia-Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy, cele, modele, teorie, Łódź 2014.

Rutkowski P., Konflikty i wojny w kontekście wybranych myśli filozoficznych od starożytności do renesansu, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” (2011), nr 1, s. 119–125.

Syse H., The Platonic Roots of Just War Doctrine: A Reading of Plato’s Republic, „Diametros” (2010), no. 23, s. 104–123.

Świniarski J., Marcinkowski M., Rola wojny w życiu społecznym. Część I – Wojna w historii myśli przednowożytnej, „Zeszyty Naukowe WSOWL” (2012), nr 2 (164), s. 192–205.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Filozofia