Aleksandra Usowicza wkład do badań nad dziejami filozofii krakowskiej

Kamil Trombik

Abstrakt


W artykule podjęto próbę uzasadnienia tezy o wkładzie ks. Aleksandra Usowicza CM w badania nad krakowską filozofią, rozwijaną w dwóch okresach: a) między XV a XVII wiekiem, b) u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku. W świetle przeprowadzonych analiz ks. Usowicz jawi się jako jeden z pionierów powojennej historii filozofii polskiej, publikując w latach 1946–1949 kilka znaczących artykułów dotyczących myśli filozoficznej środowiska krakowskiego z wieków XV–XVII i XIX–XX. Ponadto ks. Usowicz zasługuje na miano czołowego komentatora myśli Konstantego Michalskiego, niewątpliwie jednego z najważniejszych krakowskich myślicieli katolickich pierwszej połowy XX wieku.


Słowa kluczowe


Usowicz; Konstanty Michalski; filozofia polska; neoscholastyka; tomizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ingarden R., Ks. Konstanty Michalski. Uczony – filozof – człowiek, „Tygodnik Powszechny”1947 nr 34, s. 1–2.

Markowski M., Aleksander Usowicz – wielki uczony i dobry nauczyciel przełomowych czasów, „Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy” 2002 nr 22, s. 25–77.

Michalski K., Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa 1984.

Michalski K., Poglądy etyczne Jana Burydana, „Studia Mediewistyczne” 26 (1989) nr 1, s. 25–83.

Pawlikowski T., Filozofia teoretyczna ks. Aleksandra Usowicza, Kraków 2009.

Podziękowanie dla Ks. Prof. Aleksandra Usowicza, „Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie” 1990/1991 nr 9, s. 182.

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.

Telegram Jana Pawła II z 11 czerwca 2002 r. przysłany po śmierci ks. prof. Aleksandra Usowicza do J.E. kard. F. Macharskiego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, „Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy” 2002–2003 nr 22, s. 7–8.

Usowicz A., Arte et ratione, w: K. Michalski, Dilatato corde, Kraków 2002, s. 606–620.

Usowicz A., Deum et animam scire cupio, „Polonia Sacra” 3 (1950), s. 203–208.

Usowicz A., Filozofia – teologia – historia, „Tygodnik Powszechny” 1983 nr 3, s. 7–8.

Usowicz A., Gabryl Franciszek (1866–1914), w: Polski słownik biograficzny, t. 7, red. W. Konopczyński, Kraków 1948, s. 193–194.

Usowicz A., Idee przewodnie w filozofii ks. Konstantego Michalskiego, w: P. Ricoeur, Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 7–13.

Usowicz A., J. Dukała, Wstęp, w: K. Michalski, Spotkanie z prawdą, Kraków 1982, s. 5– 7.

Usowicz A., K. Kłósak, Ksiądz Konstanty Michalski (1879-1947), Kraków 1949.

Usowicz A., Ksiądz Konstanty Michalski (1879–1947), w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 4, Kraków 1979, s. 341–367.

Usowicz A., Ksiądz Konstanty Michalski, „Homo Dei” 1947 nr 16, s. 415–419.

Usowicz A., Ksiądz Konstanty Michalski, „Niedziela” 1947 nr 34, s. 274.

Usowicz A., Ksiądz Konstanty Michalski, „Przegląd Filozoficzny” 1948 nr 1, s. 348–356.

Usowicz A., Hajdukiewicz L., Grzegorz ze Stawiszyna, w: Polski słownik biograficzny, t. 9, red. K. Lepszy, Kraków 1960, s. 89–90.

Usowicz A., Listy Jana Łukasiewicza do ks. Konstantego Michalskiego, „Analecta Cracoviensia” 1 (1969), s. 118–129.

Usowicz A., Nowożytne elementy w średniowiecznych traktatach politycznych, „Polonia Sacra” 1948 nr 1, s. 310–311.

Usowicz A., O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Powszechny” 228 (1949), s. 121–133.

Usowicz A., Poglądy moralno-polityczne ks. Stanisława Sokołowskiego, „Nasza Przeszłość” 1 (1946), s. 97–126.

Usowicz A., Ingarden R., Avant-propos, w: K. Michalski, La gnoseologie de Dante, Kraków 1950, s. 3–5.

Usowicz A., Sapientia Christiana, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (1969), s. 9–18.

Usowicz A., Słowo wstępne, „Polonia Sacra” 3 (1950), s. 201–202.

Usowicz A., Stanisław Wieczorkowski. Z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszej połowie XVII wieku, „Nasza Przeszłość” 3 (1947), s. 145–161.

Usowicz A., Traktaty Jana z Głogowa jako wyraz kultury średniowiecznej, „Nasza Przeszłość” 4 (1948), s. 125–156.

Usowicz A., Paluchowski W., Michalski Konstanty Józef, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Patera, Katowice 1996, s. 272–275.

Usowicz A., Wprowadzenie do artykułu ks. K. Michalskiego „Problem powszedników w ujęciu psychologicznym u Jana Burydana”, „Analecta Cracoviensia” 20 (1988), s. 51.

Usowicz A., Wstęp i wybór tekstów, w: K. Michalski, Nova et vetera, Kraków 1979, s. 173.

Usowicz A., Życie i dzieła ks. Konstantego Michalskiego, w: A. Usowicz, K. Kłósak, Ksiądz Konstanty Michalski (1879–1947), Kraków 1949, s. 5–128.

Wąsik W., Historia filozofii polskiej, t. 1: Scholastyka, renesans, oświecenie, Warszawa 1958.
Copyright (c) 2018 Kamil Trombik