Proboszczowie parafii św. Joachima w Krzyżanowicach od końca XVIII do początku XXI wieku. Zarys problematyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.42203

Słowa kluczowe:

Bochnia, Krzyżanowice, parafia, proboszczowie, Proszówki

Abstrakt

Artykuł przedstawia sylwetki duchownych, którzy pełnili funkcję proboszczów w parafii św. Joachima w Krzyżanowicach, począwszy od przeniesienia kościoła z Bochni do Krzyżanowic (koniec XVIII wieku) do lat 20. XXI wieku. W tym okresie parafią kierowało 17 proboszczów i 8 administratorów, przyczyniając się do jej rozwoju.

Bibliografia

Acta Camerae Apostolicae, vol. 1: 1207–1344, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913 (Monumenta Poloniae Vaticana, 1).

Archiwum parafii św. Joachima w Krzyżanowicach, Kronika 1987–2017.

Folder Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Joachima i Nawiedzenia NMP w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 2006.

Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego, z. 4, Warszawa 1978.

Kaplica Matki Boskiej w Murowiance pod Bochnią, red. J. Łabaj, „Prawda. Pismo ludowe poświęcone sprawom religijnym, narodowym, politycznym, gospodarskim i rozrywce” 30 (1896), s. 3–4.

Katolicki Uniwersytet Ludowy, „Posłaniec Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej” 6 (1938) nr 10, s. 214–215.

Kluz M., Kustosz sądeckiej Góry Tabor. Osoba i posługa księdza Władysława Lesiaka (1908–1977), Kraków 2015.

Krasnowolski B., Urbanistyczne i architektoniczne przekształcenia po I rozbiorze Polski (1772–1795), w: Bochnia. Atlas historyczny miast polskich, t. 5: Małopolska, z. 4, red. Z. Noga, Toruń–Kraków 2016, s. 10–11.

Krukowski J., Szkolnictwo parafialne Krakowa w dobie Komisji Edukacji Narodowej (1777–1794), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 16 (1973), s. 23–40.

Krynicki W., Gondek Feliks, w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, Ser. 1, t. 25–26, red. J. Aleksandrowicz, Warszawa 1900, s. 368.

Lizoń J., Katolicki Uniwersytet Ludowy w Krzyżanowicach, „Currenda” 136 (1986), s. 283–292.

Łysek J., Był taki dom, był taki ksiądz…, „Wiadomości Bocheńskie. Kwartalnik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej” 101 (2014) nr 2, s. 22–23.

Malec-Suwara B., Krzyżanowice. Idźcie za ciosem (16.08.2020), https://tarnow.gosc.pl (27.07.2023).

Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski, t. 4, opr. Lwowska Komisya Historycznej Akademii Umiejetności, Lwów 1884.

Mróz E., Męczeńskie dzieje duchowieństwa diecezji tarnowskiej 1 IX 1939–9 V 1945, „Currenda” 137 (1987), s. 68–112.

Nowak A., Lesiak Władysław (1908–1977), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 313–315.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 2, Tarnów 2000.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 3, Tarnów 2001.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 4, Tarnów 2004.

Oberleitner S., Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990. Vademecum dla kolekcjonerów, t. 2: Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944–1990, Zielona Góra 1999.

Perzanowski Z., Pleziowa J., Cuda św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11 (1979), s. 47–141.

Podgórski M., Ks. Józef Bukowiec — emerytowany proboszcz parafii Padew Narodowa, rezydent w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, „Currenda” 170 (2021) nr 3, s. 658.

Protokół Nr IV/R. 372/48 na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r., „Monitor Polski” z 1948 r. nr 82, s. 2.

Protokół Nr LIV/2018 z posiedzenia LIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz 2018.

Rejestr zapisów gruntowych wsi Iwkowa 1804–1876, opr. R. Kurzydło, Iwkowa 2014.

Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, red. J. Rzepa, Tarnów 1972.

Ruta Z., Nauczyciele kolonii akademickich Uniwersytetu Krakowskiego w XVIII wieku, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 32 (1968), s. 95–167.

Schematyzm diecezji tarnowskiej 2023, red. R. Kantor, Tarnów 2022.

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 2, opr. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, red. F. Sikora, Kraków 1997.

W. L., Wyższa uczelnia dla wsi (Katolicki Uniwersytet Ludowy), „Nasza Sprawa” 6 (1938) nr 38, s. 530.

Wspomnienia Jacka Majki, Kraków 2012, http://proszowki.szkolagminabochnia.pl (26.07.2023).

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1: Dokumenty z lat 1257–1420, red. S. Kuraś, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 6: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386–1417, red. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław–Warszawa 1974.

Zbudniewek J., Feliks Gondek, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H. E. Wyczanowski, Warszawa 1981, s. 555–556.

Zieliński S., Gondek Feliks, w: Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich: podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci — pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni, red. S. Zieliński, Warszawa 1933, s. 130.

Zmarli kapłani, red. A. Nita, „Currenda” 152 (2002) nr 2, s. 264.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Numer

Dział

Artykuły