Proboszczowie kanonii w Biegonicach

Autor

  • Wojciech Witowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.3254

Słowa kluczowe:

Biegonice, Nowy Sącz, Sądecczyzna, kapituła kolegiacka, proboszczowie, kanonicy

Abstrakt

Artykuł przedstawia sylwetki duchownych, którzy pełnili funkcję proboszczów w parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach. Ramy czasowe określają lata istnienia kapituły św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1448–1791). Parafia w Biegonicach została jedną z kanonii wspomnianej kapituły, dlatego urząd proboszcza związany był z godnością kanonicką, chociaż były od tego wyjątki. Opracowanie ma na celu przedstawić sylwetki proboszczów, ale także ukazać ich wpływ na parafialne duszpasterstwo, które w głównej mierze zależy od proboszcza – pasterza konkretnej parafii.

Biogram autora

  • Wojciech Witowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Ks. Wojciech Witowski – kapłan diecezji tarnowskiej, student filologii klasycznej oraz doktorant z patrologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Bibliografia

Materiały archiwalne

Archiwum Diecezji Tarnowskiej (ADT).

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKMK).

Archiwum Parafii w Biegonicach (APB).

Archiwum Parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu (APNS).

Pozostałe źródła i opracowania

Baczkowska W., Pałaszowski Kazimierz Stanisław, w: Polski słownik biograficzny, t. 25, Kraków 1980, s. 203–204.

Bazielich W., Materiały do historii szpitala, kościoła i prepozytury św. Krzyża w Starym Sączu, „Nasza Przeszłość” 14 (1961), s. 203–247.

Bazielich W., Parafialni proboszczowie starosądeccy, „Nasza Przeszłość” 9 (1959), s. 90–155.

Biel R., Wczoraj i dziś Kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu, Tarnów 2009.

Bieniarzówna J., Janidło Jakub, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962–1964, s. 512.

Długosz J., Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1863.

Fyda S., Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach (rkps).

Herzig F., Katedra, niegdyś kolegiata w Tarnowie, Tarnów 1900.

Kracik J., Kontrreformacja i katolicka reforma, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 1, red. F. Kiryk, Warszawa–Kraków 1992, s. 411–433.

Kumor B., Archidiakonat Sądecki, opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego Kościoła w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 8–9 (1964), s. 93–286.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 1980.

Lachs J., Awedyk Michał, w: Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 190.

Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4, Kraków 1853.

Murawiec W., Awedyk Michał, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 80–81.

Natoński B., Pałaszowski Kazimierz, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, red. H. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 294–296.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786–1985, t. 3: K–P, Tarnów 2001.

Salaterski S., Katalog prałatów i kanoników kapituły św. Małgorzaty P.M. w Nowym Sączu (1448–1791), „Nasza Przeszłość” 80 (1993), s. 169–224.

Salaterski S., Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P.M. w Nowym Sączu (1448–1791), Tarnów 1997.

Sygański J., Historya Nowego Sącza, t. 3: Zabytki dziejowe miasta, Lwów 1902.

Sygański J., Nowy Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe: szkic historyczny, Nowy Sącz 2011.

Szymański J., Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465–1786, Lublin 1962.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-31

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 14

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.