Tom 32, Nr 2 (2013)

Spis treści

Artykuły

Stanowisko Józefa Tischnera wobec tomizmu PDF
Radosław Gabrysz 3-19
Analogia w służbie realizmu metafizyki i antropologii PDF
Jerzy Krzanowski 21-30
Teologia jako nauka poszukująca sensu, wolności i mądrości PDF
Janusz Królikowski 31-42
„Aby miały życie w obfitości”. Dlaczego chrzcimy dzieci? PDF
Czesław Noworolnik 43-61
„Trybunał miłosierdzia oraz łaski”: kiedy i w jaki sposób należy odnieść się do Penitencjarii Apostolskiej? (Praktyczne wskazówki dla spowiednika oraz duszpasterza) PDF
Tomasz Rozkrut 63-74
Znaczenie inspiracji religijnej w muzyce PDF
Stanisław Garnczarski 75-88
Represje gestapo wobec alumnów seminarium w Błoniu k. Tarnowa. Ze wspomnień ks. prałata Adama Kaźmierczyka - świadka początków męczeńskiej drogi bł. ks. Romana Sitki PDF
Stanisław Gurba 89-102
Aktualne możliwości kształcenia polskich studentów za granicą w kontekście 25. rocznicy powołania programu „Erasmus” PDF
Józef Stala 103-112

Sprawozdania i materiały

Przemówienie Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 PDF
Ireneusz Stolarczyk 113-116
Sympozjum Fundacji Josepha Ratzingera „Ewangelie. Historyczne i chrystologiczne poszukiwania”. Rzym, 24-26 października 2013 roku PDF
Andrzej Michalik 116-124

Recenzje

„Quod iustum est et aequum”. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, red. abp Marek Jędraszewki, ks. Jan Słowiński, Uniwersytet Poznański Wydział teologiczny, Poznań 2013, ss. 614 PDF
Tomasz Rozkrut 125-126
Piękno Kościoła, red. Tomasz Płonka, Centrum Duchowości „Honoratianum”, Zakroczym 2013, ss. 418 PDF
Mariusz Wojnowski 127-131
Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu – 2, wydał i opracował J. Królikowski (Sądecka Góra Tabor, t. 8), Biblos, Tarnów 2012, ss. 106 PDF
Monika Kaczor 132-144
Stanisław Sojka, Fides et vita christiana. Podstawowa rola wiary w życiu chrześcijańskim w świetle posoborowej literatury teologicznej, Kraków 2013, ss. 568 PDF
Józef Zabielski 145-148
Teofil Siudy, Matka naszego zawierzenia. Maryja w nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, ss. 245 PDF
Iwona Krysiak 149-152
Janusz Królikowski, Bogurodzica Dziewica (Bibliotheca Kolbiana, t. 2), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2013, ss. 383 PDF
Iwona Krysiak 153-155
Jacob Neusner, Rabin rozmawia z Jezusem, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ss. 200 PDF
Andrzej Michalik 156-160