Źródła do historii bibliotek klasztornych eparchii lwowskiej XVII–XVIII wieku. Inwentarze monasteru bazyliańskiego w Krechowie

Iwan Almes

Abstrakt


The studies of inventory descriptions (book lists) of the basilian monasteries of early modern time are represented in this article by Krekhiv monastery. The structure of the inventories was analyzed. Also the quantity of Krekhiv library was regarded (printed and manuscript books, language, place of printing, format of books). The review of thematics and the history of collection of Krekhiv library were done according to the inventory descriptions.


Słowa kluczowe


inwentarze monasterów; biblioteki klasztorne; monaster bazyliański w Krechowie; eparchia lwowska XVII–XVIII w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

f. 129 – Instytut Stauropigialny we Lwowie: Op. 1, sp. 539 – Inwentarz prawosławnego monasteru w Krechowie 1630–1660.

f. 146 – Namiestnictwo Galicyjskie:

Op. 20a, sp. 130 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1835).

f. 201 – Greckokatolicki Konsystorz Metropolitalny we Lwowie:

Op. 4b, sp. 529 (1075) – Protokoły wizytacji bazyliańskich monasterów prowincji ruskiej 1747–1749.

Op. 4b, sp. 613 (1917) – Protokoły wizytacji bazyliańskich monasterów prowincji ruskiej 1730–1765.

f. 408 – Greckokatolicki Ordynariat Metropolitalny we Lwowie:

Op. 1, sp. 973 – Statut mnichów bazyliańskich monasterów, napisany przez Barłaama Szeptyckiego (Uniów 1711).

f. 684 – Protoihumenat klasztorów Zakonu św. Bazylego Wielkiego we Lwowie:

Op. 1, sp. 2029 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1771, 1777).

Op. 1, sp. 2030 – Mrozowskyi. Korotka istoryczna rozwidka o Krechowskim monastyri.

Op. 1, sp. 2042 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1739).

Op. 1, sp. 2043 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1755).

Op. 1, sp. 2044 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1759).

Op. 1, sp. 2045 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1766).

Op. 1, sp. 2046 – Inwentarz bazyliańskiego monasteru w Krechowie (1779).

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów

f. 3 – Centralne Bazyliańskie Archiwum i Biblioteka we Lwowie:

Od. zb. 436 – Piotrowski A. Alfabetyczny katalog zakonników ZSBW prowincji ruskiej, t. 3.

Od. zb. 782 – Rejestr dokumentów archiwum bazyliańskiego monasteru w Krechowie.

Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 2 (A–M), Warszawa 1964.

Cykwas O., Kronika klasztoru wicyńskiego i jej znaczenie dla badań nad archiwum klasztornym (koniec XVIII w.–pierwsza połowa XIX w.) [w:] Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś. Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki (Lublin–Zamość, 27–29 kwietnia 2011 roku), J. Łosowski, E. Markowska (red.), Warszawa 2012, s. 35–40.

Gil A., Skoczylas I., Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458– 1795, Lublin–Lwów 2014.

Lorens B., Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780, Rzeszów 2014.

Lorens B., Biblioteka bazyliańskiego klasztoru św. Jerzego we Lwowie w drugiej połowie XVIII wieku w świetle inwentarzy [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki, t. 8, H. Kosętka (red.), Kraków 2006, s. 273–286.

Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987.

Naumow A., Przemiany w ruskiej kulturze unitów [w:] Краківські Українознавчі Зошити, t. 5–6, Краків 1997, s. 141–146.

Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–1939), Warszawa 1998.

Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku, supl. 2, Poznań 2006.

Pawłyszyn A., Prawosławne i unickie monastery męskie na terenie eparchii lwowskiej w latach 1596–1739. Przyczynek do powstania nowego katalogu [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, J. Gwioździk, R. Witkowski, A. Wyrwa (red.), Poznań 2014, s. 277–286.

Pidłypczak-Majerowicz M., Biblioteki bazylianów lwowskich i dawnej prowincji koronnej zakonu w XVII–XX wieku [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik (red.), Kraków 2009, s. 229–237.

Pidłypczak-Majerowicz M., Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Wrocław 1996.

Pietrzkiewicz I., Źródła do badań bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek): paralele i różnice, J. Gwioździk, E. Różycka (red.), Katowice 2004, s. 426–443.

Radyszewśkyj R., Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, cz. 1, Kraków 1996.

Różycki E., Materiały źródłowe do dziejów polskiej książki w archiwach i bibliotekach Lwowa, Kijowa, Mińska i Wilna, „Roczniki Biblioteczne” 1987, t. 31, z. 2, s. 305–317.

Różycki E., W sprawie opracowań księgozbiorów mieszczańskich dawnej Polski: uwagi metodologiczne na marginesie badań nad kolekcjami lwowskimi, „Studia Bibliologiczne” 1997, t. 10, s. 136–147.

Szteinke A., Bolesławiusz (Bolexlavius, Bolesławski, Bolesławczyk) Klemens [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 1 (A–G), Warszawa 1981, s. 189–190.

Walsby M., Book Lists and Their Meaning [w:] Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print, M. Walsby, N. Constantinidou (eds.), Leiden 2013, s. 1–24.

Wałkówski A., Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2005, t. 83, s. 105–138.

Warda K., Inwentarze bibliotek klasztornych jako źródło do dziejów książki polskiej w XIX w., „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 115–124.

Альмес І., Богослужбові книги у Крехівському василіанському монастирі у другій половині XVIII ст. [w:] Історія релігій в Україні: Науковий щорічник, кн. 1, Львів 2014, s. 155–168.

Артикулы или уставы чина іноческаго, „Лавра” 1999, 2 (4), s. 41–46.

Боянівська М., Літургійна рукописна книжка в Україні в XVI–середині XVII ст.: до питання про сакралізацію [w:] Історія релігій в Україні: Тези повідомлень 4 круглого столу (Львів, 9–10 травня 1994 року), Київ–Львів 1994, s. 22–24.

Герасим І., Історико-богословські дослідження Чину Святого Василія Великого (XVII–XX ст.) [w:] Історія релігії в Україні, т. 4, Католицизм, Київ 2001, s. 568–580.

Гуцаленко Т., Бібліотека та центральний василіанський архів у Львові [w:] Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20–21 вересня 1996 р.), Львів 1998, s. 128–149. Гуцаленко Т., Хроніки василіанських монастирів як джерело до вивчення історії Західної України [w:] Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, т. 1, Київ 1992, s. 4–16.

Дарнтон Р., Історія читання [w:] Нові підходи до історіописання, П. Берка (під ред.), Київ 2010, s. 187–219.

Дзюба О., Польська книга у бібліотеках України ХVІІІ ст. (до історії українсько-польських культурних взаємин) [w:] „Істину встановлює суд історії”. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка, т. 2, Київ 2004, s. 364–371.

Запаско Я., Ісаєвич Я., Пам’ятки книжкового мистецтва, Каталог стародруків виданих на Україні, т. 1, 1574–1700, т. 2, ч. 1, 1701–1764, т. 2, ч. 2, 1765–1800, Львів 1981–2004.

Лось В., Василіанські бібліотеки в світлі монастирських інвентарів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Правобережна Україна XVIII–XIX столiття) [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz (red.), Lublin 2012, s. 605–622.

Лось В., Інвентарі бібліотек василіанських монастирів у професійній діяльності історика (Правобережна Україна, середина XVIII–початок ХІХ ст.) [w:] Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України, Дніпропетровськ 2012, s. 202–215.

Лось В., Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII–першій половині XIX ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект, Київ 2013.

Мицько І., Ідеологічна боротьба на Україні в ХVІІ ст. і формування та склад бібліотек [w:] Бібліографічна інформація і сучасність. Збірник наукових праць, Київ 1981, s. 102–111.

Перетц В., Описи монастырских библиотек XVIII в. и спорные вопросы истории древнерусской литературы, „Slavia” 1924, R. 3, z. 2/3, s. 338–351.

Ружицький Е., Західноєвропейська книга у Львові в XVI–XVII ст. (до постановки питання) [w:] Нескінченна подорож. Книга пам’яті Ореста Мацюка, Львів 2009, s. 55–61.

Скочиляс І., Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус, Львів 2010.

Фрис В., Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігійського братства [w:] Успенське братство і його роль в українському національному відродженні. Доповіді і повідомлення наукової конференції (Львів 4–5 квітня 1996 р.), Львів 1996, s. 55–66.

Ціборовська-Римарович І., Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI– першої чверті ХІХ ст., „Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського” 2012, т. 34, s. 259–279.

Ціборовська-Римарович І., Книгозбірня Острозького єзуїтського колегіуму: джерела про комплектацію бібліотечного фонду та їх інформаційна наповненість [w:] Острозька давнина. Науковий збірник, т. 2, Острог 2013, s. 114–120.

Ціборовська-Римарович І., Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан, Київ 2006.

Шевченко І., Польща в українській історії [w:] І. Шевченко, Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку 18 століття, авт. пер. М. Габлевич, А. Ясіновський (наук. ред.), Львів 2014, s. 135–157.

Шкраб`юк П., Крехів: дороги земні і небесні, Львів 2002. Шкраб`юк П., Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України, Львів 2005.

Consortium of European Research Libraries, http://www.cerl.org/resources/cerl_thesaurus/main (dostęp: 7 XII 2014). Deutsche-biographie, http://www.deutsche-biographie.de/index.html (dostęp: 7 XII 2014).

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 8–34, Kraków 1882–1951, http:// www.estreicher.uj.edu.pl/ (dostęp: 7 XII 2014).

Europeana, http://www.europeana.eu/portal/ (dostęp: 7 XII 2014). Google Books, http://books.google.com.ua/ (dostęp: 7 XII 2014).

The Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/ (dostęp: 7 XII 2014).

The Virtual International Authority File, http://viaf.org/ (dostęp: 7 XII 2014).

Treccani, http://www.treccani.it/ (dostęp: 7 XII 2014).

WorldCat, http://www.worldcat.org/ (dostęp: 7 XII 2014).
Copyright (c) 2017 Iwan Almes