Wokół postaci ojca Szymona Mniszka (ok. 1543–1591) – współzałożyciela zgromadzenia polskich augustianek

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19265/tes.08103

Słowa kluczowe:

aktywność kościelna w Polsce w XVI w., fundacja klasztoru augustianek w Krakowie, kultura umysłowa, prozopografia zakonna

Abstrakt

The subject of this article is the figure of Szymon Mniszek, a Polish Augustinian active in the second half of the 16th century. After graduating from school in Łowicz, Mniszek entered the Augustinian monastery in Kazimierz near Kraków. He studied in Kraków and Padua, where he obtained a doctorate in theology. He later lectured on philosophy and theology in Padua for several years. He also published his most important works in Italy. As he came back to Poland, he was a preacher in Olkusz and Krakow, a lecturer of theology at the monastery study, provincial of the Polish province of the Order of Saint Augustine, and a royal preacher. In Krakow, he was also known for his social activity. His original work was the organization of a female confraternity at the Augustinian monastery, which in 1583 he transformed into a congregation of the third order of St. Augustine

Bibliografia

Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), rkps sygn. Aug. 21, Dryjacki F., Kronika Braci Eremitów św. Augustyna wielkozakonnego ojca i patriarchy a Kościoła Chrystusowego doktora, z ksiąg jego własnych i z innych poważnych kościelnych pisarzów, jak z Baroniusza, Onuphriusa, Korneliusza, Kruseniusza, tegoż zakonu braci autographów i Pisma św. Doktorów oraz z przybranymi różnych prowincji dziełami na polskie krótce tłumaczona, zebrana i opisana.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (BJ), rkps XVII w., sygn. 3742 III, Ranatowicz S., Casimiriae Civitatis Urbi Cracoviensi Confrontatae Origo. In eaque Ecclesiarum Erectiones, et Religiosorum Fundationes Nec non Series, Vitae, Res gestae, Praepositorum Conventus Canonicorum Regularium Lateranensium S[ancti] Augustini ad Ec clesiam S[acrati]S[simi] Corporis Christo Descriptae.

Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3 (1551–1589).

Breve trattato della significatione della Messa, cavato da Sacri Concilii e santi padri dal P.F. Simone Mnisevio, etc. Illustrato, e tradotto in lingua volgare dal R.P.D. Leonardo Cernoti Vinitiano Canon. Reg. di S. Salvatore. A cui sono anteposte e postposte alcune grandemente necessarie, giovevolissime ai sacerdoti, et a laici per intendere l’importanza delle parole, e delle cerimonie, che s’usano nel celebrare,Venetia [post 28 III] 1589.

Dizionario storico portatile degli Ordini Religiosi e Militari e delle Congregazioni Regolari e Secolari, Torino 1792.

Księga egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573–1614, Z. Pietrzyk (oprac.), Kraków 1991.

Prima operatio intellectus R.P. Simonis Mnisevii Loviciensis Augustiniani Poloni, in Gimnasio Patavino apud Eremitos Augustinenses Lectoris. Facili methodo cum suo usu in lucem data, Venetiis 1579.

Abramczuk K.Z., Matka Katarzyna z Kłobucka, współzałożycielka i pierwsza przełożona sióstr augustianek w Polsce, „Zeszyty Długoszowskie. Rocznik Historyczno-Kulturalny” 2020, nr XIX, s. 40–49.

Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984.

Bruździeński A., Bractwa w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki [w:] Historia świadectwem czasów, W. Bielak, S. Tylus (red.), Lublin 2006.

Crusenius N., Monasticon Augustinianum in quo omnium ordinum sub regula S Augustini militantium origines atque incrementa explicantur, pars III, Munster 1623.

De Herrera T., Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid 1644.

Dryjacki F., Skarb żywota i krwie Jezusa Pana z ojców ss. w ofierze Mszy ś[więtej] złożony, Wilno 1682.

Dziechciarz O., Z dziejów Olkusza od XIV do połowy XV stulecia, „Przegląd Olkuski” 26.03.2017.

Elssius F., Encomiasticum Augustinianum sive de Clericis Ordinis Eremitarum S. Augustini sanctitate, praelatura, scriptis et personis, Bruksela 1654.

Gapski H., Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993. Gutierez D., Gli studi nell’Ordine agostiniano dal medioevo ad oggi,

„Analecta Augustiniana” 1970, t. XXXIII, s. 75–149.

Inwentarz Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 1335–1802, M. Friedberg (oprac.), Warszawa 1966.

Katalog Archiwum oo. Augustianów w Krakowie 1299–1950, W. Kolak (oprac.), Kraków 1996.

Katalog poloników w Biblioteca Universitaria Alessandrina, K. Soliński (oprac.), Warszawa 2014.

Kolak W., 600-lecie kościoła św. Katarzyny w Krakowie, „Nasza Przeszłość” 1980, t. 54, s. 151–169.

Kolak W., Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XV wieku, Kraków 1982.

Kracik J., Historia Kościoła w Polsce, Katowice 2010. Kracik J., Pokonać czarną śmierć, Kraków 2020.

Kratochwil Z., Augustianie w Warszawie. Kościół i klasztor św. Marcina (1356–1864), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1994, t. VII, s. 191–216.

Litak S., Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII–XVIII wiek. Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny” 1997, t. 88, s. 504.

Łatak K., Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999.

Łatak K., La vocazione e missione dei Canonici Regolari della prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle Consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta di Roudnice, Roma 2005. Łatak K., Notaty historyczne ks. Krzysztofa Łoniewskiego CRL (1576–1656) na temat początków kościoła i klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w Krakowie [w:] Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie – Wydarzenia – Budowle – Kultura, Łomianki 2012.

Łatak K., Poczet rządców opactwa Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Kraków 2005.

Łatak K., Życie codzienne mieszczan podkrakowskiego Kazimierza w XVII wieku w świetle kroniki ks. Stefana Ranatowicza CRL [w:] Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, S. Achremczyk (red.), Olsztyn 2008, s. 165–189.

Milensius F., Alphabetum de monarchis et monasteriis Germaniae ac Sarmatiae citerioris ordinis eremitarum S. Augustini, Praga 1613. Ossinger J.F., Bibliotheca aaugustiniana historica, critica et chronologica in qua mille quadringenti augustiniani ordinis scriptores eorumque opera tam scripta, quam typis edita invenitur […], Ingolstad 1768.

Ozorowski E., Dryjacki Fulgenty [w:] Polski słownik teologów katolickich, t. 1, Warszawa 1981.

Uth G., Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930.

Wyczawski H.E., Sokołowski Stanisław h. Gozdawa [w:] Polski słownik teologów katolickich, t. 4, Warszawa 1983, s. 132–136.

Wyrozumski J., Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, t. 1, Kraków 1992.

Van Luijk B., L’Ordine agostiniano et la riforma monastica, „Agostiniana” 1970, t. 20, s. 235–266.

Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form życia religijnego, Wrocław 1977.

Zbudniewek J., Miasto Kazimierz w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać – środowisko – kultura – dziedzictwo, K. Łatak (red.), Kraków 2010, s. 153–162.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły