Perspektywy badań (teo)lingwistycznych nad imiennictwem zakonnym w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.08406

Słowa kluczowe:

imię, imię zakonne, antroponimia, onomastyka religijna, teolingwistyka

Abstrakt

The article is a presentation of research areas that have not yet been undertaken on religious names in Poland. The current state of research has been briefly presented, but the main considerations oscillate around research perspectives, issues that can be taken up as part of (theo)linguistic research, so that the issues of religious names can be considered thoroughly studied in Poland.

Bibliografia

Citko L., Imiona mnichów Ławry Supraskiej [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych, Z. Abramowicz, L. Dacewicz (red.), Białystok 1999, s. 75–80.

Citko L., Imiona zakonne oo. Bazylianów z Supraśla (XVII w.) [w:] Nazwy własne na pograniczach kulturowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok–Białowieża, 12–13 VI 2000, Z. Abramowicz, L. Dacewicz (red.), Białystok 2000, s. 57–61.

Czaplicka-Jedlikowska M., Preferowane wartości w wyborze imienia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w prowincji poznańskiej [w:] Język, społeczeństwo, wartości, E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz (red.), Bydgoszcz 2008, s. 97–115.

Kobylińska J., Imiona oo. dominikanów w „Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka” XVII–XVIII w., „Onomastica” 2018, nr 62, s. 145–181.

Malec M., Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

Noppen J.P. van, Theographie, metaphertheorie und ihre interpretationsfehler, „Linguistica Biblica”1979, no. 44, s. 71–100.

Paknys M., Imiona zakonne kamedułów prowincji polsko-litewskiej w XVII i XVIII w. [w:] Kameduli w Warszawie 1641–2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, K. Guttmejer, A.S. Czyż (red.), Warszawa 2016, s. 433–448.

Rutkiewicz M., Imiona zakonne serafitek z prowincji poznańskiej, „Acta Onomastica” 2002, nr 43, s. 58–75.

Skulina T., Imiona kobiet w Wielkopolsce XVII i XVIII w., „Slavia Occidentalis” 1988, nr 45, s. 45–60.

Sochacka S., Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych [w:] Metodologia badań onomastycznych, M. Biolik (red.), Olsztyn 2003, s. 245–254.

Sochacka S., Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska), „Studia Śląskie” 2001, nr 60, s. 113–128.

Šrámek R., Onomastica sacra – jej status i cele [w:] Język religijny dawniej i dziś, P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), Poznań 2009, s. 287–293.

Szewczyk Ł.M., Kultowe i kulturowe znaczenie imiennictwa wybranych polskich zakonów żeńskich (na przykładzie imion sióstr franciszkanek) [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, E. Woźniak (red.), Łódź 2000, s. 429–444.

Wieczorek E., Imiona sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2010, t. 5, nr 80, s. 277–289.

Wieczorek E., Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, I. Fijałkowska-Janiak (red.), Gdańsk 2011, s. 204–212.

Wolnicz-Pawłowska E., Borkowska M., Z dziejów imiennictwa ormiańskiego w Polsce. Imiona ormiańskich benedyktynek we Lwowie [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska (red.), Warszawa 2000, s. 281–289.

Zawodzińska-Bukowiec K., Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś, Kraków 2014.

Zmuda E., Badania nad imionami zakonnymi, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2016, nr 11, s. 152–159.

Zmuda E., Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2019, nr 14, s. 268–279.

Zmuda E., Imiona sióstr klarysek w XVII i XVIII w. [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda (red.), Kraków 2017.

Zmuda E., Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.), Kraków 2019.

Zmuda E., Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.), Kraków 2021.

Zmuda E., Maria jako imię zakonne, „Onomastica” 2015, nr 59, s. 137–151.

Zmuda E., (Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych (na przykładzie imion karmelitów bosych), „Socjolingwistyka” 2017, nr 31, s. 191–204.

Zmuda E., The Reception of Religious Names in Internet Users’ Comments, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” 2019, t. 37, nr 2, s. 109–120.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-05

Numer

Dział

Artykuły