Wybrane zagadnienia polskiej chrematonomastyki religijnej. Przyczynek do badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.09404

Słowa kluczowe:

chrematonomastyka, chrematonomastyka religijna, chrematonimy, funkcje chrematonimów, nazwy duszpasterstw akademickich

Abstrakt

In this study, the subject of consideration was one of the groups of chrematonim – religious chrematonim, which include the names of Polish academic chaplaincies. First, the collected onims were characterized in terms of structure and semantic, then their functional aspect was emphasized. The analyzes related to religious chrematonomics were supplemented by the indication of further research plans taking into account the achievements of other paradigms of science.

Bibliografia

Biblia Jerozolimska, A. Cholewiński, Z. Kiernikowski, K. Sarzała (red.), Poznań 2006.

Biolik M., Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, M. Biolik, J. Duma (red.), Olsztyn 2011, s. 59–78.

Breza E., Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf (red.), Poznań 2015, s. 75–86.

Breza E., Chrematonimy [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, E. Rzetelska-Feleszko (red.), Warszawa–Kraków 1998, s. 343–361.

Breza E., Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich, „Slavia Occidentalis”, 70 (2013), nr 1, s. 35–62.

Cieślikowa A., Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia? [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, M. Biolik, J. Duma (red.), Olsztyn 2011, s. 113–124.

Cieślikowa A., Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych, „Onomastica”, 41 (1996), s. 5–19.

Dziewiątkowski J., Analiza onomastyczno-językowa wezwań kościołów i kaplic archidiecezji gnieźnieńskiej, Toruń 2002.

Gałkowski A., Chrematonimia w kulturze współczesnej, „Onomastica”, 51 (2017), nr 1, s. 55–71.

Gałkowski A., Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2011.

Gałkowski A., Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, M. Biolik, J. Duma (red.), Olsztyn 2011, s. 181–194.

Gałkowski A., Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Kraków 2007, s. 495‒508.

Godyń J., Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa 2006.

Grodziński E., Zarys ogólnej teorii imion własnych, Warszawa 1973.

Horyń E., Zmuda E., Nazwy duszpasterstw akademickich działających w archidiecezji krakowskiej, „Małopolska”, 19 (2017), s. 183–192.

Malec M., Tworzenie i funkcja skrótowców od nazw zakonów w Polsce [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, M. Biolik, J. Duma (red.), Olsztyn 2011, s. 319–324.

Mrózek R., Metodologiczno-terminologiczne aspekty rozwoju onomastyki [w:] Metodologia badań onomastycznych, M. Biolik (red.), Olsztyn 2003, s. 11–19.

Puda-Blokesz M., Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej, Kraków 2021.

Šrámek R., Onomastica sacra – jej status i cele [w:] Język religijny dawniej i dziś, P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), Poznań 2009, s. 287–293.

Zmuda E., (Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych na przykładzie imion karmelitów bosych, „Socjolingwistyka”, 31 (2017), s. 191–204.

Zmuda E., Rękopisy z archiwum karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej jako źródło do badań językoznawczych, „Małopolska”, 18 (2016), s. 33–43.

Netografia

Archidiecezja Krakowska, http://www.diecezja.pl/archidiecezja.html [dostęp: 19.05.2017].

Centralne Duszpasterstwo Akademickie Świętej Anny w Krakowie. O nas, http://da-krakow.pl/index.php/duszpasterstwo/o-nas/ [dostęp: 10.06.2017].

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”, http://www.beczka.krakow.dominikanie.pl/index.php?section=grupa&id=119 [dostęp: 10.06.2017].

Duszpasterstwo Akademickie Karmel. O duszpasterstwie, http://www.da.karmel.pl/o-duszpasterstwie/ [dostęp: 10.06.2017].

Duszpasterstwo Postakademickie Plus, http://www.puls.franciszkanie.net/ [dostęp: 8.08.2022].

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie Porcjunkula, www.porcjunkula.org/duszpasterstwo.php [dostęp: 19.05.2022].

Legutko P., Pół wieku w „Beczce”, http://gosc.pl/doc/2190490.Pol-wieku-w-Beczce [dostęp: 10.06.2017].

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Artykuły