Ewangeliczna działalność unickiego duchowieństwa na Kijowszczyźnie w drugiej połowie XVIII w.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19265/TES.2021.22633

Słowa kluczowe:

Cerkiew unicka, duchowni, XVIII wiek, katechizmy, ewangeliczna działalność, Kijowszczyzna

Abstrakt

The article is devoted to important issues of the evangelical activity of the Uniate Church, paying particular attention to the Uniate catechisms and their use among Uniate clergy in the lands of the Kiev region in the second half of the 18th century. Moreover, the article raises important issues concerning the education of the clergy and the religious mentality of the population of the studied areas.

Bibliografia

Інститут рукопису Національної Бібліотеки України ім. І.В. Вернадського, ф I, № 2468.

Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, M. Radwan (oprac.), Lublin 2004.

Bieńkowski L., Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce [w:] Kościół w Polsce, t. 2: XVI–XVIII, J. Kłoczowski (red.), Kraków 1969, s. 781–1049.

Getka J., Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej mowy końca XVIII wieku, Warszawa 2012.

Getka J., Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wyobrażenia ludowe w bazyliańskich teologiach moralnych (XVIII wiek), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2016, t. 16, s. 397–412.

Getka J., U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa–Lublin 2019.

Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 1992.

Kołbuk W., Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 1772–1914, Lublin 1992.

Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998.

Lorens B., Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780, Rzeszów 2014.

Nowak A., Peczerska oferta wydawnicza w pierwszej połowie XVII wieku a rozwój kaznodziejstwa prawosławnego [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX, Kraków 2014, s. 211–221.

Nowak A.Z., Priesthood in the Teachings for the Clergy, Krakow 2017.

Radwan M., Socjografia Kościoła greckokatolickiego na Bratysławszczyźnie i Kijowszczyźnie w 1782 roku, Lublin 2004.

Ślusarska M., Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji wileńskiej w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego (1762–1794) a oświeceniowa reforma katolicka, „Senoj i Lietuvos literatura” 2012, vol. 33, s. 177–192.

Wereda D., Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Siedlce–Lublin 2013.

Wodzianowska I., Zmierzch Unii: struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin–Tchew 2018.

Довбищенко M., Лось В., Унійна Церква на Київщині 1793–1839 рр. (загальний огляд) [w:] Дрогобицький краєзнавчий збірник, вип. XIV–XV, Дрогобич 2011, s. 211–227.

Корзо М., Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва 2007.

Лось В., До питання релігійності уніатського населення Правобережної України наприкінці XVIII ст.: на прикладі посвят церков та чудотворних ікон [w:] Болховітінський щорічник, Київ 2013, s. 110–134.

Лось В., Уніатська церква на Правобрежній Україні наприкінці XVIII-першій половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект, Київ 2013.

Сеник С., Латинізація в українській католицькій церкві, Люблін, Свічадо 1990.

Скочиляс І., Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст.: організаційна структура та правовий статус, Львів 2010.

Скочиляс І., Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріалами Володимирського собору 1715 року, Львів 2008.

Федорів Ю., Замойський Синод 1720 року, Рим 1972.

Яременко М., Київське чернецтво XVIII ст., Київ 2007.

Яременко М., Міжконфесійні відносини у Україні та Білорусі у XVIII ст.(Постановка проблеми, „Соціум. Альманах соціальної історії” 2003, вип. 3, s. 130–131.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły