Деятельность кн. Людовики Каролины из рода Радзивилл по развитию кальвинистского образования на территории Беларуси в последней трети XVII в.

Andrej Samusik

Abstrakt


The scientific article considered charitable activities in the field of education of the duchess Ludovika Karolina of the Radziwill family on the territory of Belarus in the last third of the XVII century. A number of main directions of its financial assistance were noted: support for schools, additional payments to teachers, as well as the allocation of scholarships in European educational institutions. In addition, the efforts of the Princess to increase the number of founders among the German monarchs were noted. A number of the materials provided indicate that it monitored the quality of the educational process organization, made efforts to improve it and bring it closer to the Western European model of pedagogy. Description of the education of the book itself. Duchess Ludovika Karolina, at the same time, gives an idea about the features of women’s education in the Calvinist environment of the second half of the XVII century.

Słowa kluczowe


Belarus – history of education in the last third of the XVII century; duchess Ludovikа Karolinа Radziwill; patronage activities; Calvinist schools; foreign educational internships

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNMMB).

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAB).

Augustyniak U., Instrukcja Bogusława Radziwiłła dla opiekunów jego córki, Ludwiki Karoliny (Przyczynek do edukacji młodej ewangeliczki w końcu XVII wieku), «Odrodzenie i Reformacja w Polsce» 1992, t. 36, c. 215–235.

Bagińska E., Działalność religijna Radziwiłłów birżańskich w dobrach podlaskich w XVII wieku, «Studia Podlaskie» 2002, t. XІІ, c. 205–228.

Bagińska E., Spór o Ludwikę Karolinę Radziwiłłównę, «Białostocczyzna» 1997, nr 4, c. 3–14.

Fijałkowski P., Polska wspólnota ewangelicko-reformowana w Królewcu, «Odrodzenie i Reformacja w Polsce» 2001, t. 45, c. 133–153.

Helcel A.Z., O dwukrotnem zamęzciu xiężniczki Ludwiki Karoliny Radziwiłłównej i wynikłych ztąd w Polsce zamieszkach. Przyczynek do dziejów panowania Jana III, Kraków 1857.

Hubatsch W., Gundermann I., Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, Göttingen 1968.

Kalicki B., Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Szkic historyczny, Kraków 1878.

Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763).

Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996.

Lukšaitė I., Stipendiaries of the Calvinist Church of the Grand Duchy of Lithuania and its Synod in Foreign Universities in the 17th Century, «Lithuanian Historical Studies» 2011, vol. 16, c. 29–50.

Łukaszewicz J., Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, Poznań 1843.
Copyright (c) 2021 Andrej Samusik