История Лунинецкого местного самоуправления. 1842–1939 гг. – часть 2

Autor

  • Światosław Janoczkin Łuniniec

DOI:

https://doi.org/10.19265/TES.2021.22685

Słowa kluczowe:

local government, Łuniniec region of Brest (Brzesc) district, Belarus, Łuniniec province of Poleskie voivodeship, Minsk district of the Russian Empire, Pińsk district, the Second Polish Republic, municipal reforms

Abstrakt

A local government is an association of persons of public law, based on community of interests of residents of a territory determined as units of the administrative and territorial division. It is regulated and administered by organs chosen by residents on their own territory, under control of suitable government organs within the framework of authorizations determined in state law. It acts in its own name, on its own territory and on its own responsibility. It possesses assets and budget, earnings and expenses. The author of the elaboration set the task of examining of the formation and functioning of local government structures on the example of one region and the city of today’s Belarus – Łuniniec. In compliance with the announcement presented in the first number in 2021 of our periodical, we give the second part of history of Łuniniec local government (1842–1939) to your hands. There are presented following issues: history of the local government on area of Łuniniec district, in the interwar period, the administrative and territorial devision and population of Łuniniec area within the period of the Second Polish Republic; the creation and organization of the local government in Poleskie voivodeship in 1919–1926 and its structure, the authorities of the city in 1919–1926 and finance which the local government had at its disposal in 1919–1926.

Bibliografia

Борка А.І., Мясцовыя ограны дзяржаўнага кіравання і самакіравання ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 г., Гродна 2011.

Борка А.І., Арганізацыя выбараў у ограны гміннага і грамадскага самакіравання ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 г., Мінск 2007.

Галкин П.В., Земская избирательная кампания и административный надзор, Российский центр обучения избирательным технологиям, http://www.rcoit.ru/lib/history/rural_urban_reforms/17925/.

«Доля, общественно-политическая газета», 6.11.1923, № 8.

Журавлев В.П., Муниципальные выборы в России: История и современность, Традиции местного самоуправления России: к 150-летию земской реформы и земских выборов., Санкт-Петербург 2014.

Козлова Е.И., Конституционное право: учеб. для средних профессиональных учебных заведений, Москва 2007.

Мазур Л.Н., Становление и эволюция бюрократии в России во 2 половине XIX – начале XX в., «Известия Уральского Федерального университета» 2014, № 2 (127), с. 251–267.

Маркс К., Энгельс Ф., Об освобождении крестьян в России [в:] Сочинения, Т. 12, Москва 1958, с. 692–701.

Местное самоуправление в Беларуси, Минск 2007.

Местное самоуправление в Беларуси (материалы исследований ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» в рамках программ Евросоюза и Совета Европы), Минск 2017.

Никитин А.М., Муниципальное право, Москва 2000.

Петренко Н.И., Эволюция органов местного самоуправления в Российской империи, «Социально-политические науки» 2017, № 6, с. 102–104.

Сидорчук В.К., История права о местном самоуправлении Беларуси, Минск 2003.

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, wyd. 2. poprawione, Warszawa 1977.

Babiak J., Ptak A., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, Poznań 2010.

Cichoracki P., Województwo Poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014.

Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce, A. Peretiatkowicz (red.), cz. 1, z. 2: Ustrój władz administracyjnych, państwowych i samorządowych, B. Wasiutyński (oprac.), Poznań 1929.

Gmina wiejska i gromada w świetle nowej ustawy samorządowej, Warszawa 1933.

Iwanowski S., Ustrój i zakres działalności władz państwowych i samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924.

Izdebski H., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 1998.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Wpływ odzyskania niepodległości na kształt struktur i zakres samodzielności władz samorządu terytorialnego na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, «Studia Prawa Publicznego» 2013, nr 3, s. 161–190.

Kotulski M., Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 2019.

Kutrzeba S., Historya ustroju Polski w zarysie, t. 3, Lwów 1920.

«Kresy Ilustrowane» nr 1, 15.01.1925; nr 2, 25.01.1925.

Niedziałkowski M., Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu, Warszawa 1928.

Osmołowski J., Stan gospodarczy i działalność samorządu powiatowego Województwa Poleskiego w latach 1923–1925, Warszawa 1926.

Podręcznik dla urzędów i działaczy gminnych, B. Wesołowski (oprac.), Warszawa 1923.

Podwiński S., Ustrój samorządu powiatowego na terenie b. zaboru rosyjskiego, Warszawa 1927.

Podwiński S., Trzebski B., Ustawa samorządowa z komentarzami, Warszawa 1939.

Pokładecki J., Samorząd terytorialny w warunkach transformacji systemu politycznego w Polsce, Poznań 1996.

Pragier A., Zarys skarbowości komunalnej, cz. 1, Warszawa 1924.

Przewodnik dla sołtysów i radnych gromadzkich na rok 1939, S. Podwiński, P. Typiak (red.), Warszawa 1939.

Samorząd terytorialny [в:] Nowa encyklopedia powszechna PWN (suplement), Warszawa 1999.

Samorząd terytorjalny. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. Tekst, komentarz, przepisy dodatkowe, S. Iwanowski (oprac.), Warszawa 1933.

Szwed R., Samorządowa Rzeczpospolita 1918–1939, Częstochowa 2000.

Szwed R., Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939. Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa 2000.

Turkowski R., Samorząd terytorialny szczebla powiatowo-gminnego w II Rzeczypospolitej wobec funkcjonowania oświaty i szkół powszechnych na wsi (1918–1939), «Zeszyty Wiejskie» 2018, z. 24, s 21–68.

Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1937.

Wójcicki M.M., System polityczno-prawny samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej, Katowice 2008.

Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa: historia i współczesność, Lublin 1999.

Zugaj L., Gminy wiejskie II Rzeczypospolitej, Lublin 2018.

Numer

Dział

Artykuły