Przez wsparcie do jakości kształcenia. O sytuacji osób z niepełnosprawnościami w UPJPII w Krakowie

Marta Bolińska

Abstrakt


Od kilku lat w Polsce zainteresowanie sytuacją osób niepełnosprawnych rośnie. Zmiany w szkolnictwie wyższym obejmują także kandydatów na studentów i studentów z niepełnosprawnością. O ile infrastruktura działa coraz lepiej, o tyle zarówno nauczyciele akademiccy, jak i administracja mają jeszcze wiele do zrobienia. Stopniowo zwiększa się jednak świadomość, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem, także w dostępie do nauki na uczelni wyższej. Uniwersytety dążą do tego, aby studenci mieli jednakowe szanse na kształcenie i nie doświadczali ograniczeń w uczestniczeniu w życiu społeczności akademickiej np. z powodu niepełnosprawności.


Słowa kluczowe


szkolnictwo wyższe; niepełnosprawność; studenci; jakość kształcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, Warszawa 2008.

Bolińska M., Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji, „Studia Socialia Cravoviensia” 6 (2014) nr 1 (10), s. 169–180.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.

Clough P., Corbett J., Theories of Inclusive Education: A Student’s Guide, London 2000.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 1994.

Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnością szkołach wyższych. Nowe przepisy o szkolnictwie wyższym – wyciąg z Ustawy 2.0, wyd. 2. uaktualnione, Dodatek do „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych” 2017 nr 2 (17), s. 2–19.

Duda M., Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego, w: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek-Sładek, Kraków 2015, s. 33–34.

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 1997.

Gibson S., Blanford S., Managing Special Educational Needs: A practical Guide form Primary and Secondary Schools, London 2005.

Hulek A., Integracyjny system kształcenia i wychowania, w: Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1997, s. 492–493.

International Classification of Impariments Disabilities and Handicaps, World Health Organisation, Geneva 1980.

Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Warszawa 1996.

Kirenko J., Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).

Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

Kwiatkowska-Kowal B., Jakość kształcenia jako podstawowy problem szkoły wyższej, w: Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, red. A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, Warszawa 2008, s. 28–30.

Kubik T. B., Latalski M., Zdrowie publiczne, Lublin 2002.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2012.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

Raport. Sytuacja Studentów z niepełnosprawnością w Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – zrealizowane działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, lipiec 2017.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Warszawa 2011.

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

Sowa J., Aksjologiczne aspekty wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, „Rewalidacja” 2010 nr 1 (27), s. 4–15.

Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1998.

Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, przeł. J. Bartosik, Warszawa 2013.

Wiliński M., Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, w: Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, red. A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Warszawa 2010, s. 15–59.

World Report on Disability, WHO Library 2011.

http://bon.upjp2.edu.pl/index.php/home/(24.04.2018).
Copyright (c) 2019 Marta Bolińska