Wybrane formy przepowiadania słowa Bożego w parafii (kan. 770 KPK)

Autor

  • Jerzy Adamczyk Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.3291

Słowa kluczowe:

homilia, przepowiadanie słowa Bożego, kazanie tematyczne, konferencja, nauki katechizmowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie innych (różnych od misji czy rekolekcji parafialnych) form przepowiadania słowa Bożego, dostosowanych do miejscowych potrzeb, które proboszczowie winni organizować zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego.
W jego pierwszej części przedstawiono różne formy przepowiadania słowa Bożego w parafii.
W drugiej części wskazano na źródła i treść „innych form przepowiadania” słowa Bożego, natomiast część trzecia została poświęcona ważniejszym rodzajom „innych form przepowiadania” parafialnego.

Bibliografia

Źródła

Sacra Congregatio pro Episcopis, Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Episcoporum, 22.02.1973, w: Enchiridion Vaticanum, t. 4, Bologna 1997, nr 1945–2328; tekst polski: Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, Warszawa 1975, t. 6, z. 1, nr 10370–11035.

Biskup Siedlecki, Dekret ustanawiający Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, 26.12.2003, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 73 (2004) nr 1, s. 16.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1990 oraz „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1033–1363; tłumaczenie polskie: Kodeks kanonów Kościołów wschodnich, Lublin 2002.

Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Typis Polyglottis Vaticanis 1982.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus, „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 673–701; tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 236–258.

Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 22.02.2004, Città del Vaticano 2004; tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, 22.02.2004, Kielce 2005.

Congregazione per il Clero, Direttorio Generale per la Catechesi, 15.08.1997, Libreria Editrice Vaticana, 1997; tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, 4.08.2002, Città del Vaticano 1999; tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej: Ad imaginem ecclesiae universalis, Tarnów 1990.

Diocesi di Milano. 47º sinodo, Milano 1995.

Directorium Catechisticum Generale, 11.04.1971, Libreria Editrice Vaticana, 1971; tekst polski: Ogólna instrukcja katechetyczna, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 63 (1973) nr 2, s. 37–112.

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994.

Ioannes Paulus P.P. II, Adhortatio apostolica Catechesi tradendae, 16.10.1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 1277–1340; tekst polski: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, cz. 2, Warszawa 1985, s. 146–217.

Missale Romanum ex decreto sacrocancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Paulis Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, dei 20 aprilis 2000, Typis Polyglottis Vaticanis 2002; tekst polski: Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 20.04.2000, Poznań 2004.

Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1981, Praenotanda.

Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum quarto editur, 16.07.1999, Libreria Editrice Vaticana 1999.

Paulus PP. VI, Adhortatio apostolica de evangelizatione in mundo huius temporis Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, „Acta Apostolicae Sedis” 68 (1976), s. 5–76.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum libri III – De ecclesiae munere docendi, Città del Vaticano 1977; tekst polski: Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, t. 11, z. 1, Warszawa 1980, nr 21077–21259.

Sacra Congregatio Concilii, Lettera circolare, 31.05.1920, „Acta Apostolicae Sedis” 12 (1920), s. 299–300; także w: Ochoa X., Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. 1, Roma 1966, kol. 314–315.

Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 19.03.1985, Typis Polyglottis Vaticanis 1985.

Schema Codicis Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1980.

Statut sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, 16.01.2007, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 92 (2007) nr 21, s. 43–49.

Ustawa Synodalna Diecezji Radomskiej promulgowana przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego 5 kwietnia 1997 roku w Radomiu na I Synodzie Diecezji Radomskiej, Radom 1999.

Literatura

Bączkowicz F., Baron J., Stawinoga W., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1958.

Brzozowski M., Nadolski B., Homilia, w: Encyklopedia katolicka, red. J. Walkusz i in., t. 6, Lublin 1993, k. 1175–1176.

The Canon Law Letter and Spirit a Practical Guide to the Code of Canon Law. Prepared by the Canon Law Society of Great Britain and Ireland in Association with The Canadian Canon Law Society, ed. F. Morrisey, London 1999.

Codice di Diritto Canonico commentato. Testo ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti interpretazioni autentiche. Legislazione complementare della Conferenza Episcopale Italiana. Commento, a cura di Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001.

Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, coord. y dirigida A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. 3/1, Pamplona 20023.

Dyduch J., Misja przepowiadania w powszechnym prawodawstwie kościelnym, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 23–35.

Głowa W., Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Przemyśl 1999.

Janiec Z., Homilia liturgiczna, „Anamnesis” 11 (2005) nr 41, s. 138–140.

Miragoli E., Il termine „omelia” nei documenti della Chiesa, nei libri liturgici e nel Codice, „Quaderni di diritto ecclesiale” 11 (1998) n. 4, s. 340–356.

Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Hrsg. K. Lüdicke, Bd. 3, Essen 1988–2001.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2: Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986.

Siwek G., Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, Kraków 1999.

Siwek G., Misje ludowe, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 501–507.

Sławiński H., Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego”, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 3, s. 155–176.

Urso P., Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 756–780), w: La funzione di insegnare della Chiesa, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1994, s. 25–49.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-15

Numer

Dział

Prawo kanoniczne