Tom 12 (2016)

Spis treści

Artykuły

Urząd kierownika duchowego w wyższym seminarium duchownym PDF Bez nazwy
Jerzy Adamczyk 9-26
Kryteria oceny ekspertyzy psychologiczno-psychiatrycznej w kanonicznym procesie małżeńskim z tytułu niezdolności psychicznej PDF
Mariusz Czajkowski 27-44
Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief PDF (English)
Nicolae V. Dură 45-64
Fundamentalne zasady inspirujące aktualny Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Jan Dyduch 65-77
Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku PDF
Piotr Kroczek 79-89
Pogrzeb symboliczny po donacji zwłok na cele naukowe – aspekty prawnokanoniczne PDF
Piotr Majer 91-114
Kanoniczne postępowanie administracyjne: zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej PDF
Przemysław Michowicz 115-129
Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego PDF
Bartłomiej Pieron 131-153
Upoważnienia habitualne (facultates habituales) – wprowadzenie do problematyki PDF
Piotr Skonieczny 155-182

Komentarze, Uwagi i Opinie

Czy kapłan będący szafarzem sakramentu, może jednocześnie pełnić funkcję ojca chrzestnego? PDF
Piotr Kroczek 185-186
Opinia dotycząca § 4 Regulaminu wyboru dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku PDF
Piotr Kroczek 187-189

Recenzje

Monika Gwóźdź, Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, PDF
Piotr Kroczek 193-194
Maia Luisi, Gli istituti misti di vita consacrata. Natura, caratteristiche e potestà di governo PDF
Przemysław Michowicz 195-201
Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, 900 Years of the „Pie Postulatio Voluntatis”: Stimulus for a Renewal PDF
Andrzej F. Dziuba 202-206
Penitenzieria Apostolica, Penitenza e Penitenzieria tra umanesimo e rinascimento. Dottrine e prassi dal Trecento agli inizi dell’eta Moderna (1300–1517) PDF
Andrzej F. Dziuba 207-210
Maria d’Arienzo, L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca PDF
Przemysław Michowicz 211-214

Sprawozdania

Sprawozdanie z wyjazdu naukowego studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do Rzymu w dniach 17–24 maja 2016 roku PDF
Karolina Mazur 217-226
Słowo dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas prezentacji Praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka PDF
Tomasz Rozkrut 227-229