Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Autor

  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1821

Słowa kluczowe:

klauzula generalna, prawo kanoniczne, funkcja klauzuli generalnej, kodeks prawa kanonicznego 1983, prawoznawstwo

Abstrakt

Klauzule generalne są ważną częścią warsztatu prawodawcy. Ich funkcje dają szerokie możliwości. Niestety, istnieje niebezpieczeństwo błędnego użycia klauzul generalnych. Artykuł jest próbą pokazania ich funkcji w normatywnych tekstach na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego 1983. Na początku sformułowano definicję klauzul generalnych, a następnie ukazano klauzule w odniesieniu do funkcji znanych z polskiego prawoznawstwa. Artykuł kończą postulaty i wskazówki dla kościelnego prawodawcy.

Bibliografia

Bator A. i inni, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, 4.11.2005, AAS 97 (2005), s. 1007–1013.

Kroczek P., The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Warszawa 2012.

Ochoa X., Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, Roma 1983.

Pałecki K., Aksjologia prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013, s. 1–7.

Piaskowy A., Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 3 (2012), s. 48–67.

Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 25.03.1992, AAS 84 (1992), s. 657–864.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 28.10.1965, AAS 58 (1966), s. 713–727.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 991–993.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1984 r., IV PR 225/84, Legalis nr 24525.

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 106

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.