Ogólna charakterystyka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Autor

  • Jan Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1056

Słowa kluczowe:

Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, prawo kanoniczne, stopnie naukowe, tytuły naukowe

Abstrakt

Ukoronowaniem rozwoju Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a szczególnie Instytutu Prawa Kanonicznego, było erygowanie dnia 19 marca 2014 roku przez stolicę Apostolską Wydziału Prawa Kanonicznego. Wydział, o którym mowa, jest wspólnotą akademicką, do której należą: władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, i oczywiście studenci. Główny cel tej instytucji to troska o naukowy rozwój na polu prawa kanonicznego, promowanie studentów i nadawanie im stopni i tytułów naukowych z prawa kanonicznego, a także przygotowanie personelu do pracy w sądach diecezjalnych lub innych kościelnych instytucjach.

Bibliografia

Dekret, 19 III 2014, N. 175/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Dyduch J., Papieska Uczelnia w Krakowie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Testi Joannis Pauli II, red. S. Koperek, Kraków 2009, s. 513–521.

Dyduch J., Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego, „Analecta Cracoviensia” 24 (1992), s. 135–152.

Dyduch J., Status prawny uczelni papieskich w Polsce, „Analecta Cracoviensia” 42 (2010), s. 391–401.

Dyduch J., Władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 45 (2014), s. 310.

Dyduch J., Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Annales Canonici” 10 (2014), s. 17–21.

Dziwisz S., List gratulacyjny, 13 VIII 2005, „Annales Canonici” 1 (2005), s. 7.

Dziwisz S., pismo z 8 VI 2011, N. 1674 (2011) Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Dziwisz S., pismo z 31 I 2011, N. 230/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Grocholewski Z., Znaczenie uniwersytetów katolickich w dobie nowej ewangelizacji, [w:] Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Warszawa 2013, s. 259–272.

Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana, 15 IV 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 469–499, tłum. pol. w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, przeł. E. Sztafrowski, t. 12, z. 1, Warszawa 1983, s. 210–256.

Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, dekret Novo Codice, 14 IX 2002, „Acta Apostolicae Sedis” 95 (2003), s. 281–285.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, dekret, 4 I 1999, N. 219/98, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Ordinationes, 29 IV 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 500–521, tłum. pol. w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, tłum. pol. w Posoborowe prawodawstwo kościelne, przeł. E. Sztafrowski, t. 12, z. 1, Warszawa 1983, s. 257–289.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo nr 214/98, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 12 III 2011, Prot. N. 175/211, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 22 XI 211, N. 175/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 4 I 1999, N. 214/28, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Statut UPJPII, 5 II 2010, N. 641/81, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Statut WPK, 19 III 2014, N. 175/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

May G., Die Hochschulen, [w:] Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 613–616.

Pasternak S., Reorganizacja studiów kościelnych - szczególnie wykładów z prawa kanonicznego - w świetle „Sapientia christiana”, „Prawo Kanoniczne” 23 (1980) nr 3–4, s. 211–232.

Pismo z 19 I 1998, N. 206/98, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Pismo z 3 I 2011, N. 230/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

2015-07-01

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 165

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.