Przetwarzanie danych osobowych w pracy kapelanów szpitalnych wyznania rzymskokatolickiego – wybrane zagadnienia

Autor

  • Robert Czarnowicz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3922

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych, opieka duszpasterska, kapelan, podmiot leczniczy

Abstrakt

Ochrona danych osobowych ma zastosowanie w dziedzinie realizacji prawa pacjenta do opieki religijnej. Materia ta jest regulowana symultanicznie przez prawo świeckie i kanoniczne. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych kanonicznych i prawnych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych, pojawiających się w kontekście sprawowania opieki duszpasterskiej przez duchownych rzymskokatolickich (kapelanów szpitalnych). Te kwestie to: status podmiotów zaangażowanych w realizację prawa do opieki duszpasterskiej, zakres przetwarzanych danych osobowych w czasie realizacji tego prawa, przesłanki legalizacyjne przetwarzania.

Bibliografia

Chojara-Sobiecka M., Kroczek P., O możliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ochrony (kanonicznej) tajemnicy duszpasterskiej, „Prawo Kanoniczne” 61 (2018) nr 4, s. 41–61.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, s. 1–317; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2018 nr 30, s. 31–54.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Corrigenda, Poznań 2002.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Kroczek P., Michałowska K., O celowości wprowadzenia tajemnicy duszpasterskiej do prawa polskiego na przykładzie kapelanów szpitalnych, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2018 nr 3–4, s. 102–118.

Pismo z dnia 25.07.2019 r. M. Kaweckiego, Dyrektora Przewodniczącego Rady do spraw współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych do Ministra Cyfryzacji, M. Zagórskiego (archiwum autorów).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119).

Status Kapelana Szpitalnego w Diecezji Tarnowskiej, https://currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/1-99/a-1.htm (12.11.2020).

II Synod Archidiecezji Katowickiej, „Wiadomości Archidiecezjalne. Organ urzędowy Archidiecezji Katowickiej” 84 (2016), Suplement, s. 80–85.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 849).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r., sygn. akt I CSK 1/13, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%201-13-1.pdf (2.01.2021).

Wytyczne dotyczące posługi kapelana w szpitalach, hospicjach i domach opieki w diecezji płockiej, https://www.diecezjaplocka.pl/dla-ksiezy/xliii-synod-diecezji-plockiej/statuty-instrukcje-regulaminy-wskazania/wskazania%C2%A0i%C2%A0wytyczne/wytyczne-dotyczace-poslugi-kapelana-w-szpitalach,-hospicjach-i-domach-opieki-w-diecezji-plockiej/ (12.11.2020).

Pobrania

Opublikowane

2021-05-31

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 28

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.