Wydanie opinii psychologicznej sporządzonej na potrzeby formacji zakonnej w optyce ochrony danych osobowych w Kościele katolickim

Autor

  • Robert Czarnowicz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.4158

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych, opinia psychologiczna, zgromadzenie zakonne, seminarium, Dekret o ochronie danych osobowych

Abstrakt

Tematem artykułu jest kwestia wydania przez zgromadzenie zakonne opinii psychologicznej sporządzanej w czasie okresu formacji osobie, której opinia dotyczy. Opinia psychologiczna zawiera dane osobowe. To oznacza, że taki dokument podlega regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych. Artykuł przedstawia tę problematykę w perspektywie prawa kanonicznego i odpowiada na pytanie: czy taką opinię należy wydać osobie, której dane dotyczą, a jeżeli tak, to jaką procedurę przyjąć. Odpowiedź jest następująca: co do zasady opinię należy wydać, zawsze jednak zachowując prawo innych osób do zachowania prywatności. Artykuł wskazuje na liczne wady Dekretu o ochronie danych ­osobowych.

Bibliografia

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, s. 1–317; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 12 października 2015 r. przedłożonego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidjprG2vHyAhWmw4sKHcVlDyUQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Farchiwum.mrips.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fmpips%2Fpl%2Fdefaultopisy%2F9385%2F1%2F1%2FGIODO%2520uwagi.pdf&usg=AOvVaw1gfAQGADNGuTjSis5y5pt- (12.08.2021).

Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 30 (2018), s. 31–54.

Konferencja Episkopatu Polski, Droga formacji prezbiterów w Polsce.

Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2021/06/20210616_Droga-formacji-prezbiterów-w-Polsce.pdf (12.08.2021).

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/Dar%20powołania%20do%20kapłaństwa.pdf (12.07.2021).

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Wskazania dotyczące wykorzystania nauk psychologicznych w przyjmowaniu i formacji kandydatów do kapłaństwa (29 VI 2008), wersja angielska: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_orientamenti_en.html (12.08.2021).

Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Uwagi z dnia 15 marca 2021 r. dotyczące wykładni przepisów art. 11 i art. 34 Dekretu KEP regulującego ochronę danych osobowych w Kościele wydane przez KIOD, nr 2, (archiwum autorów, sygnatura B2).

Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Decyzja numer ZSZZS.440.660.2018, https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.660.2018 (21.08.2021).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Decyzja numer, ZSZZS.440.842.

, https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.842.2018 (12.08.2021).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).

Wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego z 15.12.2016 r., II GSK 1198/15, LEX nr 2241011.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13.02.2014 r., V ACa 669/13, LEX nr 1439042.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r., I GSK 625/05, LEX nr 228573.

Żukowski L.J., Psycholog jako zawód zaufania publicznego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Publicznego” (2017) nr 3, s. 39–49.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Artykuły