Kilka uwag dotyczących zastosowania dekretu Konferencji Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych z 2018 r. do spraw małżeńskich lub rodzinnych

Autor

  • Kinga Karsten Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3923

Słowa kluczowe:

małżeństwo, rodzina, ochrona danych, prywatność, RODO, dekret o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Abstrakt

Tematy dotyczące małżeństwa i rodziny są obecne również w tych enuncjacjach Kościoła, które mają charakter normatywny. Celem artykułu było pokazanie, jak dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., ma zastosowanie do tego obszaru tematycznego. Ogólny wniosek jest następujący – zastosowanie norm dekretu na polu spraw małżeńskich i rodzinnych w Kościele nie jest pozbawione teoretycznych i praktycznych trudności. Jednak realizacja norm dekretu KEP może się przyczynić do ochrony prywatności w Kościele.

Bibliografia

Castilllo Lara R., De iure familiae in scheme C.I.C., „Communicationes” 12 (1980), s. 225–233.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (18.10.1990), „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1045–1353; tekst łacińsko-polski: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pau­-

li PP. II promulgatus. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, wydanie łacińsko-polskie, Lublin 2002.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2018 nr 30, s. 31–45.

Gallagher C., Marriage and the Family in the Revised Code, „Studia Canonica” 17 (1983), s. 149–170.

Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Warszawa 2000.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 5 września 1986 r. „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998) nr 1, s. 85–137.

Joannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis (22.11.1981), „Acta Apostolicae Sedis” 74 (1982), s. 81–191; tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 1994.

Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem (14.03.2017), „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2018 nr 30, s. 46–47.

Kroczek P., Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola, „Annales Canonici” 14 (2018) 1, s. 9–22.

Kroczek P., Lubaszka S., Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wybrane zagadnienia), Bielsko-Biała 2006.

Podręcznik ochrony danych osobowych w kościele katolickim. Komentarze, wyjaśnienia, wzory i wskazówki dla administratorów danych osobowych (głównie parafii) oraz inspektorów ochrony danych publicznych kościelnych osób prawnych opracowane przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, wersja 3, b.m.w., b.r.w.

Pontificium Consilium de Legum Textibus, Istruzione Dignitas connubii sulle norme da osservarsi nei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali (25.01.2005), Città del Vaticano 2005; polskie tłumaczenie w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.

Francisco, Adhortatio apostolica Post-synodalis Amoris Laetitia de Amore in Familia (19.03.2016), AAS 108 (2016), s. 311–446; tekst polski: Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris lætitia, Kraków 2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119).

II Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740).

Pobrania

Opublikowane

2021-05-31

Numer

Dział

Artykuły