Zakres podmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia

Autor

  • Piotr Skonieczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.2474

Słowa kluczowe:

art. 4 dekretu ogólnego KEP z 13.03.2018, dane osobowe, art. 91 RODO

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie zakresu podmiotowego z art. 4 Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Autor analizuje problem na tle analogicznego dekretu włoskiego z 1999 roku i kościelnej ustawy niemieckiej z 2017 roku. Wskazuje na błędny zakres art. 4 dekretu, który może być niezgodny z kan. 220 CIC. Postuluje wykładnię secundum Constitutionem art. 4 dekretu polskiego i stosowanie do działalności zewnętrznej kościelnych publicznych osób prawnych ustawodawstwa obowiązującego w Polsce, czyli RODO (por. art. 25 ust. 3 Konstytucji oraz art. 1 Konkordatu). Dlatego de lege ferenda dekret polski, ograniczony do spraw wewnątrzkościelnych, powinien być odformalizowany.

Bibliografia

Źródła

Bischof von Fulda, Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (Kirchliches Datenschutzgesetz), 11.04.2018, „Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Fulda” 134 (2018), Stück V, Nr. 62, s. 49–77, https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/bistum/recht/pdf/Kirchliches-Amtsblatt-Stueck-V-vom-08.05.2018-KDG.pd (23.05.2018).

Bischof von Fulda, Verordnung zur Durchführung der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz, 26.01.2004, „Kirchliches Amtsblatt” (2004) Nr. 66, zuletzt geändert am 01.06.2016, „Kirchliches Amtsblatt” (2016) Nr. 59, s. 77–83, https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/bistum/recht/pdf/Kirchliches-Amtsblatt-Stueck-V-vom-08.05.2018-KDG.pdf (23.05.2018).

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1045–1364.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983/II), pars III–XXX, s. 1–317.

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto di promulgazione, Prot. n. 389/2018, https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2018/05/25/decreto-di-promulgazione-24.05.2018.pdf (25.05.2018).

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale „Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20.11.1999, „Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” (1999) nr 10, s. 376–397.

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale „Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 21–24.05.2018, https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2018/05/25/decreto-generale-2018.pdf (25.05.2018).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Instrukcja „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, 23.09.2009, https://giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/wsp_krajowa/KEP.pdf (25.05.2018).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist, 23.05.1949, https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html (25.05.2018).

Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, 13.03.2018, http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/04/13.3.2018.PL_.Dekret-ogolny-o-ochronie-danych-osobowych.pdf (25.05.2018).

Konferencja Episkopatu Polski, Oświadczenie dotyczące promulgacji Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, SEP-D/2.9.14-5, 30.04.2018, http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/04/Oswiadczenie_dekret_dane.pdf (25.05.2018).

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku, Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Österreichische Bischofskonferenz, Decretum Generale über den Datenschutz in der Katholischen Kirche in Österreich und ihren Einrichtungen (Kirchliche Datenschutzverordnung), 6–9.11.2017, https://www.bischofskonferenz.at/pages/glossary_list.siteswift?s=3804&ts=1527006443 (22.05.2018).

Parlament Europejski i Rada (UE), Rozporządzenie 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.L 119 z 4.05.2016.

Preußisches Staatsgesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens, 24.07.1924, http://www.kirche-vor-ort.de/uploads/media/kv_gesetz_2009.pdf (24.05.2018).

Literatura

Arrieta J. I., Konferencja biskupów a ustawodawstwo o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 49–81.

Bruggmann Th., Ferner J., Klebs H., Lexicon für IT-Recht 2017/2018. Die wichtigsten Praxisthemen, Hrsg. E. Ehmann, Hiedelberg 2017, s. 107–118.

Domaszk A., Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski, „Prawo Kanoniczne” 53 (2010) nr 3–4, s. 43–67.

Ganarin M., Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un’interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679, „Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (Rivista telematica: www.statochiese.it) (2018) nr 11, s. 1–29.

García Martín J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Venezia 2015.

Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999.

Hoeren Th., Kirchen und Datenschutz. Kanonistische und staatskirchenrechtliche Probleme der automatisierten Datenverarbeitung, Essen 1986.

Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 83–123.

Marano V., La protezione dei dati personali fra diritto statuale e „garanzie” confessionali, „Ius Ecclesiae” 18 (2006), s. 61–81.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

Mezglewski A., Funkcje publiczne związków wyznaniowych, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 158–202, nb. 186–253.

Mezglewski A., Działalność związków wyznaniowych w sferze publicznej, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 203–218, nb. 254–269.

Mezglewski A., Działalność związków wyznaniowych w przestrzeni spraw własnych, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 219–236, nb. 270–293.

Mogavero D., Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali, „Ius Ecclesiae” 12 (2000), s. 589–610.

Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002.

Redaelli C., Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy, „Quaderni di diritto ecclesiale” 11 (1998), s. 310–329.

Redaelli C., Il decreto generale della CEI sulla privacy, „Quaderni di diritto ecclesiale” 14 (2001), s. 175–202.

Schick L., Die Pfarrei, [w:] Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 484–496.

Skonieczny P., Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220, „Prawo Kanoniczne” 52 (2009) nr 1–2, s. 59–84.

Skonieczny P., La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino, Romae 2010.

Stanisz P., Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo–Kościół, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 74–88.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-20

Numer

Dział

Artykuły