Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola

Autor

  • Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.2471

Słowa kluczowe:

Dekret o ochronie danych osobowych, RODO, dane osobowe, kościelne publiczne osoby prawne

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera kilka ex promptu pisanych uwag dotyczących Dekretu Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola. W artykule zostały przedyskutowane takie zagadnienia jak: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, symultaniczność obowiązywania Dekretu i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w działalności kościelnych publicznych osób prawnych, a także problem, czy Dekret obowiązuje ad poenam, czy ad culpam.

Bibliografia

Armogathe J.-R., Chaline O., Między dwiema społecznościami. Kościół Chrystusowy a współczesne państwa, „Communio” 3 (135) 2003, s. 3–15.

Bączkowicz F., Prawo kościelne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, przygot. do druku i uzup. J. Baron, W. Stawinoga, Opole 1957.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1045–1353; tekst łacińsko-polski: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich. Promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Coriden J. A., Laws and non-laws, „The Jurist” 45 (1983), s. 79–91.

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku, podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku, http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/04/13.3.2018.PL_.Dekret-ogolny-o-ochronie-danych-osobowych.pdf (25.05.2018).

Katechizm Kościoła katolickiego. Corrigenda, Pallottinum 2002.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. i sprost.).

Kroczek P., Co prawodawca miał na myśli? – czyli czym jest „mens legislatoris” i gdzie jej szukać?, „Annales Canonici” 3 (2007), s. 187–198.

Kroczek P., Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw?, „Prawo Kanoniczne” 59 (2016) nr 2, s. 73–87.

Kroczek P., Prawo świeckie jako bariera komunikacyjna dla niektórych treści nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie, [w:] Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. N. Pikuła, Kraków 2010, s. 331–344.

Kroczek P., Skonieczny P., Preamble of law. Perspective of legislator and interpreter, „Angelicum” 90 (2013) fasc. 4, s. 869–888.

Kroczek P., The art of legislation. The principles of lawgiving in the Church, Kraków 2012.

Kroczek P., Zasada clara non sunt interpertanda w prawie kanonicznym, Kraków 2012.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

Michiels G., Normae generales iuris canonici, t. 1, Parisiis–Tornaci–Romae 1949.

Petrani A., O sposobie interpretacji Kodeksu prawa kanonicznego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 2 (1955), s. 159–175.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE L Nr 119, s. 1).

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia, 21.11.1964, „Acta Apostolicae Sedis” 57 (1965), s. 5–75; tekst łacińsko-polski: Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2008.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, 7.12.1965, „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 1025–1115; tekst łacińsko-polski: Sobór Watykański II, Konsytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2008.

Sobański R., Europa obojga praw, Katowice 2006.

Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, „Państwo i Prawo” (1999) z. 6, s. 3–17.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz.UE C 202 z 7.06.2016, s. 47).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 380).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw opracowania wewnątrzkościelnych regulacji ochrony danych osobowych, Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku, https://opoka.org.pl/file_get.php?fid=16297 (25.05.2018).

Pobrania

Opublikowane

2018-09-20

Numer

Dział

Artykuły