Urząd kierownika duchowego w wyższym seminarium duchownym

Autor

  • Jerzy Adamczyk Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1817

Słowa kluczowe:

kierownik duchowy, seminarium, formacja duchowa, alumni

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje kwestię urzędu kierownika duchowego w wyższym seminarium duchownym w aspekcie kanonicznym.
Najpierw ukazano przepisy mówiące o konieczności urzędu ojca duchownego w wyższym seminarium duchownym. Następnie skoncentrowano się na problematyce kwalifikacji i formacji ojca duchownego. Wreszcie skupiono się na zadaniach kierownika duchowego alumnów.

Bibliografia

Brugnotto G., Il seminario maggiore: autentica comunità ecclesiale. Annotazioni teologico-canonistiche, „Quaderni di diritto ecclesiale” 14 (2001) nr 3, s. 227–249.

Cito D., Annotazioni canonistiche in tema di seminari maggiori, „Ius Ecclesiae” 7 (1995) nr 1, s. 257– 275.

Cito D., Comentario al cán. 239, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, ed. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, cz. 2, Pamplona 19962.

Coccopalmerio F., La formazione al ministero ordinato, „Quaderni di diritto ecclesiale” 14 (1990) nr 1, s. 6–17.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Institutione sacerdotali Optatam totius, AAS 58 (1966), s. 713–727, tekst polski: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 288–301.

Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione), 4.11.2006, „Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 40 (2006) nr 10, s. 289–435.

Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi „Apostolorum Successores” 22.02.2004, Città del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.

Congregatio pro Clericis, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, 31.01.1994, Città del Vaticano, 1994, tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Città del Vaticano 1994.

Congregazione per l’Educazione Cattolica, Direttive Tra i vari mezzi sulla preparazione degli educatori nei seminari, 4.11.1993, [w:] Enchiridion Vaticanum, vol. 13, Bologna 1995, nr 1734– 1775.

Congregazione per l’Educazione Cattolica, Il periodo propedeutico (10 maggio 1998), Città del Vaticano 1998.

Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis, 25.03.1992, AAS 84 (1992), s. 657–804, tekst polski: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Wrocław 1995.

Konferencja Episkopatu Polski, Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, 26.08.1999, Częstochowa 1999.

Piano di formazione sacerdotale per i seminari maggiori della Conferenza Episcopale Spagnola, „Boletín de la Conferencia Episcopal española, Boletín de la Conferencia Episcopal española” 11–12 (1986), s. 118–168.

Pius PP. XI, Litterae encyclicae Ad catholici sacerdotii, 20.12.1935, pars III, AAS 28 (1936), s. 5–53.

Sacra Congregatio pro Episcopis, Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Episcoporum, 22.02.1973), [w:] Enchiridion Vaticanum, vol. 4, Bologna 1997, nr 1945–2328, tekst polski: Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebrał i przetłumaczył ks. E. Sztafrowski t. 6, z. 1, Warszawa 1975, nr 10370–11035.

Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei seminari, 6.01.1980, Roma 1980.

Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 6.01. 1970, AAS 62 (1970), s. 321–384, editio apparata post Codicem iuris canonici promulgatum, 19.03.1985, Typis Polyglottis Vaticanis 1985.

Ziembicki I., Rola ojca duchowego w seminarium, „Studia Sandomierskie” 1 (1980), s. 235–261.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-30

Numer

Dział

Artykuły