Urząd kapelana w aspekcie kanonicznym

Autor

  • Jerzy Adamczyk Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3393

Słowa kluczowe:

kapelan, uprawnienia, ordynariusz, biskup diecezjalny, wspólnota

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia urzędu kapelana w aspekcie prawa kanonicznego. W jego pierwszej części przedstawiono kwestię pojęcia kapelana. W drugiej części ukazano uprawnienia i obowiązki kapelana, natomiast część trzecia została poświęcona zagadnieniu usunięcia kapelana. Całość artykułu kończy podsumowanie i bibliografia.

Biogram autora

Jerzy Adamczyk - Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

Ks. Jerzy Adamczyk – dr hab. prawa kanonicznego; wykładowca WSD w Radomiu.

Bibliografia

Źródła

Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Congregatio pro Clericis et aliae, Instructio „De quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem Ecclesiae de mysterio”, 15.08.1997, „Acta Apostolicae Sedis” 89 (1997), s. 852–877; tekst ­polski: „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 19 (1998) nr 12, s. 30–40.

Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, 4.08.2002, Bologna 2002; tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002.

Literatura

Aymans W., Mörsdorf K., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, t. 2, Paderborn–München–Wien–Zürich 1997.

The canon law letter and spirit a practical guide to the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and Ireland in association with The Canadian Canon Law Society, ed. F. Morrisey, London 1999.

Chiappetta L., Il Manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale, Bologna 20152.

Codice di Diritto Canonico commentato. Testo ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti interpretazioni autentiche. Legislazione complementare della Conferenza Episcopale Italiana. Commento, redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001.

Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 20023.

Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P. Pinto, Città del Vaticano 20012.

Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, dir. A. Benlloch Poveda, Valencia 1993.

Francia A., Lo statuto giuridico del rettore di seminario nell’attuale legislazione canonica, Roma 2007.

González Izquierdo J., Santuario, w: Diccionario General de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 7, Pamplona 2012, s. 164–167.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1): Lud Boży, red. J. Krukowski, Poznań 2005.

Majer P., Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana „Monitor Prawny Proboszcza” 2013 nr 22, s. 8–11.

Malecha P., Edifici di culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia, Roma 2000.

Mc Kenna K., Rector de iglesia, w: Diccionario General de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 6, Pamplona 2012, s. 763–765.

Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. 3, Hrsg. K. Lüdicke, Essen 1988–2001.

Pagé R., Comentario al can. 563, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 20023, s. 1359.

Pezzotti L., I rettori di chiese, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2 (1989) no. 2, s. 174–180.

Pighin B., Diritto sacramentale, Venezia 2006.

Słowikowska A., Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 25 (2015) nr 28, s. 79–95.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-31

Numer

Dział

Artykuły