Traditio – Verbum czy actio

Autor

  • Jan Daniel Szczurek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1750

Słowa kluczowe:

objawienie Boże, Tradycja, depozyt wiary, Duch Święty

Abstrakt

Skomplikowane pojęcie Tradycji w teologii katolickiej jest analizo­wane z punktu widzenia relacji istniejącej między słowem i czynem w procesie przekazu objawienia Bożego. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że Tradycja to nie słowo albo czyn (verbum aut actio), lecz jest to słowo potwierdzane czynem (verbum et actio) i czyn wyjaśniany słowem, zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).

Bibliografia

Auvray P., Stworzenie, [w:] Słow­nik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1973, s. 912–913.

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Citta del Vaticano 1997.

Grelot P., Tradycja, [w:] Słow­nik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1973, s. 983–989.

Kowalewski M., Mały słownik teologiczny, Poznań–Warszawa–Lublin 1960.

Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4, 1511–1870, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 888–911 (Źródła Myśli Teologicznej, 33).

Szczurek J. D., Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, wyd. 2, Kraków 2003.

Tomczak R., Cuda Jezusa, [w:] Leksykon teologii funda­mentalnej, red. M. Rusecki, Lublin–Kraków 2002, s. 289–293.

Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Pa­pieską Akademię Teologiczną, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek, Kraków 1994.

Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2005.

Woźniak R. J., Różnica i tajemnica. Obja­wienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań 2012 (Alfa–Omega, 29).

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Teologia