Problematyka życia według Listu św. Pawła do Filipian

Autor

  • Barbara Witos Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1752

Słowa kluczowe:

życie, życie wieczne, Jezus, św. Paweł, św. Jan, wiara

Abstrakt

Celem teologicznego przesłania św. Pawła zawartego w Liście do Filipian jest uświadomienie, że życie na ziemi to pełne nadziei oczekiwanie na spotkanie z Jezusem oraz że od życia doczesnego zależy całokształt życia wiecznego. Człowiek jest narażony na różnego rodzaju trudności, pokusy, które musi pokonywać, i jest w stanie to robić, prowadząc życie według Ducha. Teologia Pawła wskazuje na życie zgodne z wiarą w dzieło zbawcze Jezusa. Żyć to znaczy istnieć nie dla siebie, ale dla Niego, ponieważ nowe życie właściwy kształt przybierze dopiero, kiedy rozpocznie się pełnia przebywania z Jezusem. Zadaniem człowieka jest nieustanne kształtowanie chrześcijańskiego życia przez akceptację i zachowanie przykazań oraz uświęcanie siebie. Te działania powinny wykraczać daleko, tak, by ich owoce były zauważalne poza granicami ludzi wierzących, po to, by niewierzący zrozumieli i dostrzegli w nich Boże działanie. Paweł podkreśla też, iż życie wieczne streszcza w sobie wszystkie obietnice które dał Jezus.

Bibliografia

Benoit P., Opisy ustanowienia Eucharystii. Sens Paschy chrześcijańskiej, [w:] Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kraków 1969, s. 353–355.

Bosak P. Cz., Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu, Poznań 1991.

Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.

Chojnacki M., Battesimo e Eucaristia. Fonti rituali della vita cristiana secondo San Bernardo di Chiaravalle, Roma 2002.

Cholewiński A., ABC chrześcijaństwa, Kraków 2000 (Oficyna „Przeglądu Powszechnego”).

Czerski J., Chrystus jest życiem. Zmartwychwstanie i życie, [w:] Egzegeza Ewangelii św. Ja-

na. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 292–293.

Czerski J., Życie, [w:] Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 293–306.

Dacquino P. D., Moraldi L., Spagnolini P., L’Eucaristia. Il sacrificio el’anamnesi. La comunione eucaristica. Eucaristia ed escatologia, Treviso 1963.

Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992.

Feuillet A., Grelot P., Słowo Boże, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1978, s. 880–881.

Farmer W. R., McEvenue S., Levoratti A. J., Międzynarodowy Komentarz do św. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Ferraro G., L’„Ora” di Cristo nel Quarto Vangelo, Roma 1974.

Ginami C., Filipian (List do), [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność – 2000 lat nadziei, t. 1, red. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 797–799.

Gnilka J., Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, przeł. W. Szymona, Kraków 2001.

Grelot P., Śmierć, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1978, s. 948.

Guitton J., O Nowym Testamencie, przeł. W. Misztal, Kielce 1999.

Gryglewicz F., Życie chrześcijańskie w ujęciu św. Jana Ewangelisty, Katowice 1984 (Attende Lectioni, 10).

Harrington W. J., Klucz do Biblii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1995.

Homa K., Szaweł z Tarsu, Kraków 1998 (Wielcy Ludzie Kościoła).

Jelonek T., Św. Paweł i Jego Listy, Kraków 1992 (Biblia dla Wszystkich, 2).

Jelonek T., Wprowadzenie do listów świętego Pawła, Kraków 1998 (Myśl Teologiczna, 22).

Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, przeł. Z. Kościuk, red. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000 (Prymasowska Seria Biblijna).

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, cz. 2, Paweł: List do Hebrajczyków, Wrocław 1984.

Langkammer H., Jezus Chrystus – centrum Ewangelii Pawłowej, [w:] W kręgu Dobrej Nowiny, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 230–242.

List do Filipian, tłum., wstęp i komentarz H. Langkammer, Lublin 2001 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu).

List do Filipian, wstęp, przekład z oryginału, komentarz J. Flis, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 11).

Listy więzienne św. Pawła: do Filipian, do Kolosan, do Filemona, do Efezjan, wstęp, przekład z oryginału, komentarz A. Jankowski, Poznań 1962 (Biblia. Nowy Testament, 8).

Łach J., Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych, Warszawa 1994.

Marchel W., Działalność Ojca, [w:] Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 150–154.

Marchel W., Ojciec. Ojciec nasz [w:] Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 154–156.

Mariusz Wiktoryn, Dzieła egzegetyczne. Komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i do Fenicjan, wstęp, przekład z jęz. łac., objaśnienia A. Baron, Kraków 1999 (Źródła Myśli Teologicznej, 13).

Mędala S., Etos Nowego Testamentu, [w:] Vademecum biblijne, red. S. Grzybek, Kraków 1991, s. 251–277.

Mędala S., Świat. Pokarm dla świata, [w:] Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 350–356.

Paciorek A., Paweł Apostoł, Pisma, cz. 1, Tarnów 1997.

Pisarek S., Życie i śmierć w Piśmie Świętym, [w:] Vademecum biblijne, red. S. Grzybek, Kraków 1991, s. 77–82.

Rienecker F., Maier G., Życie, [w:] Leksykon biblijny, przeł. D. Irmińska, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 913–914.

Rienecker F., Maier G., List do Filipian, [w:] Leksykon biblijny, przeł. D. Irmińska, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 435–437.

Romaniuk K., Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999.

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, przeł. F. Dylewski, Warszawa 1983.

Segalla G., San Giovanni, Fossano [1972].

Schelke K. H., Teologia Nowego Testamentu, tłum. M. L. Dylewski, Kraków 1984.

Staniek E., Bogactwo natchnionych ksiąg. Nowy Testament, Kraków 1993.

Steinmann J., Paweł z Tarsu, tłum. A. Turowiczowa, Kraków 1965 (Ludzie i Czasy, 1).

Stępień J., Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979.

Szlaga J. B., Dziedzictwo wiary Kościoła Apostolskiego. Zarys teologii Nowego Testamentu, Pelplin 1998.

W kręgu Dobrej Nowiny, red. J. Szlaga, Lublin 1984.

Szreder F., Zmartwychwstanie Chrystusa. Teologia św. Pawła, [w:] Vademecum biblijne, red. S. Grzybek, Kraków 1991, s. 225–249.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Testa E., La missione e la catechesi nella Bibbia, Roma 1981 (Studia Urbaniana, 14).

Urbański J. P., Język metafor i dyscyplin sportowych w Tradycji Pawłowej, [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 5 (2004), s. 263–278.

Wstęp do Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa 1969 (Wstęp do Pisma Św., 3).

Zdziarstek R. S., Chrystianologia Świętego Pawła, t. 1, Aspekt ontyczny, Kraków 1989 (Chrystianologia Nowego Testamentu, 1).

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Teologia