Prawa i obowiązki ludzi pracy w nauczaniu Jana Pawła II

Autor

  • Jan Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1756

Słowa kluczowe:

godność pracy ludzkiej, Jan Paweł II, prawa i obowiązki ludzi pracy

Abstrakt

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże powołany jest do pracy, która jest jego podstawowym obowiązkiem i prawem. Nauczanie Jana Pawła II o godności pracy wypływającej z godności osoby ludzkiej oraz o prawach i obowiązkach związanych z pracą stanowi ważny fragment społecznej nauki Kościoła, która ma swoje korzenie w Ewangelii, która dynamicznie była głoszona przez papieży XIX i XX wieku oraz znajduje kontynuację w nauczaniu papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka.

Biogram autora

Jan Dyduch - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rights and duties of the men of work in the teaching of John Paul II

Bibliografia

Źródła:

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 29.06.2009, tekst polski [w:] „Notificationes” 147 (2009) nr 7–9, s. 3–73.

Franciszek, Encyklika Laudato sí, 24.05.2015, tekst polski, Kraków 2015.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 14.09.1981, tekst polski, Watykan 1981.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 30.12.1987, tekst polski, Watykan 1988.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1.05.1991, tekst polski, Watykan 1991.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 4.03.1979, tekst polski, Watykan 1979.

Jan Paweł II, Kazanie z 9 VI 1979, [w:] Jan Paweł II na polskiej ziemi, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Cittá del Vaticano 1979, s. 244–250.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. Przybył, wyd. 1, Poznań 2002, s. 104–163.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. Przybył, wyd. 1, Poznań 2002, s. 526–606.

Literatura:

Dyduch J., Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży, cz. 1, Wierni chrześcijanie, cz. 2, Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 42–54.

Krukowski J., Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży, cz. 1, Wierni chrześcijanie, cz. 2, Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 22–42.

Majka J., Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982.

Mazurek F., Prawo do pracy w encyklice, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany do pracy, komentarz pod red. J. Kruciny, Wrocław 1983, s. 201–228.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Prawo kanoniczne