Antydemoniczny charakter sakramentu małżeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.5401

Słowa kluczowe:

jedność małżeńska, relacja Chrystus – Kościół, sakrament małżeństwa, Szatan

Abstrakt

Małżeństwo podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu nie tylko jest odpowiedzią Boga na rozłam zapoczątkowany kuszeniem przez diabła w ogrodzie Eden, przywróceniem pierwotnej jedności i nierozerwalności, ale stanowi odzwierciedlenie wewnętrznego życia i miłości Trójcy Świętej, co umożliwia małżonkom życie w postawie całkowitego daru z siebie. Oparty na wierze, nadziei i miłości związek kobiety i mężczyzny uświęcony jest obecnością i stałym towarzyszeniem posłanego przez Ojca i Syna Ducha, dzięki czemu ich codzienne zmagania egzystencjalne i trudności w walce duchowej stają się możliwe do przezwyciężenia. Sakrament małżeństwa, wzorowany na ścisłym związku Chrystusa i Kościoła oraz realizujący to przymierze miłości, stanowi przestrzeń życia, modlitwy i dawania świadectwa o miłości Boga wobec małżonków. Jako taki jest skałą, o którą rozbijają się ataki sił ciemności.

Bibliografia

Barth G., Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 68–85.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Kraków 2007.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007.

Celary I., Obraz małżeństwa sakramentalnego w misteriach Chrystusa w myśli teologicznej Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Świat i Słowo” 2 (2010), s. 201–212.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html (23.05.2021).

Goffi T., Duchowość małżeńska, przeł. K. Kubis, Kraków 2001.

Grześkowiak J., Małżeństwo chrześcijan jako sakrament, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 5 (1981), s. 41–59.

Guzowski K., Duch dialogujący, Lublin 2016.

International Theological Commission, The reciprocity between faith and sacraments in the sacramental economy, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20200303_reciprocita-fede-sacramenti_en.html (23.05.2021).

Jagodziński M., Komunijna wizja sakramentu małżeństwa, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 48–67.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 2006, s. 89–213.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et poenitentia, Libreria Editrice Vaticana 1984.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 839–987.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 5–76.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kiernikowski Z., Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Warszawa 2000.

Królikowski J., Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 15–27.

Kunka S., Mężczyzna i kobieta obrazem Boga. Płeć a obraz Boży w człowieku, „Teologia w Polsce” 7 (2013) nr 2, s. 101–113.

Landwójtowicz P., Realizacja funkcji kapłańskiej w małżeństwie sakramentalnym, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) z. 6, s. 162–176.

Lipniak J. M., Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 204–215.

Mariański J., Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 143–169.

Mokrzycki B., Kościół w świętości, Warszawa 1984.

Müller G. L., Dogmatyka katolicka, przeł. W. Szymona, Kraków 2015.

Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2005.

Parzych-Blakiewicz K., Man in the „splendour of divinity”. The theological interpretation of „spousal love” in line with John Paul II’s theology of the body, „Teologia w Polsce” 14 (2020) nr 1, s. 89–102.

Parzych-Blakiewicz K., Sakramentalność małżeństwa w relacji do ludzkiej egzystencji, „Teologia w Polsce” 10 (2016) nr 1, s. 47–63.

Pius XI, Encyclical Casti connubii, http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html (23.05.2021).

Proniewski A., Marital parenthood planning, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 179–193.

Rychlicki C., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego, Płock 1997.

Sienkiewicz E., Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 28–47.

Skreczko A., Marriage as a way to holiness, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 194–203.

Skrzypczak R., Miłość warta obrączek, Gliwice 2018.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 104–163.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 526–606.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 32: Małżeństwo (Suppl. 41–68), przełożył i objaśnieniami zaopatrzył F. W. Bednarski OP, London 1982.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Numer

Dział

Teologia