Sprawca aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK

Autor

  • Piotr Skonieczny OP Uniwersytet Papieski św. Tomasza z Akwinu Angelicum, Rzym

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1063

Słowa kluczowe:

aborcja, kan. 1329, kan. 1398

Abstrakt

Artykuł jest krótkim komentarzem do aborcji kanonicznej w rozumieniu kodeksu łacińskiego na tle niektórych polskich przypadków. Autor omawia kan. 1398 (z jego interpretacją autentyczną) w świetle kan. 1329, a następnie zwraca uwagę na ich niezharmonizowanie, co powinno zostać poprawione. Autor krytykuje pojęcie „abortus”, które powinno być usunięte w przyszłym, zmienionym kan. 1398. Ta sama krytyka powinna być zastosowana do pojęcia sprawcy koniecznego z kan. 1329 § 2, które również powinno być zniesione w łacińskim prawie karnym. Przyszły kan. 1398 powinien ponadto być zharmonizowany ze zmienionym kan. 1329.

Bibliografia

Anzar Gil F.R., El delito canónico del aborto. Comentario a una respuesta de la CPI, „Revista Española de Derecho Canónico” 47 (1990) nr 128, s. 225–239.

Bartel H., Embriologia. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2012.

Burke R. L., Canon 915: The discipline regarding the denial of Holy Communion to those obstinately persevering in manifest grave sin, „Periodica de Re Canonica” 96 (2007), s. 3–58.

Calabrese A., Diritto Penale Canonico, Città del Vaticano 2006.

Chrapkowski A., Il delitto dell’aborto procurato nel Codex Iuris Canonici del 1917 e del 1983. Studio giuridico-storico, Roma 2001.

Cito D., Le pene per i singoli delitti (cann. 1364–1399), [w:] D. Cito, V. De Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Città del Vaticano 2001, s. 283–369.

Coriden J. A. G., Canon 1398. Canonical penalty for abortion as applicable to administrators of clinics and hospitals, „Roman Replies and CLSA Advisory Opinions” 1986, ed. W. Schumacher, J. Cuneo, Washington, DC 1986, s. 80–85.

D’Auria A., L’imputabilità nel diritto penale canonico, Roma 1997.

De Paolis V., De Sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem: Liber VI, Romae 1986.

Di Mattia G., L’aborto: aspetti medico-legali e punibilità in diritto canonico, „Apollinaris” 61 (1988) nr 3–4, s. 737–778.

Eltz L. A., Cooperation in crime. An historical conspectus and commentary, Washington, D.C. 1942.

Haas G., „Qui abortum procurat...”. Täterschaft bei c. 1398 CIC und Enzyklika „Evangelium vitae”, „Archiv für Katholisches Kirchenrecht” 164 (1995) z. 1, s. 439–446.

Heimberger J., Aus der Strafrecht des Codex Juris Canonici, [w:] Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum, München 1923, s. 49–79.

Ioannes Paulus PP. II, Litterae encyclicae Evangelium Vitae Episcopis, presbyteris et diaconis, religiosis, viris et mulieribus christifidelibus laicis universisque bonae voluntatis hominibus: de vitae humanae inviolabili bono, 25.03.1995, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), s. 401–522.

Kamiński J., Kopacz: w sprawie 14-latki nie mam poczucia winy, http://www.rp.pl/artykul/152583.html?print=tak (26.09.2014).

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, hg. von K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984, Band 6, Stand: November 1993.

Marchal J. L., La complicité en droit pénal canonique: quelques questions d’actualité, „L’Année Canonique” 53 (2011), s. 163–182.

Marzoa Á., Extensión del concepto penal de aborto, „Ius Canonicum” 29 (1989) nr 58, s. 577–585.

Michiels G., De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Juris Canonici, t. De delictis. Canones 2195–2213, Parisiis 1961.

Myrcha M., Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2: Kara. Część 1: Przepisy ogólne, Warszawa 1960.

Myrcha M., Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986) nr 1–2, s. 43–80.

New commentary on the Code of canon law, ed. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York 2000.

Paarhammer H., Das spezielle Strafrecht des CIC, [w:] Recht im Dienste des Menschen. Eine Festgabe Hugo Schwendenwein zum 60. Geburtstag, hg. von K. Lüdicke, H. Paarhammer, D. A. Binder, Graz 1986, s. 403–466.

Papale C., „Qui abortum procurat” (can. 1398). Breve disamina giuridico-canonica, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 13 (2000) nr 4, s. 434–446.

Papale C., Il concorso di persone nel diritto penale canonico, Romae 2002.

Pérez-Madrid F., La tutela penal del bien jurídico „vida” a los 20 años del CIC, [w:] Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, a cura di D. Cito, Milano 2005, s. 607–629.

Pighin B. F., Diritto Penale Canonico, Venezia 2008.

Pinna I. M., De participatione in delictis in iure poenali canonico a Decreto Gratiani ad Codicem Iuris Canonici. (Studium historico-iuridicum), Romae 1942.

Pinna I. M., De participatione in iure poenali canonico. (Studium historico-iuridicum), „Apollinaris” 13 (1940), s. 265–303; 14 (1941), s. 447–462; 15 (1942), a. 52–94, 290–346.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Responsiones ad proposita dubia: A. Utrum abortus de abortu (can. 1398) et Utrum religiosi de religiosorum exemptione (can. 1444), 23.05.1988, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 1818–1819.

Potz R., Abortus im kirchlichen Srafrecht, „Österreichisches Archiv für Kirchenrecht” 42 (1993) z. 1–2, s. 100–127.

Pozzo del, M., Il rapporto tra delitto e peccato nell’attualità del diritto canonico, „Ius Canonicum” 53 (2013) nr 105, s. 199–224.

Samolewicz Z., Składnia łacińska, Kraków 2006.

Sanchis J., L’aborto procurato: aspetti canonistici, „Ius Ecclesiae” 1 (1989) nr 2, s. 663–677.

Skonieczny P., La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico, Romae 2015.

Skonieczny P., La presunzione dell’imputabilità (can. 1321, § 3 CIC/83): commento ad un disposto da abrogare, „Angelicum” 90 (2013), s. 391–446.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2005.

Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne – część szczególna, Warszawa 2003.

Syryjczyk J., Sankcje w Kościele: część ogólna: komentarz, Warszawa 2008.

Torquebiau P., Concours a un délit, [w:] Dictionnaire de Droit Canonique, red. R. Naz, t. 3, Paris 1942, kol. 1485–1513.

Wernz F. X., Vidal P., Ius Canonicum ad Codicis normam exactum, vol. 7: Ius poenale ecclesiasticum, Romae 1937.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Pobrania

Opublikowane

2015-07-01

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 81

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.