Dyscyplina sprawowania liturgii z 1962 roku według motu proprio „Traditionis custodes” papieża Franciszka oraz „Responsa ad dubia” Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (cz. 2)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.19204

Słowa kluczowe:

Traditionis custodes, Responsa ad dubia, liturgia z 1962 roku, liturgia tradycyjna

Abstrakt

W wyniku wydania listu apostolskiego motu proprio Traditionis custodes z 16 lipca 2021 roku papieża Franciszka liturgia zreformowana po Vaticanum II stała się jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego. Normy te zostały dookreślone w Responsa ad dubia z 4 grudnia 2021 roku Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na mocy wydanych regulacji biskupi zostali upoważnieni do wydawania zezwoleń na celebrację mszy świętej z Mszału rzymskiego z 1962 roku oraz do wyznaczania miejsc i dni celebracji tej liturgii.
Użycie innych ksiąg zarezerwowano jedynie dla parafii personalnych oraz wspólnot posiadających do tego prawo specjalne. Kompetencje nad tym przejęła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacja ds. Instytutów Życia  Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Bibliografia

Arocena Solano F. M., Libros sobre el motu proprio „Summorum Pontificum” y la liturgia tridentina, Madrid 2009.

Benedictus XVI, Litterae apostolicae „motu proprio” datae de usu extraordinario antiquae formae Ritus Romani Summorum Pontificum, 7.07.2007, „Acta Apostolicae Sedis” 99 (2007), s. 777–781; tekst polski: List papieża Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji motu proprio Summorum Pontificum, „Anamnesis” 51 (2007), s. 9–12.

Berthe P.-M., La fin de la Commission Pontificale „Ecclesia Dei”: une décision au service de l’unité catholique, „Studia Canonica” 53 (2019), s. 347–367.

Berthe P.-M., La suppression de la commission „Ecclesia Dei”: un choix théologiquement cohérent, „Revue de droit canonique” 68 (2018), s. 157–175.

Boselli G., Concelebrazione eucaristica e ministero presbiterale, „La Rivista Liturgica” 97 (2010), s. 67–80.

Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum, cum nova versione Pii Papae XII iussu edita, vol. 1–4, Romae–Tornaci–Parisiis 1947.

Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum, cum textu Psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita, Editio typica, vol. 1–2, Typis Polyglottis Vaticanis 1961.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Poznań 2022.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Responsa ad dubia su alcune disposizioni della Lettera apostolica in forma di motu proprio Traditionis custodes, 4.12.2021, „Communicationes” 53 (2021), s. 515–526; tekst polski: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie niektórych postanowień Listu apostolskiego w formie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka, „Anamnesis” 109 (2022), s. 29–38.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Responsa officialia Post liturgicam, 3.07.1999, „Notitiae” 35 (1999), s. 307–309.

Congregatio pro Doctrina Fidei. Pontificia Commissio Ecclesia Dei, Instructio [Universae Ecclesiae] ad exsequendas Litteras apostolicas Summorum Pontificum a S.S. Benedicto PP. XVI motu proprio datas, 30.04.2011, „Acta Apostolicae Sedis” 103 (2011), s. 413–420; tekst polski: Kongregacja Nauki Wiary. Papieska Komisja Ecclesia Dei, Instrukcja [Universae Ecclesiae] dotycząca zastosowania Listu apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum” Jego Świątobliwości Benedykta XVI, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, t. 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz i inni, Lublin 2013, s. 655–669.

Daniel W. L., The singular administrative act in canon law, „Studia Canonica” 50 (2016), s. 175–247.

Derville G., Eucharistic Concelebration: From Symbol to Reality, Montréal 2011.

Dicasterium de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Rescriptum ex audientia Ss.mi, 20.02.2023, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/ documents/rc_con_ccdds_doc_20230220_rescriptum-traditioniscustodes_it.html (21.02.2023).

Dohnalik J., Parafia personalna w Kościele łacińskim. Studium historyczno-

-prawne, Warszawa 2022.

Dzierżon G., Dyspensa w kanonicznym porządku prawnym. Studium prawno-

-historyczne, Warszawa 2020.

Dzierżon G., Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych, „Seminare” 24 (2007), s. 191–204.

Foster J. J., Canonical Reflections on „Universae Ecclesiae”, the Instruction on the Application of „Summorum Pontificum”, „The Jurist” 73 (2013), s. 89–129.

Francesco, Costituzione apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo Praedicate Evangelium, 19.03.2022, „Communicationes” 54 (2022), s. 9–81.

Francesco, Lettera apostolica in forma di „motu proprio” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970 Traditionis custodes, 16.07.2021, „Ephemerides Liturgicae” 135 (2021), s. 486–491; tekst polski: List apostolski w formie motu proprio Jego Świątobliwości papieża Franciszka Traditionis custodes w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r., „Anamnesis” 107 (2021), s. 7–9.

Francesco, Lettera ai vescovi di tutto il mondo per presentare il motu proprio Traditionis custodes sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 16.07.2021, „Ephemerides Liturgicae” 135 (2021), s. 492–498; tekst polski: List Ojca Świętego Franciszka do Biskupów całego świata w celu przedstawienia motu proprio Traditionis custodes o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r., „Anamnesis” 107 (2021), s. 13–18.

Francesco, Lettera apostolica in forma di motu proprio circa la Pontificia Commisione Ecclesia Dei, 17.01.2019, „Communicationes” 51 (2019), s. 12–14.

Franciscus, Decretum, 11.02.2022, w: Ordo Administrativus ad usum Cleri Fraternitatis Sacerdotalis Sancti Petri 2023, Fribourg 2023, s. 150; tekst polski: Dekret papieża Franciszka o prawach FSSP, https://fssp.pl/2022/02/21/dekret-papieza-franciszka-o-prawach-fssp/ (14.03.2023).

Gądecki S., Dekret ws. wprowadzenia w życie zapisów motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes w Archidiecezji Poznańskiej, 28.11.2021, http://www.tradycjapoznan.pl/wp-content/uploads/2021/12/Kalendarz-poznanski-2022.pdf (06.04.2022).

Geldhof J., Join-Lambert A., L’ancien et l’actuel rite liturgique romain peuvent-

-ils coexister sans conséquence?, „La Documentation Catholique” 108 (2011), s. 893–894.

Glendinning C. J., The Priestly Society of St. Pius X: The Past, Present, and Possibilities for the Future, „Studia Canonica” 48 (2014), s. 331–372.

Grad P., Zrozumieć „Traditionis custodes”. Analiza listu Ojca Świętego Franciszka do biskupów całego świata prezentującego list apostolski motu proprio „Traditionis custodes” dotyczący użycia liturgii rzymskiej sprzed reformy roku 1970, „Christianitas” 85 (2021), s. 35–133.

Kałowski J., Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekrowanego według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 29 (1986) nr 1–2, s. 149–184.

Kodzia J., Obowiązek sprawowania Mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904–905 KPK/1983), „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2013), s. 147–164.

Majer P., „Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare” – znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia, „Anamnesis” 19 (1998–1999), s. 85–101.

Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio typica 1962, a cura di M. Sodi, A. Toniolo, Libreria Editrice Vaticana 2007 (Monumenta Liturgica Piana, 1).

Necel W., Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatycznego obdarowania Kościoła: studium teologiczno-prawne, Poznań 2006.

Papież o obowiązku koncelebry dla księży tradycjonalistów, https://www.ekai.pl/papiez-o-obowiazku-koncelebry-dla-ksiezy-tradycjonalistow/ (27.04.2022).

Paprocki T. J., Decree Implementing the Motu Proprio „Traditionis Custodes” in the Diocese of Springfield in Illinois, 19.07.2021, https://www.dio.org/uploads/files/Worship/Decree_ Implementing_the_Motu_Proprio_Traditionis_Custodes_7-19-2021.pdf (06.04.2022).

Pascher J., „Konzelebration” bei der Oelweihe am Gruendonnerstag in der Roemischen Ueberlieferung?, „Ephemerides Liturgicae” 76 (1962), s. 285–295.

Pastuszko M., Koncelebracja Eucharystii, „Prawo Kanoniczne” 27 (1984) nr 1–2, s. 73–98.

Pietras D., Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Status prawny liturgii i wspólnot, Dębogóra 2021.

Pietras D., Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) według regulacji wydanych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia 2015/2016, „Teologia i Moralność” 18 (2023) nr 1, s. 137–152.

Pietras D., Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” z 27 marca 2017 r., „Ius Matrimoniale” 33 (2022) nr 1, s. 79–116.

Pietras D., The Pontifical Commission „Ecclesia Dei” (1988-2019). Competences, Structure, and Activity, Kraków 2023.

Pietras D., Udział wiernych we Mszy św. sprawowanej przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) w świetle aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 41 (2022), s. 95–118.

Pontificale Romanum, Editio typica 1961–1962, a cura di M. Sodi, A. Toniolo, Libreria Editrice Vaticana 2008 (Monumenta Liturgica Piana, 3).

Pontificia Commissio Ecclesia Dei, Decretum erectionis Fraternitatis Sacerdotalis Sancti Petri, 18.10.1988, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 157 (1988), s. 467–468.

Paulus VI, Constitutio apostolica de Sacramento Confirmationis Divinae consortium naturae, 15.08.1971, „Acta Apostolicae Sedis” 63 (1971), s. 657–664; tekst polski: Paweł VI, Konstytucja apostolska Divinae consortium naturae o sakramencie bierzmowania, w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. 4 z. 1, Warszawa 1972, s. 62–77.

Reyes Vizcaíno P. M., Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, „Forum Canonicum” 10 (2015) nr 2, s. 71–98.

Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum, SS-mi D.N. Pii Papae XII auctoritate ordinatum et auctum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1952.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum concilium, 4.12.1963, „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 97–138; tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgiii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 48–78.

Soria Jiménez A., Los principios de interpretación del motu proprio „Summorum Pontificum”, Madrid 2014.

Zadania komisji „Ecclesia Dei” przejmuje Kongregacja Nauki Wiary, „Anamnesis” 97 (2019), s. 86–87.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-28

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 110

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.