Mowa Zygmunta Janickiego OFM na pogrzebie ks. dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie (10 grudnia 1900 roku)

Autor

  • Jan Józef Janicki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/fhc.653

Słowa kluczowe:

Zakon Braci Mniejszych, o. Zygmunt Janicki, Wydział Teologiczny UJ, ks. dr Józef Krukowski, świętość kapłańska

Abstrakt

W dniu 10 grudnia 1900 roku odbył się w Krakowie pogrzeb ks. dra Józefa Krukowskiego (5 IX 1828 – 6 XII 1900), proboszcza krakowskiej kolegiaty św. Floriana, profesora i dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie (mowę) na pogrzebie wygłosił franciszkanin o. Zygmunt Janicki. Studium prezentuje w pierwszej części curriculum vitae kaznodziei pogrzebowego. O. Z. Janicki (1867–1929) po święceniach kapłańskich (1889) pełnił posługę duszpasterską najpierw w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie, następnie w Kętach, skąd po trzech latach powrócił do Krakowa. O. Janicki i współbracia zakonni, franciszkanie, na przełomie wieków podjęli nową formę pracy duszpasterskiej, jaką było głoszenie misji świętych, czyli kaznodziejstwo misyjno-rekolekcyjne. Tą działalnością objęli ówczesne parafie diecezji krakowskiej, tarnowskiej i przemyskiej (1897–1902); w latach 1906–1907 Wołyń, Podole i rozległą Ukrainę, a w roku 1912 ośrodki polonijne w USA. W latach 1911–1923 jako komisarz Ziemi Świętej na Polskę o. Zygmunt Janicki rozwijał ożywioną działalność, szerząc zainteresowanie ziemską ojczyzną Jezusa (w 1906 roku rozpoczął wydawanie kwartalnika „Głos Ziemi Świętej”; w latach 1907, 1909 i 1914 zorganizował trzy polskie pielgrzymki narodowe do Ziemi Świętej). W bardzo trudnych czasach I wojny światowej o. Janicki z wielkim hartem ducha i poświęceniem pełnił urząd prowincjała (1914–1924). Współcześni mu, doceniając działalność kaznodziejską o. Janickiego, nazwali go „głównym kaznodzieją patriotycznym” w Krakowie. O. Janicki zmarł 11 kwietnia 1929 roku. 15 kwietnia „tłumy ludu, dawno niewidziane […] łzami rzewnymi pożegnały tego, którego nauk słuchały chętnie i gromadziły się na nie zawsze licznie”. Druga część prezentowanego artykułu to analiza przemówienia, które o. Janicki wygłosił 10 grudnia 1900 roku na pogrzebie ks. dra Józefa Krukowskiego (1828–1900), proboszcza krakowskiej parafii św. Floriana, wcześniej profesora i dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kaznodzieja przedstawił zmarłego jako człowieka niepospolitego, pełnego charakterystycznych zalet i wyróżniającego się ze swego otoczenia. W metaforze aureoli nad głową zmarłego kaznodzieja pogrzebowy przedstawił jego trzy wielkie zasługi porównane do promieni. Pierwszym z nich było „święte kapłaństwo”, czyli życie kapłana, apostoła Jezusa i głosiciela Dobrej Nowiny. Drugim promieniem była jego wybitna uczoność; był to bowiem „mąż nauki” ozdobiony laurowym wieńcem chwały, który „mu uwiła nauka”. Trzecim wreszcie promieniem było jego „dobrze zrozumiane człowieczeństwo”; był to bowiem człowiek, „który umiał swoje ludzkie zadanie godnie wypełniać!” O. Janicki uznał w swojej mowie pogrzebowej, iż to wszystko stanowi jakby „tęczę trójbarwną, zawieszoną przez Stwórcę wszechmocy na znak pokoju i miłości” do śp. ks. dra Józefa Krukowskiego, i sprawia, że trzeba się nad tym wszystkim, co stanowiło życie i działalność zmarłego, „zadumać” i „pomyśleć”.

Bibliografia

Janicki Z., Mowa na pogrzebie śp. Ks. Dr. Józefa Krukowskiego Proboszcza św. Floriana, b. Profesora i Dziekana Uniwersytetu Jagiellońsk., Asesora hon. Konsystorza etc. etc. wypowiedziana 10 grudnia 1900 r. przez ks. Zygmunta Janickiego, Przełożonego OO. Reformatów w Krakowie. „Homiletyka” R. 5: 1902, t. 9, s. 86–94.

Janicki Z., Mowa na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół OO. Reformatów we Lwowie dnia 14 lipca 1896 r., którą wygłosił O. Zygmunt Janicki. Kraków 1896.

Janicki Z., Kazanie na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem wypowiedziane w Kościele Archipresbiterialnym Najśw. Maryi Panny w Krakowie w dniu 15 lipca 1902 roku przez O. Zygmunta Janickiego. Kraków 1902.

Janicki Z., Wojna obecna a Miłosierdzie Boże. W: Wojna obecna w świetle religii. Kazania wygłoszone w kościele akadem. św. Anny w Krakowie w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 1915 r., Kraków 1915, s. 41–51.

Janicki Z., O miłości Maryi. W: W hołdzie Maryi. Koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Różańcowej w kościele krakowskich dominikanów i kazania podczas tej uroczystości wygłoszone. Wyd. K. M. Żukiewicz. Kraków 1922, s. 213–222.

Janicki Z., Cel, korzyści, organizacja Trzeciego Zakonu. W: Pamiętnik Ogólno-polskiego Kongresu Tercyarskiego odbytego w Krakowie. Z okazyi 700-letniego jubileuszu założenia III Zakonu św. Ojca Franciszka 1221–1921. Częstochowa 1922, s. 70–74.

Janicki Z., Propaganda III Zakonu na ziemiach polskich. W: Pamiętnik Ogólno-polskiego Kongresu Tercyarskiego odbytego w Krakowie. Z okazyi 700-letniego jubileuszu założenia III Zakonu św. Ojca Franciszka 1221–1921. Częstochowa 1922,, s. 141–144.

Janicki Z., Duch św. Franciszka a czasy obecne. W: Pamiątka Jubileuszu 700 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu 1226–1926. Kraków 1928, s. 137–142.

Janicki Z., Jakimi powinni być przełożeni III Zakonu. W: Pamiątka Jubileuszu 700 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu 1226–1926. Kraków 1928, s. 179–182.

Janicki Z., Czego św. Franciszek żąda od swych tercjarzy. W: Pamiątka Jubileuszu 700 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu 1226–1926. Kraków 1928, s. 193–196.

Janicki J. J., Dzieje klasztorów oo. Reformatów w Polsce w świetle mowy o. Zygmunta Janickiego na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół oo. Reformatów we Lwowie (14 lipca 1896 roku). W: Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. H. Słotwińskiej, L. Pintala, M. Wyrostkiewicza. Lublin 2012, s. 675–692.

Janicki J. J., Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku). „Pietas et Studium” T. 3: 2010/2011, s. 195–222.

Janicki J. J., Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM „Wojna obecna a Miłosierdzie Boże” 1915. W: Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle. Pod red. Z. Gogoli OFMConv. Kraków 2013, s. 195–222.

Młynek L., O. Zygmunt Janicki (Nekrolog). „Dzwon Niedzielny” R. 5: 1929, nr 17, s. 262.

Nekrolog śp. O. Zygmunta Janickiego. „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” R. 17: 1929, nr 6, s. 178–183.

Nekrolog śp. O. Zygmunta Janickiego. „Wiadomości Tercjarskie” R. 3: 1929, nr 7, s. 215–216.

Pasiecznik J., Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Krakowie 1625–1978. Kraków 1980.

Piech S., Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880–1939. W: Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 6. Kraków 1995.

Prokop K. R., Janicki Zygmunt OFMRef. W: Encyklopedia katolicka. T. 7. Pod red. S. Wielgusa. Lublin 1997, kol. 964.

Straszewicz M., Krukowski Józef ks. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Pod red. A. Szostka. Lublin 2002, kol. 1380–1381.

Szafrański A. L., Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodegetyki). W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 3: Wiek XIX i XX. Cz. 2. Pod red. M. Rechowicza. Lublin 1977, s. 25–42.

Szteinke A. J., Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342–1995. Poznań 1999.

Szteinke A., O. Zygmunt Janicki (1867–1929). „Pietas et Studium” (mps, APR Kraków) R. 4: 1959, nr 2, s. 337.

Wiśniowski G., Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (zarys historii i działalności). W: Schematyzm prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Kraków 2001, s. 45–82.

Związek J., Kazanie jako źródło historyczne. „Folia Historica Cracoviensia” Vol. 4/5: 1997/1998, s. 313–330.

Pobrania

Opublikowane

2014-10-18

Numer

Dział

Commentationes et dissertationes