Fenomenologia Adama Węgrzeckiego kluczem do zrozumienia człowieka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.60202

Słowa kluczowe:

fenomenologia, antropologia, tożsamość, podmiot osobowy, aksjologia

Abstrakt

Artykuł ukazuje twórczość Adama Węgrzeckiego, który posługiwał się metodą fenomenologiczną. Jego zainteresowania naukowe były ściśle związane z antropologią. W pracy zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: warunki kształtowania się tożsamości, właściwości osobowe, aksjologiczne filary tożsamości oraz wpływ aksjologicznego profilu podmiotu osobowego na jego tożsamość. Adam Węgrzecki, z właściwym sobie wyczuciem i odpowiedzialnością, wypracował metodę możliwie pełnego opisu fenomenologicznego, która zasługuje na przyznanie mu wysokiej kompetencji filozoficznej. Wszystkie podejmowane przez niego tematy, nawet jeśli nie dotyczyły kwestii antropologicznych, w tle zakładały pewną wizję antropologii jako nauki uprawianej za pomocą metody fenomenologicznej. 

Bibliografia

Duchliński P., Fenomenologiczna antropologia Adama Węgrzeckiego. Uwagi metateoretyczne, „Kwartalnik Filozoficzny” 46 (2018) z. 2, s. 37–56.

Leary M. R., The Curse of Self, Oxford 2004.

Neckar J., Osobowość człowieka – specyficznie ludzkie aspekty jej struktury i funkcji, w: Pamięć, osobowość, osoba. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Gałdowej, red. A. Tokarz, Kraków 2011, s. 123–134.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. J. Tischner, J. A. Kłoczowski, Poznań 1982.

Węgrzecki A., Aksjologiczne uwarunkowania tożsamości człowieka, w: Pamięć, osobowość, osoba. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Gałdowej, red. A. Tokarz, Kraków 2011, s. 31–41.

Węgrzecki A., O poznaniu drugiego człowieka, Kraków 1992.

Węgrzecki A., Perspektywy fenomenologicznej antropologii, „Fenomenologia” 7 (2009), s. 105–118.

Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Kraków 2014.

Węgrzecki A., Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii, „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” (2012) nr 882, s. 47–56.

Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Kraków 1996.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły