Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej

Autor

  • Leszek Szewczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2132

Słowa kluczowe:

bibliografia, badania naukowe, homiletyka

Abstrakt

Baza bibliograficzna pozwala każdemu poszukującemu zlokalizować poszukiwane książki, dysertacje, artykuły, streszczenia i recenzje. Jest cennym źródłem informacji o publikacjach ukazujących się w ramach danej dyscypliny naukowej. Dotyczy to zwłaszcza stale aktualizowanych bibliografii elektronicznych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kierunków badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości elektronicznej Bibliografii homiletycznej. Bibliografia homiletyczna w latach 2006–2015 wzbogaciła się o 800 dodanych opracowań dotyczących zagadnień homiletycznych. W najnowszych publikacjach homileci polscy realizują wiele postulatów wysuwanych w stosunku do nich. Wskazują na priorytetową rolę homilii w przepowiadaniu słowa Bożego, akcentują mistagogiczny wymiar homilii. Szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu homiletyki formalnej, zwłaszcza zaś retorycznego wymiaru przepowiadania.

Biogram autora

  • Leszek Szewczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Leszek Szewczyk – prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie homiletyki, dyplomowany logopeda. Adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Studiów Doktoranckich WTL UŚ. Ważniejsze publikacje: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972–1999, Katowice 2003; Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, Kraków 2007 (współredakcja); Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009; Polityka na ambonie?, Kraków 2015 (współredakcja). Zainteresowania naukowe: teologia przepowiadania słowa Bożego, retoryczny wymiar przepowiadania. E­‑mail: leszek.szewczyk@­interia.pl.

Bibliografia

Broński W., Homilia, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 288–291.

Flaszen L., Oracja na jubileusz, „Odra” 5 (2006), s. 14–19.

Hleb­‑Koszariska H., O bibliografii dla niewtajemniczonych, Wrocław 1974.

Kuc L., Homiletyka polska po Soborze Watykańskim II, w: Posoborowe publikacje teo­logiczne w Polsce, red. J. Myśków, B. Przybyszewski, Warszawa 1969, s. 226–233.

Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Warszawa 1980.

Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2007.

Simon H., Homiletyka polska 1965–2005, w: Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2007, s. 15–41.

Simon H., Kaznodziejstwo polskie: zdobycze i niedociągnięcia, „Ateneum Kapłańskie” (1993) nr 121, s. 241–256.

Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.

Tomczyńska E., Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem informacji w erze cyfrowych technologii na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, „Folia Bibliologica” 51 (2009), s. 91–100.

Twardy J., Stan polskiej homiletyki w latach 1945–1999. Próba oceny i wnioski na przyszłość, „Przegląd Pastoralno­‑Homiletyczny” 4 (2000), s. 17–37.

Twardy J., Źródła przemian we współczesnej homiletyce fundamentalnej, „Śląskie Studia Historyczno­‑Teologiczne” 39 (2006) z. 1, s. 112–125.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-20

Podobne artykuły

1-10 z 51

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.