„Jeśli chcesz być doskonały…” - tożsamość współczesnego pustelnika

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3650

Słowa kluczowe:

pustelnik, życie konsekrowane, duchowość pustelnicza

Abstrakt

Życie pustelnicze jest ogromnym darem dla Kościoła. Obecnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie tą indywidualną formą życia konsekrowanego. Kobiety i mężczyźni udają się na współczesne pustynie, aby trwać w Bożej obecności i złączyć swoje życie z Ukrzyżowanym Chrystusem. Ich tożsamość na nowo została wytyczona po Soborze Watykańskim II w kan. 603 Kodeksu prawa kanonicznego. Zwraca on uwagę na teologiczne (odsunięcie od świata, milczenie odosobnienia, gorliwa modlitwa, pokuta) i prawne (indywidualna forma życia, publiczna profesja trzech rad ewangelicznych oraz życie zgodne z statutem osobowym) elementy tożsamości pustelniczej.

Biogram autora

  • Katarzyna Jolanta Bujalska - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

    Katarzyna Jolanta Bujalska – urodzona we Wrocławiu w 1995 roku. Ukończyła studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej PWT. Interesuje się życiem pustelniczym oraz duchowością Karmelu.

Bibliografia

Abramiczówna Z., Słownik grecko-polski, Warszawa 1958.

Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego, Warszawa 1987.

Bagin M. i Thiermeyer A.A., Meterikon. Mądrość Matek Pustyni, Warszawa 2010.

Bruna od Maryi, Eremityzm. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego, Warszawa–Częstochowa 2016.

de Hueck Doherty C., Pustynia. Spotkanie Boga w ciszy, samotności i modlitwie, tłum. D. Murawska, Kraków 2009.

Gogola J.W. OCD, Asceza, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 63–66.

Jan Paweł II, Vita consecrata. Adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie, Wrocław 1999.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kiciński J. CMF, Powołanie – konsekracja – misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wrocław 2009.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i o klauzurze mniszek Venite seorsum, Rzym 1969.

Leenen A.M., Współcześni pustelnicy, Kraków 2013.

Leidi L., Tożsamość indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele, Częstochowa 2015.

Mickiewicz A., Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina, w: Poezye, t. 1, Kraków 1899.

Mnich z zakonu kartuzów, Szkoła ciszy, Kraków 2007.

Muszala A., Formacja do życia pustelniczego, Sympozjum poświęcone życiu pustelniczemu: Duchowość pustelnicza – szanse i zagrożenia, Warszawa 2016.

Nehring P., Historia i retoryka w „Vita sancti pauli primi eremitae” św. Hieronima, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia” 29 (1996) nr 309, s. 107–119.

Ogórek P.P. OCD, Fuga mundi, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 293.

Ojciec Pustelnik, Pustelnik w Kościele rzymskokatolickim, Prawdziska 2005.

Ostrowski M., Pustelnik jako duchowy pielgrzym – próba pastoralno-teologicznej interpretacji migracji ascetycznej w oparciu o dokumenty Kościoła, „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 3 (48), s. 85–105.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

Poinsenet M.D., Stromą ścieżką. Święty Jan od Krzyża, Kraków 1991.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006.

Ratzinger J., Głód Boga. Kazania z Pentling, Kraków 2016.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Wrocław 1986.

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 1986.

Stinissen W., Kiedy zapada noc. Droga modlitwy wewnętrznej, Kraków 2019.

Śmiarowski H., Niektóre wskazania duszpasterskie dotyczące konsekrowanych pustelników i pustelnic, http://www.ifzk.episkopat.pl (1.06.2020).

Śmiarowski H., Stan pustelnic i pustelników. Materiały pomocnicze dla Kościoła w Polsce, http://www.ifzk.episkopat.pl (1.06.2020).

Tomasz od Jezusa OCD, Itinerarium pustyni, Poznań 2006.

Wawrzyniec od Zmartwychwstania, Pisma i rozmowy o praktyce Bożej obecności, Poznań–Kraków 2002.

Wejman H., Rady ewangeliczne, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 740–741.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-06

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 101

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.