Holistyczny charakter duchowości chrześcijańskiej

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3277

Słowa kluczowe:

duchowość holistyczna, sacrum i profanum, natura i łaska

Abstrakt

Autor artykułu omawia wpływ duchowości na zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. W tym celu rozwija holistyczne pojęcie duchowości, które bazuje na integralnej antropologii, ujmującej człowieka jako jedność duchowo-cielesną. Tekst podkreśla związek natury i łaski, wymiaru profanum i sacrum, a także in-
dywiduum i wspólnoty.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 1969 w Żywcu. Od 1993 kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Od 2014 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków 2000; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010. E-mail: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Au W., Holistic Spirituality, w: The New Dictionary of Catholic Spirituality, ed. M. Downey, Collegeville 1993, s. 488–491.

Auer A., Weltoffener Christ. Grundsätzliches und Geschichtliches zur Laienfrömmigkeit, Düsseldorf 1966.

Barbero M., Cierpienie, w: Słownik duchowości wincentyńskiej, t. 1, red. J. Dukała, Kraków 1997, s. 156.

Beer F., Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, przekł. A. Branny, Kraków 1996.

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est.

Brugnoli P., La spiritualità dei laici, Brescia 1965.

Chmielewski M., Ciało i duchowość. Zarys problematyki, „Ethos” 4 (2008), s. 47–57.

Chmielewski M., Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin 2013.

Congar Y. M.-J., Jalons pour une théologie du laïcat, Paris 1954.

Congar Y., Laïc et Laïcat, w: Dictionnaire de spiritualité, t. 9, Paris 1976, k. 79–108.

Czarny J., Ekologia, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 243.

De Chardin P. T., Le milieu divin, Paris 1957.

Drzyżdżyk S., Sakrament chorych a odpuszczenie grzechów, „Polonia Sacra” 12 (2008) 22, s. 127–139.

Egan H., I mistici e la mistica. Antologia della mistica cristiana, Città del Vaticano 1995.

Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, przekł. A. Wolnicka, Warszawa 2009.

Gallo L., Spiritualità dei movimenti di liberazione, w: Movimenti ecclesiali contemporanei, a cura di A. Favele, Roma 1980, s. 445–465.

García C., Espiritualidad de los laicos, Burgos 2004.

Gogola J. W., Zjawiska towarzyszące mistyce: ekstaza i stygmaty, w: Stygmaty i stygmatycy, red. Z. Kijas, Kraków 2005, s. 45–60.

Häring B., Nauka Chrystusa, t. 3, Poznań 1963.

Jan Paweł II, List Salvifici doloris.

Jędrzejewski S., Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej, „Polonia Sacra” 2 (1988) 46, s. 117–127.

Juzba K., La compassione di Francesco d’Assisi per gli altri e per il Creato, „Polonia Sacra” 18 (2014) 1, s. 93–132.

Kowalczyk L., Lekarz wobec cierpienia i śmierci człowieka, w: Cierpienie i śmierć, pod red. A. J. Nowaka, Lublin 1992, s. 163–169 (Homo Meditans, 13).

Larkin E., Die Askese im modernen Leben, „Internationale Zeitschrift für Theologie Concilium” 1966, s. 703–707.

Melzack R., Wall P. D., Tajemnica bólu, przekł. E. Wesołek, Kraków 2006.

Moioli G., Mistica cristiana, w: Nuovo Dizionario di Spiritualitá, a cura di S. De Fiores, T. Goffi, Roma 1979, s. 988.

Mrzygłód P., Dusza i ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 20 (2012) nr 1, s. 177–196.

Nowak A. J., Ślub czystości czy konsekracja ciała?, w: Ku szczęściu – bez oszustwa, pod red. J. Misiurka, A. J. Nowaka, W. Słomki, Lublin 1997, s. 151–165 (Homo Meditans, 18).

Orzeszyna J., Zagrożenia antropologicznych podstaw rodziny na kanwie wypowiedzi Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 12 (2008) 23, s. 97–114.

Piasecki P., Medytacja chrześcijańska. Antropologiczno-teologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej, Poznań 2008.

Pogodzińska S., Sport jako droga doskonalenia człowieka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 18 (2010) nr 2, s. 113–136.

Posacki A., Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe, Radom 2009.

Ross S. A., Body, w: The New Dictionary of Catholic Spirituality, ed. M. Downey, Collegeville 1993, s. 93–100.

Schulte R., Leib und Seele. III. Systematisch-theologisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 6, Freiburg im Breisgau 2006, k. 775n.

Skawroń J., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007.

Stein E., Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesung zur philosophischen Anthropologie, Freiburg im Breisgau 2004.

Von Balthazar H. U., Gottbereites Leben. Der Laie und der Rätestand. Nachfolge Christi in der heutigen Welt, Freiburg 1993.

Waaijman K., Handbuch der Spiritualität, t. 1, Mainz 2004.

Waaijman K., Handbuch der Spiritualität, t. 2, Mainz 2005.

Weron E., Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich, Poznań–Warszawa 1980.

Winling R., Teologia współczesna, przeł. K. Kisielewska-Sławińska, Kraków 1990.

Wrona-Polańska H., Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie, Kraków 2011.

Zarzycki S. T., Ku zrozumieniu istoty serca, w: Najważniejsza jest miłość, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 131–142.

Zwoliński A., Charyzmatyczne uzdrowienie, w: A. Zwoliński, Leksykon terapii alternatywnych, Kraków 2013, s. 54–58.

Zyzak W., Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-31

Podobne artykuły

1-10 z 61

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.