Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.639

Słowa kluczowe:

duchowość, laikat, Jan Paweł II

Abstrakt

Autor artykułu ukazuje wkład św. Jana Pawła II w rozumienie duchowości ludzi świeckich. Udowadnia, że nauczanie papieża na temat laikatu stanowi kontynuację nauczania Soboru Watykańskiego II, ale wnosi też nowe akcenty. Na podkreślenie zasługuje szczególny akcent położony na komunijny wymiar Kościoła. Autor omawia też udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, inkarnacyjny wymiar duchowości laikatu i kwestię powszechnego powołania do świętości.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 17 czerwca 1969 w Żywcu, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, święcenia 15 maja 1993, doktorat KUL 2000, habilitacja PAT 2006, profesura tytularna UPJP2 2013. Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2014 rektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Autor 9 książek i ponad 80 artykułów. Ostatnie publikacje książkowe: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2007; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010.

Bibliografia

Antón A., Principios Fundamentales para una teología del Laicado en la Eclesiología del Vaticano II, „Gregorianum” 68 (1987) 1–2, s. 103–155.

Bławat A., Jan Paweł II o stosunku Kościoła katolickiego do kultury, „Collectanea Theologica” 57 (1987) z. 3, s. 105–113.

Bławat A., Watykański dokument o współdziałaniu mężczyzny i kobiety, „Collectanea Theologica” 76 (2006) z. 2, s. 189–196.

Congar Y., Laïc et Laïcat, [w:] Dictionnaire de spiritualité, t. 9, Paris 1976, k. 79–108.

Dąbrowska M., Duchowość pracy ludzkiej w świetle encykliki „Laborem exercens”, „Collectanea Theologica” 53 (1983) z. 1, s. 126–130.

Dupuis J., Lay people in Church and world. The contribution of recent literature to a synodal theme, „Gregorianum” 68 (1987) 1–2, s. 347–390.

Dyduch J., Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, Kraków 1985.

Forte B., Laïcat et laïcité, Paris 1986 (Collection Maranatha, 11).

García C., Espiritualidad de los laicos, Burgos 2004.

Geffré C., Désacralisation et Sanctification, „Revue Internationale de Théologie Concilium” 19 (1966), s. 93–108.

Goldie R., Świeccy, laikat, świeckość, tłum. S. Wawrzkowicz, Warszawa–Poznań 1991.

Homélie du pape Jean-Paul II pour la béatification de Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, „Carmel” 12 (2001) 102, s. 57–61.

Hünermann P., Zum kirchenpolitischen Hintergrund und zur Bedeutung der Instruktion, [w:] Und dennoch… Die römische Instruktion über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester. Klarstellungen-Kritik-Ermutigungen, hg. P. Hünermann, Freiburg 1998, s. 9–28.

Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester, [w:] Und dennoch… Die römische Instruktion über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester. Klarstellungen-Kritik-Ermutigungen, hg. P. Hünermann, Freiburg 1998, s. 152–164.

Jacobs A., Les laïcs, membres du peuple de Dieu, à travers le Code de droit canonique, „Revue Théologique de Louvain” (1987) 1, s. 30–47.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio.

Jan Paweł II, Apostolstwo i posługi świeckich, katecheza środowa z 2.03.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 46–48.

Jan Paweł II, Apostolstwo małżonków i rodziców, katecheza środowa z 3.08.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 108–111.

Jan Paweł II, Charakter świecki właściwy laikatowi, katecheza środowa z 3.11.1993, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 13–15.

Jan Paweł II, Duchowość świeckich, katecheza środowa z 1.12.1993, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 30.

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem.

Jan Paweł II, List do rodzin z 2 lutego 1994 roku.

Jan Paweł II, Powołanie świeckich do świętości, katecheza środowa z 24.11.1993, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 22.

Jan Paweł II, Promocja laikatu chrześcijańskiego w perspektywie nowych czasów, katecheza środowa z 21.09.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 132n.

Jan Paweł II, Świat pracy w Kościele, katecheza środowa z 20.04.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 69–72.

Jan Paweł II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997.

Jan Paweł II, Świeccy wobec tajemnicy Chrystusa, katecheza środowa z 10.11.1993, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 20.

Jan Paweł II, Uczestnictwo świeckich w kapłaństwie Chrystusowym, katecheza środowa z 15.12.1993, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 32–34.

Jan Paweł II, Udział świeckich w urzędzie królewskim Chrystusa, katecheza środowa z 9.02.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 40–42.

Jan Paweł II, Udział świeckich w urzędzie prorockim Chrystusa, katecheza środowa z 21.01.1994 , [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 36–39.

Jan Paweł II, Zadania świeckich w porządku doczesnym, katecheza środowa z 13.04.1994, [w:] Jan Paweł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 64.

Kasper W., Berufung und Sendung des Laien in Kirche und Welt. Geschichtliche und systematische Perspektiven, „Stimmen der Zeit” 205 (1987), s. 579–593.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Książek Z., Świeccy w posłudze biskupiej kardynała Karola Wojtyły, Kraków 2002.

Langeron P., Les instituts séculiers. Une vocation pour le nouveau millénaire, Paris 2003.

Lizotte A., La relation homme – famme comme signe de l’Amour divin, „Carmel” 12 (2001) 102, s. 17–19.

Misztal H., Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992.

Mocarski S., Uczestnictwo laikatu w katechizacji według adhortacji „Catechesi tradendae”, „Collectanea Theologica” 51 (1981) z. 2, s. 135–138.

Nagy S., Świeccy w komunijnej wspólnocie Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 114 (1990) z. 3, s. 377–3879.

Reroń T., Rodzina, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 753–756.

Schillebeeckx E., La définition typologique du laïc chrétien selon Vatican II, [w:] L’Église de Vatican II. Commentaires, t. III, Paris 1966.

Schotte J., „Christifideles laici” – prezentacja dokumentu, „Ateneum Kapłańskie” 114 (1990) z. 3, s. 359–364.

Słomka W., Cywilizacja miłości według Jana Pawła II „Listu do Rodzin”, „Roczniki Teologiczne” 42 (1995) z. 5, s. 27–38.

Thils G., Les laïcs et l’enjeu des temps „post-modernes”, Louvain-la-Neuve 1988.

Tyszka K., Polityka według Jana Pawła II, „Collectanea Theologica” 76 (2006) z. 4, s. 179–185.

Vocation et mission dans l’Église et dans le monde 20 ans après le concile Vatican II. „Lineamenta” pour le Synode des évêques de 1987, Paris 1985, s. 53–56.

Warzecha J., Papieska teologia małżeństwa, „Collectanea Theologica” 51 (1981) z. 3, s. 131–137.

Weron E., Apostolstwo małżonków i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, „Collectanea Theologica” 77 (2007) z. 1, s. 147–155.

Weron E., Budzenie olbrzyma, Poznań 1995.

Weron E., Laikat w nowym katechizmie Kościoła, „Collectanea Theologica” 65 (1995) z. 4, s. 135–139.

Weron E., Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich, Poznań–Warszawa 1980.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 198

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.