Apostolstwo zorganizowane w świetle Christifideles laici i rola asystenta kościelnego w jego strukturze

Zbigniew Kucharski

Abstrakt


Po raz pierwszy kwestia zaangażowania świeckich w życie Kościoła została poruszona podczas Soboru Watykańskiego II. Ważnym propagatorem tej idei był Jan Paweł II, o czym świadczą m.in. jego liczne wypowiedzi oraz wydana w 1988 roku adhortacja pt. Chrystifideles laici, a także jego wcześniejsze zaangażowanie w apostolstwo świeckich. Jednym z kluczowych zadań osób duchownych jest aktywizacja laikatu. Temu celowi służą m.in. katolickie stowarzyszenia, takie jak KSM czy AK. Na ich czele stoi asystent kościelny, którego zadaniem jest czuwanie nad formacją ich członków i doktryną oraz zgodnością podejmowanych działań ze statutem stowarzyszenia.


Słowa kluczowe


adhortacja; Christifideles laici; apostolstwo; laikat; Jan Paweł II; asystent kościelny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002, s. 377-401.

Głowacki P., Czego uczy nas Maksymilian Kolbe?, http://narodowcy.net/piotr-glowacki-czego-uczy-nas-maksymilian-kolbe/?fbclid=IwAR0o3KhKJ_b4QfThbPSnfTARdH1VjoTxve2smxtegh6cqw Tvx6iXq7UR_W4 (07.12.2018).

Historia Grup Apostolskich RAM, http://www.grupyapostolskie.pl/new2/index.php/o-nas/historia-ram (07.12.2018).

Jan Paweł II do przedstawicieli polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1995/april/documents/hf_jp-ii_spe_19950415_gioventu-catt-polacca.pdf (07.12.2018).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Wrocław 1995.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Statut, Kraków 1993.

Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Podręcznik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Gotów, Kraków 2007.

Poniewierski J., Dług wobec Ducha Świętego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/tp2011-12-poniewierski.html?no_header=1&no=1 (07.12 2018).

Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z okazji wizyty,,Ad limina Apostolorum” 12 stycznia 1993, http://diak-aw.com.pl/Kronika_DIAK/1995-2005/AdLimina_1993-12.pdf?fbclid=IwAR1x-URBfsFa2cXrTI-KNLLNw9nZpUaDq-ygFKECsvEj_GHUFLAlbmdE4Cg (07.12.2018).

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1997.

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Kraków 1998.

Weron E., Biuletyn teologii laikatu, „Collectanea Theologica” 48 (1978)nr2, s. 165–171.

Wstęp do statutu Akcji Katolickiej, Warszawa 2010.

Żeleźnik T., Człowiek w Kościele i świecie w poszukiwaniu jedności, w: Z. Borowik, M. Gorzka, J. Mariański i in., Kościół – świat – świeccy, Warszawa 1988.




Copyright (c) 2020 Zbigniew Kucharski