Nauczanie Benedykta XVI o Duchu Świętym na podstawie homilii w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Autor

  • Sławomir Grabiszewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2503

Słowa kluczowe:

Pięćdziesiątnica, Kościół, modlitwa, Benedykt XVI

Abstrakt

W artykule przeprowadzono refleksję teologiczną nad homiliami Benedykta XVI wygłoszonymi w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Głównymi źródłami, z których papież czerpie treść do przepowiadania, są Pismo Święte i liturgia, w mniejszym stopniu korzysta z nauczania ojców Kościoła, magisterium Kościoła i doświadczenia świętych. W omawianych homiliach ojca świętego można wyróżnić pięć zasadniczych tematów teologicznych. Są to: po pierwsze relacja Pięćdziesiątnicy chrześcijańskiej do Pięćdziesiątnicy żydowskiej; po drugie zesłanie Ducha Świętego na tle opowiadania o wieży Babel; po trzecie Duch Święty jako protagonista Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa; po czwarte, Kościół jeden i wieloraki, istniejący we wspólnotach lokalnych, a zarazem jako Kościół powszechny; i po piąte, modlitwa, która – jeśli jest praktykowana w postawie pokory i z otwartością na Ducha Świętego – pozwala przekroczyć ludzką małość i wchodzić na wyżyny Chrystusa, będące prawdziwymi wyżynami człowieka.

Bibliografia

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2005 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7–8 (275) 2005, s. 21–23.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2006 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8 (285) 2006, s. 12–13.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2008 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 6 (304) 2008, s. 46–48.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2009 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 10 (317) 2009, s. 8–10.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2010 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (324) 2010, s. 47–48.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2011 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8–9 (336) 2011, s. 26–28.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2012 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7–8 (345) 2012, s. 33–35.

Bunge G., Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, przekł. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki, Kraków 2011.

Encyklopedia katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 20011.

Eremita, Wprowadzenie do modlitwy mistycznej, przekł. Z. Umer, Kraków 2011.

Gironi P., Dom na skale. Komentarze do czytań niedzielnych i świątecznych. Lata A B C, tłum. K. Stopa, Częstochowa 2003.

Granat W., Dogmatyka katolicka: synteza, Lublin 1967.

Jan Paweł II, Encyklika, Dominum et Vivificantem.

Św. Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986.

Karmelita Bosy, Duch Święty wyprowadza nas na pustynię, przekł. M. J. Janecki, Kraków 2014.

Katechizm Kościoła katolickiego. Tekst polski. II wydanie poprawione. Poznań 2012.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów „Tota Ecclesia” (31 marca 1994), Watykan 1994.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne. Tekst polski. Poznań 2015.

Léon-Dufour L., Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 1985.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Matta el-Maskine, Komunia miłości, przeł. J. Dembska, Tyniec–Kraków 2008.

Metzger B., Coogman M., Słownik wiedzy biblijnej, przekł. A. Karpowicz i in., Warszawa 2004.

Misztal H., Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992.

Nabzdyk Z., Modlitwa – źródło i wyraz duchowości, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i in., Lublin 1993, s. 124–147.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (trzecie wydanie wzorcowe, Rzym 2002). Tekst polski. Poznań 2004.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus.

Sławiński H., Chrystus urzeczywistnił Pismo: homilie na rok A, Kraków 2007.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium

Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium,

Święta Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego, Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do lekcjonarza mszalnego, [w:] To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 33–75.

Pobrania

Opublikowane

2018-08-15

Podobne artykuły

1-10 z 120

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.