Wybrane aspekty z przepowiadania św. Cezarego z Arles. Czy św. Cezary z Arles będzie nowym doktorem Kościoła?

Autor

  • Józef Pochwat Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3510

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość, miłosierdzie, eschatologia, społeczeństwo, modlitwa, Msza święta, chrzest

Abstrakt

Święty Cezary z Arles (470–543) wielki kaznodzieja, duszpasterz, organizator życia kościelnego i monastycznego w Galii, pozostawił po sobie dzieła, których aktualność nie straciła swych walorów do dnia dzisiejszego. Znany jest na 5 kontynentach świata w 38 krajach, bardziej w ośrodkach naukowych niż wśród „zwykłych wiernych. Jego spuścizna literacka doczekała się wielu opracowań, gdzie środowisko polskich patrologów, może poszczycić się bogatą literaturą. Osoba biskupa Arles, jak i jego nauczanie jest godne uwagi, a praktyczne wskazania Cezarego mogą pomóc w rozwiązywaniu trudnych kwestii życia współczesnych
chrześcijan.

Biogram autora

  • Józef Pochwat - Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne w Krakowie
    Józef Pochwat MS – ur. w 1960 roku, kapłan od 1986 roku, dr hab., absolwent patrologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor publikacji naukowych, popularnonaukowych, tłumacz, wykładowca, kapelan Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ostatnio wydał: La Salette w świetle dokumentów źródłowych i magisterium Kościoła, Kraków 2016; Kościół św. Faustyny, Kraków 2016; Maryja i święci w pismach św. Faustyny, Kraków 2017; Pelagiusz, Pisma, Kraków 2017; Sulpicjusz Sewer, Kroniki, Kraków 2017 (Źródła Monastyczne, 79); Spowiedź i kierownictwo duchowe w pismach św. Faustyny, ­Kraków 2018; Pelagiusz, Komentarz do Listów św. Pawła, Kraków 2019. Email: jotpe67@wp.pl.

Bibliografia

Źródła

Césaire a’Arles, Sermons au peuple, introductions, traduction et notes par M.-J. Delage, t. 1, Sources Chrétiennes 175, Paris 1971

Césaire a’Arles, Sermons au peuple, introductions, traduction et notes par M.-J. Delage, t. 2, Sources Chrétiennes 243, Paris 1978.

Césaire a’Arles, Sermons au peuple, introductions, traduction et notes par M.-J. Delage, t. 3, Sources Chrétiennes 330, Paris 1986.

Opracowania

Altaner B., Stuiber A., Patrologia, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 618–619.

Banaszak M., Weiss A., Arles, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. E. Gigilewicz, Lublin 1989, s. 926.

Bihlmeyer K.-Tüchle H., Historia Kościoła, t. 1, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971.

Bober A., Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

Bober A., Miłosierdzie Boże w wypowiedziach Ojców Kościoła. w: Powołanie człowieka, t. 2, Poznań 1972, s. 41.

Césaire d’Arles et les cinq continents, Éditeur: Aux sources de la Provence, t. I–IV, Venelles 2017–2020.

Cezary z Arles, Pisma dogmatyczne i egzegetyczne, przeł. A. Strzelecka, opr. P. Wygralak, Poznań 2004 (POK, 29).

Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy św. Jana, oprac. A. Żurek, Kraków 2002 (BOK, 17).

Chadwick H., Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, tłum. A. Wypustek, Warszawa 2004.

Cyprian, Firmin, Wiwencjusz, Messjan, Stefan, Żywot Cezarego z Arles, przeł. A. Strzelecka, opr. P. Wygralak, Poznań 2008 (POK, 32).

Cytowska M., Szelest H., Literatura Rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.

Św. Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów A. Żurek, Kraków 2002 (Ojcowie Żywi, 17).

Św. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju, Objaśnienie Apokalipsy św. Jana, przeł., wstępem opatrzył i opr., A. Żurek, Kraków 2002 (BOK, 17).

Daniélou J., Marrou H.-I., Historia Kościoła, tłum. M. Tarnowska, t. 1, Warszawa 1984.

Durlak L., Miłość zasadą życia chrześcijańskiego. Studium kazań Cezarego z Arles, Kraków 1998 (pr. lic.).

Eckmann A., Grzech pierworodny jako źródło cierpień człowieka u św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, Kraków 1999, s. 109–125, szczególnie s. 116 (ŹMT, 12).

Fontaine J., La littérature latine chretiénne, Paris 1970.

Fontaine J., Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historyczny, tłum. J. Słomka, Tarnów 1997.

Gładyszewski L., Cezary z Arles, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. E. Gigilewicz, Lublin 1989, s. 42–44.

Grzywaczewski J., Pogłębianie wiedzy religijnej jako obowiązek chrześcijanina według Cezarego z Arles, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996) nr 3, s. 249–260.

Grzywaczewski J., Formacja permanentna duchowieństwa według św. Cezarego z Arles, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997, s. 151–168.

Grzywaczewski J., La lecture à la campagne en Gaule au VIe siècle d`après les Sermons de Césaire d`Arles, VoxP 22 (2002), nr 42–43, s. 463–474.

Grzywaczewski J., The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, Warszawa 2016, s. 308–321.

Jaśkiewicz G., Problematyka moralna w kaznodziejstwie Cezarego z Arles, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 29 (2012), s. 97–107.

Kołosowski T., Przepowiadanie wiary w środowisku wiejskim w kazaniach św. Cezarego z Arles, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, s. 39–60.

Kołosowski T., Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej, „Saeculum Christianum” 6 (1999), nr 2, s. 5–16.

Kołosowski T., Nauka o szatanie, jego oddziaływaniu na ludzi i walce z nim, w kazaniach św. Cezarego z Arles, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, red. H. Pietras, Kraków 2000, s. 99–108 (ŹMT, 17).

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2001.

Machniak J., Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1999.

Marrou H.-I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III –VI wiek, tłum. M. Węcowski, Warszawa 1997.

Mateja L., Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania rozwoju doktryny o miłosierdziu. Studium dzieł Tertuliana i św. Cypriana, Kraków 2003.

Mojżeszko A., Idea miłosierdzia Bożego w Mszale Rzymskim Pawła VI, Kraków 2000.

Mowy do Mnichów 233–238, przeł. J. Piłat, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, opr. i red. M. Starowieyski, Tyniec 1994, s. 97–132 (Źródła Monastyczne, 2).

Pietras H., Dzień święty, Kraków 1992.

Piłat J., Św. Cezary z Arles († 543). Bibliografia – aktualny stan badań, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 206–218.

Pochwat J., Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, Kraków 2008.

Pochwat J., Obraz społeczeństwa Galii pierwszej połowy VI wieku. Studium „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, w: Fructus Spiritus est Caritas: Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011.

Pochwat J., Św. Cezary z Arles i jego czasy, w: Św. Cezary z Arles, Kazania do ludu (1–80), tłum. S. Ryznar CSsR (1–55), J. Pochwat MS (56–80), Kraków 2011, s. 5–21, bibliografia s. 23–32 (ŹMT, 57).

Pochwat J., Św. Cezary z Arles, jako nauczyciel modlitwy, na podstawie jego „Kazań do ludu”, w: Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu, red. J. Kręcidło, Kraków 2012, s. 73–97 (Studia Salettensia, 5).

Pochwat J., Dzień Pański w nauczaniu św. Cezarego z Arles w świetle jego „Kazań do ludu”, VoxP 33/60 (2013), s. 245–262.

Pochwat J., Konsekwencje chrztu według św. Cezarego z Arles, w: Chrzest w teologicznej refleksji Ojców Kościoła, Poznań 2016, s. 77–94 (TPatr, 13).

Pochwat J., Specyfika głównych ośrodków życia monastycznego w Galii w IV i V wieku, „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 3 (48), s. 107–128.

Pochwat J., Sprawiedliwość Boga wobec Szatana na podstawie jedenastego kazania do ludu św. Cezarego z Arles, „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 4 (49), s. 167–185.

Riché P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI–VIII w.), tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1995.

Riché P., Education et culture dans l`occident barbare (VIe – VIIIe siècles), Paris 1962.

Stanula E., Wstęp, w: Św. Cezary z Arles, Kazania, tłum. S. Ryznar, Warszawa 1989, s. 5–15 (PSP, 52).

Starowieyski M., Ze świata wczesnego chrześcijaństwa, Pelplin 1998.

Szymusiak J. M., Patrologia. Zagadnienia wybrane, Lublin 1971.

Szweda P., Witko A., 101 pytań o Boże Miłosierdzie, Kraków 2006.

Śrutwa J., Galia, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 818–819.

Świder R., Nauka św. Augustyna o miłosierdziu Boga w „Objaśnieniach Psalmów”, Kraków 1989 (pr. lic.).

Wiszniewski R., Zadania biskupa w świetle „Kazań” św. Cezarego z Arles, VoxP 13–15 (1993–1995) nr 24–29, s. 181–202.

Wygralak P., Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles, „Poznańskie Studia Teologiczne” 8 (1998), s. 99–108.

Wygralak P., Grzech pierworodny w kaznodziejskim nauczaniu św. Cezarego z Arles (†542), w: Grzech pierworodny, tłum. ks. K. Obrycki, Kraków 1999, s. 131–140 (ŹMT, 12).

Wygralak P., Dobroć Boga Ojca w nauczaniu św. Cezarego z Arles, „Studia Aniquitatis Christianae” 15 (2001), 109–116.

Wygralak P., Cezarego z Arles wybrane kazania o pokucie i Bożym Miłosierdziu,, 2004, s. 115–119 (TPatr, 1).

Wygralak P., Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles, „Poznańskie Studia Teologiczne” 8 (1998), s. 104–105.

Żurek A., Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 1998.

Żurek A., Pierwsze wieki Kościoła (I–VII), Tarnów 2000.

Żurek A., Cezary z Arles, Kraków 2003 (Wielcy Ludzie Kościoła).

Żurek A., Il matrimonio nei Sermoni di Cesario di Arles, Roma 1985.

Żurek A., Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles, VoxP 7 (1987) nr 12–13, s. 427–440.

Żurek A., Katecheza Cezarego z Arles, VoxP 10 (1990), nr 18, s. 147–156.

Żurek A., La carità cristiana nella Gallia della fine del V e prima metà del VI secolo, „Studia Ephemeridis Augustinianum” 46 (1994), s. 567–572.

Żurek A., Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V–VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles, VoxP 13–15 (1993–1995) nr 24–29, s. 173–180.

Żurek A., Wpływ św. Cezarego († 542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. 3, Lublin 2002, s. 77–87.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 70

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.