Antropologicznokulturowa interpretacja przypowieści o niemiłosiernym słudze (Mt 18, 23–35)

Autor

  • Janusz Kręcidło Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3563

Słowa kluczowe:

przypowieść Mt 18, 23–35, egzegeza antropologicznokulturowa, miłosierdzie, przebaczenie, modlitwa Ojcze nasz

Abstrakt

Przedmiotem prowadzonych w artykule analiz jest ekspozycja teologii miłosierdzia zawartej w przypowieści Jezusa w Mt 18, 23–35. Tekst ten został przebadany w świetle trzech kryteriów antropologicznokulturowych, które pozwoliły odczytać tę przypowieść w świetle realiów życia autora i adresatów. Są to: ideologia królewska, relacja „patron – klient” oraz honor i wstyd. Rezultatem analiz jest głębsze wyeksponowanie przesłania teologicznego Mt 18, 23–35: bezwarunkowe miłosierdzie, które Bóg okazuje grzesznikom, powinno stymulować w nich wzajemne okazywanie sobie przebaczenia win.

Biogram autora

  • Janusz Kręcidło - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

    Janusz Kręcidło MS (ORCID: 0000-0002-0913-5513) – ks. profesor tytularny nauk teologicznych w zakresie biblistyki, autor kilkunastu monografii naukowych o tematyce biblijnej oraz kilkuset artykułów. Kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek Society of Biblical Literature (Atlanta), Catholic Biblical Association of America (Waszyngton), European Association of Biblical Studies i Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Główne zainteresowania naukowe: metodologia i hermeneutyka biblijna, historia biblijna, egzegeza Nowego Testamentu, podejście antropologicznokulturowe do studiów nad Biblią. Popularyzator wiedzy biblijnej, przewodnik po ziemiach biblijnych. Adres do korespondencji: ul. Popularna 46, 02-473 Warszawa. E-mail: j.krecidlo@wp.pl. 

Bibliografia

Bazzana G.B., Basileia and Debt Relief: The Forgiveness of Debts in the Lord’s Prayer in the Light of Documentary Papyri, „Catholic Biblical Quarterly” 73 (2011), s. 511–525.

Carter W., Resisting and Imitating the Empire: Imperial Paradigms in Two Matthean Parables, „Interpretation” 56 (2002), s. 260–272.

Crossan J.D., In Parables: The Challenge of the Historical Jesus, New York 1973.

De Boer M.C., Ten Thousand Talents? Matthew’s Interpretation and Redaction of the Parable of the Unforgiving Servant (Matt 18:23–36), „Catholic Biblical Quarterly” 50 (1988), s. 214–232.

Deidun T.J., The Parable of the Unmerciful Servant (Mt 18:23–35), „Biblical Theology Bulletin” 6 (1976), s. 203–224.

Drury J., The Parables in the Gospels: History and Allegory, New York 1985.

Eck E. van, Honor and debt release in the Parable of the Unmerciful Servant (Mt 18:23–33): A social-Ssientific and realistic reading, „HTS Theological Studies” 71 (2005) no. 1, s. 1–11.

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tłum. Z Kubiak, J. Radożycki, t. 1–2, Warszawa 2001.

Keach B., Exposition of the Parables in the Bible, Grand Rapids 1978.

Keener C.S., The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids 2009.

Lambrecht J., Out of the Treasure: The Parables in the Gospel of Matthew, Louvain 1992.

Louw J.P., Nida E.A., Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, New York 1999.

Malina B.J., Rohrbaugh R.L., Social Science Commentary on the Synoptic Gospels, Minneapolis 2003.

Moxnes H., Patron-Client Relations and the New Community in Luke-Acts, w: The Social world of Luke-Acts: Models for Interpretation, ed. J.H. Neyrey, Peabody 1991, s. 241–268.

Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, Kraków 2003 (Źródła Myśli Teologicznej, 10).

Roose H., La reviviscenza della colpa e l’eliminazione della remissione del debito (il servo spietato: Mt 18, 23–35), w: Compendio delle parabole di Gesù, ed. R. Zimmermann, Brescia 2011, s. 708–731.

Schneider S., Barmherzigkeit und Zorn! Überlegungen zum Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (Mt 18, 23–35), „Biblische Zeitschrift” 59 (2015) no. 2, s. 161–178.

Snodgrass K.R., Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus, Grand Rapids 2008.

Via D.O., The Parables: Their Literary and Existential dimension, Philadelphia 1967.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 67

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.