Kobieta posłuszna Duchowi Świętemu – św. Aniela Merici

Autor

  • Anna Emmanuela Klich Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2637

Słowa kluczowe:

św. Aniela Merici, Duch Święty, charyzmat, mądrość, proroctwo, dziewictwo

Abstrakt

Celem tego artykułu było zbadanie, jak św. Aniela była posłuszna Duchowi Świętemu w swoim życiu? Analizy świadectw jej życia oraz jej pism pokazały, że była prowadzona przez Ducha Świętego od wczesnego dzieciństwa i młodości. Podczas trudnych doświadczeń, jak śmierć rodziców i siostry, była otwarta na miłość do Boga i chciała należeć do Niego. Bóg prowadził ją i uczynił wrażliwą na Jego obecność w niej samej, w innych ludziach, w wydarzeniach. Aniela kochała słowo Boże, była kobietą modlitwy i ascezy. Była otwarta na dary i charyzmaty Ducha Świętego, szczególnie została obdarowana mądrością, proroctwem i oblubieńczą więzią z Chrystusem. Wszystkie te dary były jej dane dla dobra Kościoła, w sposób szczególny dla urszulańskiej wspólny gromadzącej się wokół niej. Święta Aniela stała się proroczym znakiem dla całego Kościoła.

Biogram autora

  • Anna Emmanuela Klich - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej WT UPJPII w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. E-mail: anna.klich@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Adamczewski B., Mądrościowe dary Ducha Świętego w nauce św. Pawła, w: Miłość wytrwa do końca, red. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 35–50.

Bauer W., Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin 1963.

Bellotti G., Angela Merici: Wśród ewangelicznych napięć, humanizmu i pedagogii miłości, w: Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez Urszulanki Unii Rzymskiej, red. G. W. Dryl, W. Misztal, Kraków 2013, s. 9–29.

Borkowska U., Wstęp, w: Aniela Merici, Pisma. Reguła. Testament, Lublin 1992, s. 3–48.

Brzegowy T., Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament. Księga Izajasza rozdz. 1–12, t. XXII/cz. 1, Częstochowa 2010.

Dąbek T. M., Charyzmat nauczania, w: Miłość wytrwa do końca, red. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 139–149.

Dryl G. W., Oblubieńcza więź z Chrystusem i duchowe macierzyństwo według św. Anieli Merici, w: Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez Urszulanki Unii Rzymskiej, red. G. W. Dryl, W. Misztal, Kraków 2013, s. 107–140.

Friedrich G., Teologischer Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1969, s. 615–618.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemtoris donum.

Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, przekł. K. Bardski, Warszawa 2001.

Klich A. E., Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 1–16, Kraków 2008.

Klich A. E., Rola i miejsce Pisma Świętego w Pismach św. Anieli Merici, „Życie Kon-

sekrowane” (2016) nr 4, s. 112–132.

Kudasiewicz J., Dary i charyzmaty Ducha Świętego, w: Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów, red. A. E. Klich, Kraków 2007, s. 45–67.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.

Łabuda P., Rozważać słowo Boże w sercu. Zwiastowanie jako przykład „dialogidzomai” (Łk 1, 26–38), w: Przybliżyło się Królestwo Boże, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 312–323.

Mariani L., Tarolli E., Seynaeve M., Angela Merici. Contribution towards a Biography, Milano 1986.

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza rozdziały 1–11, t. III/cz. 1, Częstochowa 2011.

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza rozdziały 14–28, t. I/cz. 2, Częstochowa 2008.

Pisma św. Franciszka z Asyżu,.Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie, tłum. K. Kościelniak i in., Kraków 2002.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.

Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1995.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian, t. VII, Częstochowa 2008, s. 239.

Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1982.

Sotowski W., Maryja przechowywała wszystkie te sprawy w sercu swoim (Łk 2, 19.51b), w: Studia z teologii św. Łukasza, red. F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa–Lublin 1973, s. 88–104.

Stone I., Commentary on the writings of Saint Angela Merici. Rule, Counsels. Legacies, Kent 2001.

Tronina A., „Matka Jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu”, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005) 1, s. 67–79.

www.osu.pl/uploadfiles/materialy/proces_nazari.pdf (2018–01–17).

www.treccani.it/enciclopedia/agostino-gallo_(Dizionario-Biografico) (2018–01–24).

Pobrania

Opublikowane

2019-01-31

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 156

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.