Interioryzacja misterium paschalnego Chrystusa w celebracji Eucharystii

Autor

  • Stanisław T. Zarzycki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26108

Słowa kluczowe:

Eucharist, celebration, mystery

Abstrakt

Starting from the difficulties in the reception of the Council’s teaching on the liturgy and its implementation, this article points to the need to discover the paschal mystery of Christ in the Eucharist. Because of the biblical and patristic-liturgical renewal and the re-emphasis on “mystery” in the twentieth century, the article introduces the concept of mystery in pagan cults and in the Church of the first centuries. The second part of the article, based John Paul II’s teaching on the Eucharist, shows the spiritual attitude towards the paschal mystery of Christ in the celebration of the Eucharist and considers the components of this attitude. At the same time, he takes into account signs and symbols and their functions in the interiorization of this mystery.

Biogram autora

Stanisław T. Zarzycki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stanisław T. Zarzycki SAC — pallotyn, doktor habilitowany nauk teologicznych, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologii KUL. Autor kilku książek z zakresu teologii duchowości, m.in. Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca (Lublin 1997), Rozwój życia duchowego i afektywność (Lublin 2008).

Bibliografia

Alquié F., La Conscience affective, Vrin, Paris 1979.

Ancilli E., Dalla mistagogia alla psicoterapia. La direzione spirituale ieri e oggi, w: Mistagogia e direzione spirituale, a cura di E. Ancilli, Pontificio Istituto di spiritualità del Teresianum, Roma–Milano 1985, s. 9–51.

Bagrowicz J., Inicjalno-katechumenalny kształt wychowania religijnego, „Collectanea Theologica” 72 (2002) nr 2, s. 85–108.

Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Bernard C. A., Symbolisme et conscience affective, „Gregorianum” 61 (1980), s. 421–448.

Bourgeois H., Michel M., Bierzmowanie, tłum. L. Rutkowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991.

Bouyer L., Mysterion. Dal mistero alla mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.

Cervera J. C., Mistagogia pastorale e spiritualità, w: La spiritualità. Ispirazione— Ricerca— Formazione, a cura di B. Secondin, J. Janssens, Borla, Roma 1984, s. 29–42.

Corbon J., Liturgia źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, W drodze, Poznań 2005.

Dheilly J., Dictionnaire Biblique, Desclée, Tournai 1964.

Durwell F. X., La Résurrection de Jesus mystère du salut, Editions Xavier Mappus, Le Puy 1963.

Dyrek K., Kożuch M., Trojan K., Powołanie, rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny, Wydawnictwo M, Kraków 1993.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, tłum. S. Tokarski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997.

Federici T., La mistagogia della Chiesa. Ricerca spirituale, w: Mistagogia e direzione spirituale, a cura di E. Ancilli, Pontificio Istituto di spiritualità del Teresianum, Roma–Milano 1985, s. 163–245.

Greco C., La conoscenza simbolica nell’esperienza religiosa, w: La conoscenza simbolica, a cura di C. Greco i S. Muratore, Edizioni San Paolo, Milano 1998, s. 237–257.

Hryniewcz W., Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1987.

Hucke J. H., Rennings H., Die gottesdienstlichen Versamlungen der Gemmeinde, Matthias–Grünewald–Verlag, Mainz 1973.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Pallottinum, Poznań 1998.

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, BIBLOS. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1998.

Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, w: Jan Paweł II, Dzieła, t. 3: Listy, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 603–614.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte, Pallottinum, Poznań 2001.

Jan Paweł II, List apostolski z okazji 40. rocznicy ogłoszenia konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 594–599.

Jan Paweł II, List o kulcie Eucharystii, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1999.

Kongregacja ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Kulpińska J., Misteria, w: Mały słownik religioznawczy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 279–280.

Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Pallottinum, Poznań 2006.

Martini M., L’itinerario spirituale dei Dodici nel Vangelo di Maro, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1983.

Pastoureau M., Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson­Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Pesenti G. G., Mistagogia, Dizionario di Mistica, a cura di L. Boriello i in., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, s. 820–823.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Christianitas, Poznań 2002.

Ratzinger J., Struktura celebracji liturgicznej, w: Eucharystia, red. L. Balter i in., Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1986, s. 191–200 (Kolekcja Communio, 1).

Rigaux B., Grelot P., Tajemnica, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon­Dufour, tłum. K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań–Warszawa 1973, s. 978–982.

Rumak J., Mistyka Świętego Pawła Apostoła, Tipografia Porziuncola, Assisi 1977.

Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, IV, w: H. Denzinger and A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, ed. 32 Freiburg 1963, 3015.

Stępień J., Teologia Świętego Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły