Zmartwychwstanie i nadzieja treścią śpiewów Proprium missae pro defunctis i Ordo Exsequiarum po Soborze Watykańskim II w języku polskim

Autor

  • Grzegorz Piotr Lenart Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.4112

Słowa kluczowe:

muzyka podczas pogrzebu, pieśni pogrzebowe, dobór pieśni na nabożeństwo pogrzebowe, zmartwychwstanie, nadzieja

Abstrakt

W artykule podjęto temat śpiewu podczas nabożeństwa pogrzebowego. Najpierw przedstawiono historię pochówku zmarłych w pierwszych cywilizacjach i towarzyszącej im muzyki, a następnie ukazano schemat liturgii pogrzebu w chrześcijaństwie. Dalej, posługując się metodą analizy tekstu, autor wykazał deficyt pieśni liturgicznych, które zawierałyby treści mówiące o zmartwychwstaniu i nadziei.

Biogram autora

Grzegorz Piotr Lenart - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. Grzegorz Piotr Lenart – urodził w 1987 roku w Krakowie. W 2015 roku ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i 30 maja 2015 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 2020 roku ukończył studia z muzyki kościelnej, zdobywając stopień zawodowy licencjata, jak również studia teologiczne, otrzymując stopień licencjata kościelnego. W 2019 roku wyjechał do Rzymu na półroczne stypendium naukowe, gdzie był słuchaczem Pontificio Instituto di Musica Sacra oraz Pontificio Instituto Liturgico di Sant’Anselmo. Równolegle rozpoczął studia doktoranckie z nauk teologicznych w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, które kontynuuje do chwili obecnej.

Bibliografia

Bodzioch B., Muzyka w Mszach za zmarłych, „Liturgia Sacra” 4 (1998).

Chmiel J., Pogrzeb Jezusa w świetle zwyczajów żydowskich, Ruch Biblijny i Liturgiczny 37(1984).

Decyk J., Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych. Studium liturgiczne, Warszawa 2000.

Drozd K. J., Śmierć i pogrzeb Chrystusa w Ewangeliach Apokryficznych, Opole 2003.

Ewangelia według św. Mateusza. Rozdziały 1–13, wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. A. Paciorek, Częstochowa 2005 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 1, cz. 1).

Głowa W., Dobór pieśni we Mszy św., „Collectanea Theologica” 55 (1985).

Hagner D. A., Matthew 1–13. Word Biblical Commentary, Dallas 1993.

Ikram S., Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, tłum. J. Aksamit, Warszawa 2004.

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram, red. K. Konecki, Toruń 2016 (Scripta Theologica Thoruniensia, 42).

Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, Jasna Góra 1978.

Jankowski M., Śpiewajmy Panu. Śpiewnik Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1971.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Konecki K., Euchologia za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI, w: Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, t. 8, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2012, s. 47–59 (Studia Liturgiczne, 8).

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 40–70.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 104–166.

Krakowiak Cz., Z dziejów liturgii pogrzebu, w: Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, t. 8, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2012 (Studia Liturgiczne, 8).

Kunzler M., Liturgia Kościoła, t. 10, Poznań 1999.

Labudda A., Liturgia pogrzebu w Polsce. Do wydania Rytuału Piotrowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983.

Manzi F., Prima lettera ai Corinzi. Introduzione, traduzione e commento, Torino 2013.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, wyd. 2, poszerzone i uzupeł., Poznań 2013.

Nitecki P., Nowe „ordo exsequiarum” a paschalne misterium Chrystusa, „Studia Theologica Varsaviensia” 15 (1977) nr 1, s. 95–110.

Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, Katowice 2012.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002 oraz wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2004.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.

Pogrzeb chrześcijański. Pomoce liturgiczne dla organistów, red. W. Delimat i in., Kraków 2001.

Pośpiech R., Muzyka w liturgii pogrzebowej, „Studia Liturgiczne” 8 (2012), s. 118–119.

Rachuta R., Muzyka w Biblii, Poznań 2011.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 2005.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, wyd. XLI, Kraków 2017.

Sielepin A. CHR, Eschatologia w obrzędach pogrzebu katolickiego, „Studia Liturgiczne” 8 (2012), s. 67–69.

Śpiewnik kościelny, Katowice 2020.

Wajda A., Ewangeliczne opisy pogrzebu Jezusa z Nazaretu a żydowska tradycja grzebania zmarłych, w: Misterium miłości. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, red. D. Czaicki, Kraków 2013.

Woźniak J., Niechrześcijańskie źródła liturgii pogrzebu i kultu zmarłych wczesnego chrześcijaństwa, „Teologia i Człowiek” 34 (2016) nr 2, s. 17–18.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Numer

Dział

Artykuły