Stawanie się darem jako realizacja człowieczeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2909

Słowa kluczowe:

stworzenie, człowieczeństwo, norma personalistyczna, communio personarum, dar

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia Boży pomysł na przeżywanie ludzkiego życia, wedle którego człowiek spełnia siebie, stając się darem. Poddaje analizie biblijne opisy stworzenia człowieka oraz teksty Karola Wojtyły – Jana Pawła II dotyczące myśli personalistycznej, a także teologii ciała. Przedstawiona w tekście norma personalistyczna, zgodnie z którą człowiek jako osoba ma swoją niezbywalną godność i wartość, kształtuje właściwe odniesienia we wszelkich relacjach międzyludzkich. Kluczowe dla przeżywania tych relacji jest spotkanie z Chrystusem, który jest Miłością, jako jedyny może więc pomóc człowiekowi zrozumieć samego siebie. Równocześnie odkrywanie oblubieńczego sensu ciała prowadzi do ofiarowywania siebie jako daru w sposób całkowicie wolny i bezinteresowny. Na gruncie wzajemnej wymiany darów rodzi się komunia osób – communio personarum. Człowiek, będąc stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, poprzez bezinteresowną wymianę darów odzwierciedla wewnętrzne życie Osób Bożych. Stawanie się darem jest drogą prowadzącą człowieka do realizowania w pełni swojego człowieczeństwa.

Bibliografia

Źródła drukowane

Biblia pierwszego Kościoła, tłum. R. Popowski, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2016.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), wyd. 5, Poznań 2000.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Wrocław 2005.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2010.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2020.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, w: Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 5–48.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020.

Źródła internetowe

Jan Paweł II, Homilia z mszy na placu Zwycięstwa (2 czerwca 1979 r.), nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538 [dostęp: 11 I 2022 r.].

Jan Paweł II, Medytacja na temat „bezinteresownego daru”, opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/medytacja_08021994.html [dostęp: 13 XII 2021 r.].

Opracowania

Anderson C., Granados J., Wezwani do miłości. Wprowadzenie do teologii ciała Jana Pawła II, Warszawa 2011.

Healy M., Mężczyźni i kobiety są z raju, Warszawa 2008.

Kopycki P., Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II, Częstochowa 2013.

Kupczak J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.

Kupczak J., Logika daru – koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 19 (2006), nr 4 (76), s. 144–154.

Kupczak J., Wartości ważne i najważniejsze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II o sztuce życia razem – konferencja wygłoszona dla nauczycieli podczas konferencji w Małopolskim Centrum Kształcenia Nauczycieli w Krakowie 24 listopada 2020 r. (zapis konferencji udostępniony uczestnikom spotkania przez MCDN w Krakowie).

Merecki J., Rodzina jako niezbywalne miejsce dojrzewania i spełniania się człowieka, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 2016, s. 433–447.

Salij J., „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 3 (1995), nr 1, s. 73–79.

Styczeń T., Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II „teologii ciała”, w: Człowiek darem. Życie – rodzina – państwo – prawo, red. C. Ritter, Lublin 2014, s. 89–114.

Styczeń T., Człowieka portret własny. Karola Wojtyły – Jana Pawła II antropologia adekwatna, w: O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne komentarze do „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, red. T. Styczeń, C. Ritter, Lublin 2009, s. 9–18.

Styczeń T., Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993.

West C., Teologia ciała dla początkujących, Warszawa 2009.

Wojtyła K., Godność, prawda, miłość – fundamenty personalizmu ks. Tadeusza Stycznia SDS, w: „Przyjdź królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2016, s. 489–498.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Teologia