Nota Ecclesiae. Katolickość w świetle włoskiej eklezjologii posoborowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.3006

Słowa kluczowe:

eklezjologia włoska, katolickość, notae ecclesiae, Sobór Watykański II

Abstrakt

Znamię katolickości można rozumieć jako dar i zadanie dla Kościoła. W katolickość wpisuje się nie tylko różnorodność charyzmatów, tradycji duchowych i liturgicznych oraz urzędów, ale także różnorodność Kościołów lokalnych. Jest oczywiste, że inkulturacja, katolickość, misja i ekumenizm są ze sobą wzajemnie powiązane. Katolickość stanowi cechę Kościoła, która wyraża pełnię, integralność, całe życie Chrystusa. Stanowi istotny element komunii, gromadzi wszystkich ludzi, rasy i kultury we wspólnocie, w której objawia się i realizuje jedyny Kościół Boży. Powyższe kwestie zostały ujęte w świetle posoborowej eklezjologii włoskiej (m. inn.: Bruno Forte, Marcello Semeraro, Severino Dianich, Luigi Sartori, Adriano Garuti, Giuseppe Canobbio, Cettina Militello).

Bibliografia

Źródła drukowane:

Augustinus Aurelius, Epistola 52, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina 33, accurante J.P. Migne, Parisiis 1845, k. 194–195.

Augustinus Aurelius, Sermo 46, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina 38, accurante J.P. Migne, Parisiis 1845, k. 270–295.

Cyprianus Carthaginensis, Liber de Unitate Ecclesiae, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina 4, accurante J.P. Migne, Parisiis 1845, k. 495–520.

Cyrilli Hierosolymitani, Catechesis 18, Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca 33, accurante J.P. Migne, Parisiis 1886, k. 1017–1060.

Ignatius Antiochenus, Ad Smyrnaeos, Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca 5, accurante J.P. Migne, Parisiis 1857, k. 707–716.

Vincentius Lirinensis, Commonitorium Primum, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina 50, accurante J.P. Migne, Parisiis 1865, k. 637–678.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. Naukowa E. Florkowski, J. Groblicki, wyd. 3, Poznań 1986, s. 436–474.

Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. naukowa E. Florkowski, J. Groblicki, wyd. 3, Poznań 1986, s. 203–218.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. naukowa E. Florkowski, J. Groblicki, wyd. 3, Poznań 1986, s. 232–254.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. naukowa E. Florkowski, J. Groblicki, wyd. 3, Poznań 1986, s. 105–170.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Encykliki Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, Encykliki Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, Kraków 2013.

Opracowania:

Bux N., Unità e cattolicità della Chiesa universale nelle Chiese particolari, „Concilium” 91 (1987), s. 50–61.

Canobbio G., La Chiesa si realizza in un luogo: riflessione dogmatica, w: La parrocchia in un’ecclesiologia di comunione, a cura di N. Ciola, Bologna 1995, s. 85–107.

Canobbio G., Sulla cattolicità della Chiesa, „Rivista del Clero Italiano” 75 (1994), s. 6–22.

Casale U., Il mistero della Chiesa. Saggio di Ecclesiologia, Torino 1998.

Cereti G., Chiesa locale e universale in prospettiva ecumenica, „Studi Ecumenici” 17 (1999), s. 593–608.

Colombo G., Risposta alla relazione di H. Müller, w: Chiese locali e cattolicità. Atti del colloquio internazionale di Salamanca 2–7 aprile 1991, a cura di H. Legrand, Bologna 1994, s. 379–382.

Colzani G., La missionarietà della Chiesa. Saggio storico sull’epoca moderna fino al Vaticano II, Bologna 1975.

Colzani G., Teologia della missione. Vivere la fede donandola, Padova 1996.

Congar Y., Proprietà essenziali della Chiesa, w: Mysterium salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza, a cura di J. Feiner, M. Löhrer, vol. 7, Brescia 1972, s. 439–707.

Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. W. Kania, Kraków 2000.

De Lubac H., Katolicyzm, Kraków 1988.

Dianich S., La Chiesa mistero di comunione, Torino 1975.

Dianich S., Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Brescia 2002.

Forte B., Il trattato di ecclesiologia: un’impostazione ecumenica, „Studi Ecumenici” 6 (1988), s. 153–165.

Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa comunione e missione, Cinisello Balsamo 1995.

Forte B., La Chiesa nell’Eucaristia. Per un’ecclesiologia eucaristica alla luce del Vaticano II, Napoli 1975.

Forte B., Nella memoria del Salvatore, Cinisello Balsamo 1994.

Garuti A., Il mistero della Chiesa, Roma 2004.

Ghirlanda G., La dimensione universale della Chiesa particolare, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 9 (1996), s. 6–22.

Ignacy Antiocheński, Epistola ad Smyrnaeos, w: M. Monachesi, L’epistolario ignaziano, Roma 1925.

Marchetto A., Chiesa locale. Ecclesiologia di comunione e cattolicità. A proposito di uno studio recente, „Apollinaris” 70 (1997), s. 625–632.

Marranzini A., La missione apostolica della Chiesa si realizza in concreto nelle Chiese particolari, „Presenza Pastorale” 38 (1969), n. 5, s. 435–443.

Militello C., La Chiesa „il Corpo Crismato”. Trattato di ecclesiologia, Bologna 2003.

Möhler J.A., Die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Katholizismus dargestellt im Geist der Kirchenväter, Tübingen 1825.

Mondin B., La chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1992.

Peri V., Chiese locali e cattolicità nel primo millennio della tradizione romana, w: Chiese locali e cattolicità. Atti del colloquio internazionale di Salamanca 2–7 aprile 1991, a cura di H. Legrand, Bologna 1994, s. 101–130.

Peri V., Concilium plenum et generale. La prima attestazione dei criteri tradizionali dell’ecumenicità, „Annuarium Historiae Conciliorum” 15 (1983), s. 41–78.

Sartori L., Cattolicità, w: Teologia, a cura di G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich, Cinisello Balsamo 2002, s. 180–198.

Semeraro M., Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, Bologna 2001.

Valentini D., La cattolicità della Chiesa locale, w: Associazione Teologica Italiana, L’ecclesiologia contemporanea, a cura di D. Valentini, Padova 1994, s. 69–133.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-07

Numer

Dział

Teologia

Podobne artykuły

1-10 z 17

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.