Definicyjne problemy globalizacji

Ireneusz Stolarczyk

Abstrakt


Specyfika przemian dokonujących się w najszerszej – bo ogólnoświatowej skali – skłania obserwatorów dokonujących się procesów do częstego używania terminu „globalizacja”. Zarówno pobieżna, jak i uważna lektura publikacji analizujących wielowątkowy charakter współczesnych przemian pozwala przekonać się, w jak wielu przypadkach i jak często odmienia się powyższy termin. Powszechne niemal odnoszenie się do tego terminu stworzyło trudność w jednoznacznym jego rozumieniu; co więcej, uniemożliwiło, jak do tej pory, utworzenie ogólnie przyjętej jego definicji. Ostatecznie sytuacja ta doprowadziła do dyskusji i sporów o właściwe rozumienie globalizacji. Różnorodność określeń stwarza okazję do podjęcia próby utworzenia ogólnego – wspólnego dla wielu dyscyplin – określenia. Być może doprowadzi to do zgodności w rozumieniu procesu globalizacji. Wszystkie określenia globalizacji zestawione w powyższym opracowaniu pochodzą z publikacji podejmujących zagadnienia związane w mniejszym lub większym stopniu z procesem globalizacji. W związku z obszernością materiału utworzono kilka grup określeń opisujących globalizację. Każda z nich zawiera zestaw ujęć o podobnych cechach, użytych przez ich autorów w celu wyjaśnienia fenomenu globalizacji. W ten sposób utworzyły się różne grupy rozumienia tego procesu, na przykład związane z przyczyną powstania globalizacji, czy też ze społecznym, kulturowym lub gospodarczym jego wymiarem.


Słowa kluczowe


globalizacja; definicje globalizacji; postęp techniczny; skutki globalizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000.

Bąkiewicz A., Wokół globalizacji, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, Warszawa 2000, s. 11–19.

Borowik I., Stosunki Kościół – państwo w Europie Wschodniej w kontekście globalizacji, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 247–264.

Chrostowska K., Problem z określeniem własnej tożsamości w społeczeństwie postindustrialnym, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, Warszawa 2000, s. 219–225.

Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001.

Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001.

Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1998.

Gwiazda A., Wyzwania globalizacji – zagrożenia dla polityki państw narodowych, „Przegląd Polityczny” 3–4 (1998), s. 7.

Kempny M., Woroniecka G., Wprowadzenie. Globalizacja kulturowa i religia dziś, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 7–24.

Kempny M., Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych?, „Kultura i Społeczeństwo” 4 (2000) nr 1, s. 3–26.

Kempny M., Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998, s. 241.

Martin H. P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 2000.

Tanaś M., Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie, „Kultura i Edukacja” 1 (1999), s. 87–111.

Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa 1998.
Copyright (c) 2016 Ireneusz Stolarczyk