Problematyka zabobonu w refleksji naukowej i nauczaniu Kościoła

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.42204

Słowa kluczowe:

fenomen kulturowy, Kościół, nauczanie moralne, zabobon

Abstrakt

Tematyka zabobonu jest w obecnym czasie bardzo aktualna. Można zauważyć, że wraz z osłabieniem wiary i religijności rośnie w sposób bardzo intensywny zainteresowanie różnego rodzaju formami zabobonu. Pojawiają się nawet wspólnoty, „kościoły”, które proponują praktykowanie „kultu” w całości opartego na zabobonach. Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabobon rozumiany jako nieprawidłowość w kulcie religijnym, która inspiruje się niewłaściwie pojmowaną pobożnością. Powszechna i ponadczasowa skala tego zjawiska skłania do naukowych poszukiwań jego korzeni. W dobie symptomatycznej dla globalizacji konfrontacji różnorodności w sferze kultury zauważa się, że tematyka zabobonu powraca z zaskakującą regularnością i stawia współczesnemu człowiekowi szereg pytań. Ponadto fenomen zabobonu zdaje się inspirować działalność twórców współczesnych kultur lokalnych i przedstawicieli określonych kategorii wiekowych. Wydaje się, że w tej sytuacji należy przybliżyć podstawowe prawdy, które pozwolą właściwie interpretować ten fenomen kulturowy i staną się skutecznym czynnikiem porządkującym samą jego ocenę. Stąd wiele opracowań etnograficznych badających zjawisko zabobonu i wykazujących, że jest ono nadal obecne w życiu współczesnego człowieka. W troskę o właściwe rozumienie zabobonu niniejszy artykuł wpisuje się poprzez przedstawienie różnych definicji i określeń zabobonu, ukazanie jego psychologicznych i socjologicznych aspektów, a także przybliżenie myśli nowożytnej filozofii oraz oceny doktrynalnej i moralnej Kościoła katolickiego dotyczących tego zjawiska.

Bibliografia

Bacon F., Eseje, Warszawa 1959.

Bagehot W., O początku narodów, Warszawa 1875.

Berwiński R., Studia o gusłach, czarach, zabobonach, t. 1–2, Poznań 1862.

Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1992.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1998.

Chwalba A., Czekalski T., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2004.

Czerwiński M., Magia mit i fikcja, Warszawa 1975.

Defoe D., Dziennik roku zarazy, Warszawa 1959.

Drożdż A., Człowiek Bogu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 1, Tarnów 2000.

Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne, Kraków 1992.

Encyklopedia powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, t. 4, Warszawa 1899.

Frazer J. G., Złota gałąź, Warszawa 1962.

Freud S., Psychopatologia życia codziennego, Lwów 1913.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.

Hume D., Eseje z dziedziny moralności i literatury, Warszawa 1955.

Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1977.

Jahoda G., Psychologia przesądu, Warszawa 1971.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 14.09.1998.

Jaźwiecka-Bujalska D., Między magią a religią, czyli zabobony i przesądy wśród duchowieństwa katolickiego we współczesnej Polsce, Kraków 2000.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 1999.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1991.

Królikowski J., Wyklinam cię i wypędzam. Podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów, Kraków 2003.

Litwiniszyn A., O przesądzie. Studium historyczno-filozoficzne, Kraków 2001.

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1–2, Warszawa 1955.

Mill J. S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, Warszawa 1962.

Nowa encyklopedia powszechna, t. 5, Warszawa 1996.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 8.12.1975.

Plezia M., Słownik łacińsko-polski, t. 5, Warszawa 1979.

Podręczna encyklopedya kościelna, t. 41–42, Poznań–Warszawa 1916.

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 5, Kraków 2002.

Spinoza B., Traktat teologiczno-polityczny, w: B. Spinoza, Dzieła, t. 2, Warszawa 1916.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7.12.1965.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 4.12.1963.

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.

Tuwim J., Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie, Warszawa 1960.

Wielka encyklopedia powszechna, t. 12, Warszawa 1969.

Witek S., Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988.

Wojciechowski M., Przesądy i etyka, „Przegląd Katolicki” 12 (1988), s. 6.

Żurakowski J., Zabobonność inteligencji w praktyce duszpasterskiej, „Ateneum Kapłańskie” 55 (1957), s. 419–430.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 50

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.